Uczelniany parlament

08-10-2013

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 11 marca 2013 r.:

Zaopiniował wnioski o przyznanie pracownikom UŁ odznaczeń państwowych i resortowych.

Zaopiniował wnioski o wyróżnienie pracowników uczelni Złotą Odznaką UŁ i Medalem UŁ w służbie społeczeństwu i nauce.

Przyjął sprawozdanie ze współpracy z zagranicą.

Przyjął sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego za rok 2012.

Podjął uchwały w sprawie poparcia wniosku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ o ponowne rozpatrzenie przyznanej oceny instytucjonalnej przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Podjął uchwałę w sprawie uroczystego odnowienia doktoratów:

? prof. dr hab. Marii Kwiatkowskiej i prof. dr hab. Zofii Walter z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

? prof. dr. hab. Jana Epsztajna z Wydziału Chemii

? prof. dr hab. Teresy Cieślikowskiej oraz prof. dr hab. Krystyny Poklewskiej z Wydziału Filologicznego

? prof. dr. hab. Leona Mikołajczyka z Wydziału Matematyki i Informatyki. 

Zaopiniował wnioski o przyznanie pracownikom UŁ odznaki Za Zasługi dla Miasta Łodzi.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia recenzji opracowanej przez prof. dr. hab. Grzegorza Bartosza zawierającej ocenę kandydatury prof. dr. Lucedio Greciego w związku z postępowaniem o nadanie mu tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia punktacji dotyczącej oceny osiągnięć pracownika, według zasad przyjętych na poszczególnych wydziałach, Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim i jednostkach ogólnouczelnianych.

Zaopiniował wnioski o przyznanie nauczycielom akademickim nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 140 z 23 listopada 2009 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie powołania kierunku pierwszego stopnia lingwistyka dla biznesu na Wydziale Filologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie powołania kierunku drugiego stopnia analityka chemiczna na Wