Ludzie

Jarosław Płuciennik

Profesor nauk humanistycznych, literaturoznawca, kulturoznawca i kognitywista, pracuje jako prof. zw. w Uniwersytecie Łódzkim, w Instytucie Kultury Współczesnej. Redaktor Naczelny międzynarodowego półrocznika naukowego "Zagadnienia Rodzajów Literackich"/ "The Problems of Literary Genres". Interesuje się ideą uniwersytetu, nowymi technikami nauczania i uczenia się, pojęciem jakości, czytaniem i pisaniem jako zjawiskami kulturowymi. Ostatnio publikował m.in. "Literatura, głupcze! Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej" (2009). Autor 6 monografii, redaktor i współredaktor 7 książek zbiorowych. Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. Programów i Jakości Kształcenia w kadencji 2012-2016.

Agnieszka Zatorska

Pracuje w Katedrze Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się semantyką i składnią języków słowiańskich - polskiego i słoweńskiego. Prowadzi zajęcia z językoznawczych przedmiotów slawistycznych, m. in. gramatykę języka słoweńskiego. Opublikowała książkę Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową [2013], jest też autorką tekstu An overview of Recent Comparative Studies of Polish and Slovene Languages [2012].

Aleksandra Kotlińska

Jestem słuchaczką konferencji, a na uczelni studiuję dziennikarstwo. Swoją twórczość staram się rozwijać próbując rzeczy, których trochę się obawiam. Bo nie mam innego wyjścia...

Ulubiony kolor: raz taki, raz taki.
Ulubiony zapach: jedzenia!
Ulubiony dźwięk: budzika, kiedy wiem, że nie muszę wstawać, bo jest sobota
Smakuje mi: to, co ładnie pachnie.
Wcześnie rano: opracowuję system wykonywania czynności z zamkniętymi oczami. 
W torebce mam: w której?
Najlepiej mi: wśród zaufanych ludzi. 
Przez okno: się gapię, gdy brak mi inspiracji.
Ludzie: mnie ciekawią.  
W radiu: robię różne rzeczy z różnymi osobami i to właśnie lubię. 
Książka dla mnie: jest nagrodą w przerwie pomiędzy robieniem czegoś nieprzyjemnego.

Bogdan Kontek

Adiunkt w Katedrze Biochemii Ogólnej UŁ. Jego zainteresowania koncentrują się głównie wokół zagadnień związanych z biochemią, pestycydami, stresem oksydacyjnym, antyoksydantami i badaniami leków stosowanych w leczeniu schizofrenii. Drugi nurt jego zainteresowań to poszukiwanie aktywnych biologicznie związków naturalnych dostępnych w diecie, które mogłyby funkcjonować jako naturalne antyoksydanty egzogenne. Trzeci nurt jego zainteresowań to filozofia, którą przez kilka lat studiował i bardzo polubił. W ubiegłym roku brał udział w pilotażowym szkoleniu dla asystentów/adiunktów UŁ pod opieką Rektora UŁ w zakresie metod edukacyjnych wspierających kreatywność ,,Kreatywny asystent - kreatywny student", a w bieżącym roku uczestniczył w warsztatach nauczania filozofii metodą ,"Lego-Logos". Jest też stałym uczestnikiem konferencji Twórczego Uniwersytetu UŁ, którego zagadnienia min. o aktywnym tworzeniu naszej wspólnej przyszłości nie są mu obce.

Ilija Paczew

Profesor UŁ, dr hab., literaturoznawca, pracownik Katedry Slawistyki Południowej. Zajmuje się współczesną literaturą i kulturą bułgarską. W swoich badaniach koncentruje uwagę na utworach literackich współczesnych bułgarskich autorów za granicą. Jego ostatnie prace są związane z nowoczesą powieścią bułgarską. Publikował w Polsce, Bulgarii, Niemczech. Autor dwóch książek z zakresu teorii i historii literatury.

Justyna Jerzyk-Wojtecka

Starszy bibliotekarz w Oddziale Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizacja: informacja naukowa. Zainteresowania badawcze: bariery informacyjne, pedagogika biblioteczna, usługi biblioteczne.

Joanna Bachura-Wojtasik

Doktor nauk humanistycznych adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ.

Należy do Łódzkiej Szkoły Radioznawczej, zespołu badawczego kierowanego przez prof. Elżbietę Pleszkun-Olejniczakową, afiliowanego w ECREA (European Communication Research and Education Association). Podstawą jej zainteresowań badawczych jest radioznawstwo, przede wszystkim artystyczne gatunki radiowe: słuchowisko, feature, reportaż. Jest autorką książki "Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe" (2012) oraz współautorką (obok Elżbiety Pleszkun-Olejniczakowej i Aleksandry Pawlik) książki "Dwa Teatry". Studia z zakresu teorii i interpretacji sztuki słuchowiskowej (2011). Interesuje ją także współczesna kultura - jej przemiany, właściwości, funkcje. Pasjonuje się muzyką najodleglejszych zakątków świata. Poza pracą kocha podróże; te po Europie, ale i te nieco dalsze.

Joanna Ciesielska-Klikowska

Politolog, niemcoznawca, adiunkt w Katedrze Badań Niemcoznawczych. W sferze jej zainteresowań naukowych znajdują się relacje niemiecko-francuskie i rola Niemiec w stosunkach międzynarodowych. Zajmuje się ponadto filmem i mediami niemieckimi. Współpracuje z Otto-von-Guericke-Universität w Magdeburgu i Universität des Saarlandes w Saarbrucken. Członkini Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Jest recenzentem czasopisma naukowego "Przegląd Zachodni". Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim, zna język francuski.

Jerzy S. Czarnecki

Zatrudniony w Uniwersytecie Łódzkim od 1972, obecnie starszy wykładowca; doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nieomal każdego przedmiotu nauczanego w ramach kierunku studiów zarządzanie, w tym także na studiach MBA; w latach 1990/1991 (Saint John, N.B., Kanada), w roku 2002 (Fredericton, N.B., Kanada) oraz w roku 2005 (Trynidad) - zatrudniony jako professor zarządzania w New Brunswick University w Kanadzie. Lider i inicjator projektów badawczych I dydaktycznych, w tym projektów nowatorskich programów studio oraz technik nauczaniaw Uniwersytecie Łódzkim.


Julia Sowińska - Heim

Historyk sztuki, pracownik naukowy Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniona na stanowisku adiunkta. Stypendystka Fundacji Lanckorońskich. Zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim zagadnienia dotyczące polskiej architektury XX i XXI wieku. Współpracuje z łódzką Galerią J, gdzie zorganizowała liczne wystawy malarstwa i rzeźby wybitnych, współczesnych twórców polskich i zagranicznych.

Karolina Dąbrowska

Doktorantka w Katedrze Zarządzania UŁ. Zawodowo od ponad 5 lat pracuję w firmie logistycznej. Zainteresowania badawcze: coaching jako metoda wpierania rozwoju człowieka i organizacji, koncepcja work - life balance, "Sztuka wojny" Sun Tzu i jej zastosowanie w różnych dziedzinach życia społeczno - gospodarczego.

Piotr Strożek

Doktorant Ekonomii w Katedrze Ekonometrii Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe to pomiar innowacyjności oraz intensyfikacji wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym, które były podstawą do powstania pracy magisterskiej i są rozszerzane w przewodzie doktorskim. Jego aktywność i zaangażowanie w życie naukowe powoduje rosnącą liczbę publikacji naukowych, poszerzanie doświadczenia zdobywanego na wszelkiego rodzaju konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych. Czynnie uczestniczył w spotkaniu z cyklu Twórczy Uniwersytet, gdyż takie inicjatywy są doskonałą opcją, aby poszerzać swoją kreatywność.

Lidia Mikołajuk

Kustosz dyplomowany. W Oddziale Informacji Naukowej BUŁ zajmuje się prowadzeniem szkoleń przysposobienia bibliotecznego. Jej zainteresowania skupiają się wokół zagadnień dotyczących otwartej nauki, upowszechniania dorobku naukowego, organizacji repozytorium instytucjonalnego oraz e-learningu.

Maciej Kozakiewicz

Dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami (od stycznia 2013); inicjator programów "Praktyka dla nauki, nauka dla praktyki", "Start w karierę", "Partner Innowacyjnej Edukacji", "Centrum Promowania Zrównoważonego Stylu Życia" (2009-2012); członek założyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu (prezes 2000-2002); współtwórca programu współpracy z biznesem Wydziału Zarządzania UŁ (2003-2008) oraz programu współpracy z pracodawcami na poziomie Uczelni (2008-2012); doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (2002).

Maria Czajkowska

Jestem asystentką w Katedrze Zarządzania na Wydziale Zarządzania UŁ. Moje obszary zainteresowań naukowych obejmują zachowania organizacyjne, kulturę organizacyjną, przywództwo oraz etykę biznesu. Moje pasje pozanaukowe to śpiew i fotografia ? w różnych okresach czasu jedna z tych dwóch pasji jest na pierwszym miejscu :)

Mieczysław Gajos

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, romanista, kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Glottodydaktyki w Katedrze Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Autor licznych materiałów do nauczania języka francuskiego: podręczniki szkolne, poradniki metodyczne, zeszyty ćwiczeń, zbiory testów oraz słowniki. Inicjator i współautor oryginalnego międzynarodowego programu naukowo-dydaktycznego "Nauka i sztuka: La Belle Amour", nagrodzonego Europejskim Certyfikatem Jakości Kształcenia European Label.

Paulina Czarnek

Doktorantka w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Elżbiety Pleszkun-Olejniczakowej na temat rozrywki we współczesnej radiofonii komercyjnej. W 2010 roku obroniła pracę magisterską pt. Walory poznawcze sztuki audialnej na przykładzie wybranych reportaży radiowych Katarzyny Michalak. Przewodnicząca Studencko-Doktoranckiego Dziennikarskiego Koła Naukowego UŁ, członek zarządu Stowarzyszenia "Radiofania" oraz zespołów redakcyjnych kilku uniwersyteckich wydawnictw, kierownik Biura Online Akademickiego Radia UL Uniwersytetu Łódzkiego.

Sylwia Rapacka

Absolwentka filologii germańskiej i polskiej Uniwersytetu Łódzkiego; pracownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego z tytułem doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; wykładowca metodyki na Uniwersytecie Łódzkim; wieloletni opiekun praktyk studenckich. Absolwentka projektu doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowanego przez CODN; dyplomowany teacher trainer z wieloletnim doświadczeniem w organizowaniu i prowadzeniu form doskonalenia zawodowego z dydaktyki i metodyki nauczania języka niemieckiego jako języka obcego. Edukatorka nauczycieli języka niemieckiego. Autorka wielu publikacji z dziedziny dydaktyki i metodyki nauczania języka niemieckiego; współautorka trzech części serii podręczników do nauki języka niemieckiego na IV poziomie edukacyjnym oraz autorka czwartej części serii dla uczniów kontynuujących naukę języka niemieckiego na IV poziomie edukacyjnym; współautorka dwóch części serii podręczników do nauki języka niemieckiego na III poziomie edukacyjnym; autorka poradników i dodatkowych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.

Tomasz Kamiński

Adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, twórca gier edukacyjnych, specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem biznesowym. Stara się uczyć w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem gier komputerowych i mechanizmów grywalizacji.

Wioletta Kazimierska-Jerzyk

Doktor filozofii, mgr historii sztuki, od r. ak. 2012/13 z-ca dyrektora Instytutu Filozofii UŁ. Współtwórczyni programu i kierunku studiów okcydentalistyka, propagatorka aktywizujących metod dydaktycznych. Zajmuje się estetyką (w szczególności współczesnymi kategoriami estetycznymi), problematyką antropologizacji estetyki, zagadnieniami performatywności w estetyce i sztuce oraz związkami sztuki i kultury popularnej. Autorka książki "Strategia rewaloryzacji" we współczesnej refleksji nad sztuką. Piękno, eklektyzm, epigonizm, infantylizm (2008) i tekstów z zakresu estetyki, historii i teorii sztuki oraz performatyki, publikowanych m.in. w  "Kulturze współczesnej", "Principiach", "Sztuce i filozofii", "Art Inquiry", "Sztuce i dokumentacji", na portalu "Sensualność w kulturze polskiej" .

Zbigniew Mikurenda

Nauczyciel akademicki, Uniwersytet Łódzki, Międzywydziałowy Zakład Nowych Mediów i Nauczania na Odległość, Obszary aktywności zawodowej: technologie i metodyka zdalnego kształcenia, ICT, wideokonferencje; współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Nauczania na Odległość; Członek założyciel Stowarzyszenia E-Learningu Akademickiego, członek Zespołu Technicznego i sekretarz Rady Użytkowników Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN; kierownik MZNMiNnO.

Kinga Klimczak

Jestem adiunktem w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ. Podczas zajęć dydaktycznych staram się pokazać studentom, że świat jest dźwiękiem, że wszystko co nas otacza ma swój dźwiękowy wyraz. Musimy tylko uczyć się słuchać. Twórczy Uniwersytet to dla mnie jedno z takich "miejsc", w którym mogę posłuchać o doświadczeniach innych ludzi, mogę się wiele nauczyć i dać innym coś od siebie. Twórczy Uniwersytet to coś, co mnie inspiruje, do słuchania, ale nie tylko... 

Najbardziej dźwięczne i wdzięczna miejsce to dla mnie zawsze Irlandia :)

Bartłomiej Kurzyk

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent i pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Marketingu.Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową, w tym w szczególności związanych z wykorzystaniem Internetu i innych, mniej standardowych działań. W ramach programu studiów prowadzi zajęcia m.in. z obszarów zachowania konsumenta, zintegrowanej komunikacji marketingowej, komunikacji w biznesie, budowy stron WWW, symulacji marketingowej The Marketplace. Autor i koordynator innowacyjnego przedmiotu "Rozwój Umiejętności Profesjonalnych", którym objęci są wszyscy studenci I roku studiów licencjackich na Wydziale Zarządzania. Laureat pięciu nagród studentów dla prowadzących w tym najbardziej prestiżowej - wykładowca absolwenta 2007. Na Wydziale Zarządzania pełni funkcję przewodniczące Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Anna Patecka-Frauenfelder

Pracuje jako adiunkt Katedry Badań Niemcoznawczych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Czteroletnie dzienne studia doktoranckie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ ukończyła obroną doktoratu pt. Stereotyp ?Drang nach Osten? w polskiej prasie narodowej 1989-2003. Stypendystka DAAD (Justus-Liebig- Universität, Gießen 2001) oraz Saksońskiego Ministerstwa Nauki i Kultury (Technische Universität, Chemnitz 2002/2003). Zainteresowania naukowe dotyczą polsko-niemieckich relacji, wzajemnego wizerunku obu narodów oraz kultury (literatura, sztuka, muzyka) krajów niemieckiego obszaru językowego.

Agnieszka Gawron

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, od 2003 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ; autorka książki Sublimacje współczesności. Powieściopisarstwo Jerzego Andrzejewskiego wobec przemian prozy artystycznej XX wieku (2003). Obecnie prowadzi zajęcia z literatury i estetyki na specjalności literaturoznawstwo międzykulturowe i twórcze pisanie; od 2009 roku także autorskie, specjalizacyjne Warsztaty kreatywności dla studentów kulturoznawstwa i dziennikarstwa. Poza głównymi treściami kształcenia zwraca ogromną uwagę na kształcenie tzw. miękkich kompetencji u studentów, umiejętności automotywacji, samooceny i budowania poczucia własnej wartości. Swój wolny czas najchętniej spędza w kontakcie z muzyką i przyrodą.

Agnieszka Barczyk

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz kulturoznawstwa (specjalność: filmoznawstwo) Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie doktorantka w Katedrze Dziennikarstwa i  Komunikacji Społecznej UŁ, gdzie przygotowuje dysertację na temat kulturotwórczej funkcji TVP Łódź.

Paulina Krasoń

Pomiędzy studiowaniem dziennikarstwa, a parzeniem kawy znajduję czas na to, co kocham - świat dźwięków. Zajmuję się działem informacji w Akademickim Radiu UL, a także współprowadzę audycję Uniwersytet Łódzki Na Fali! Marzę o pracy w radiu, podróży pociągiem do Moskwy, przeczytaniu wszystkich dobrych książek świata. Codziennie staram się nauczyć lub dowiedzieć czegoś nowego i rozwijać swoje pasje.

Aldona Pobojewska

Dr hab. profesor filozofii w Instytucie Filozofii UŁ. Obszary zainteresowań: epistemologia, filozofia edukacji i dydaktyka filozofii. Stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta oraz Fundacji Walthera-Rathenau. Rzeczoznawczyni MEN ds. szkolnych podręczników filozofii. Autorka przeszło pięćdziesięciu prac naukowych, jak również kilkunastu tłumaczeń oraz wielu mniejszych tekstów. Zainspirowana programem M. Lipmana ?filozofia dla dzieci? zaproponowała jego modyfikację, tzw. warsztaty z dociekań filozoficznych. Pracowała tą metodą z różnymi grupami wiekowymi począwszy do uczniów szkoły podstawowej a na słuchaczach uniwersytetu trzeciego wieku skończywszy. Od 1994 roku prowadzi zajęcia dla studentów i nauczycieli z warsztatowych metod nauczania filozofii oraz opracowuje ich teorię. Matka dwóch dorosłych synów. Przerwy w pracy lubi spędzać w ruchu: uprawia turystykę pieszą, narciarską, rowerową i konną.

Anna Barańska-Szmitko

Pracownik Zakładu Teorii i Praktyki Komunikacji w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Naukowo zajmuje się wizerunkiem, perswazją i manipulacją. Działania public relations realizowała z m. in. z Parter Center,Abilita Communications, Warsztatami dla Kobiet.

Anna Gutowska

Doktor nauk humanistycznych; absolwentka UŁ na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki. Praktyk z długoletnim doświadczeniem zawodowym w instytucjach pomocowych. Aktualnie zatrudniona na  stanowisku adiunkta w Zakładzie Andragogiki i Gerontologii Społecznej na Wydziale Nauk o  Wychowaniu UŁ. Główne zainteresowania naukowe to: andragogika, andragogika specjalna, edukacja nieformalna.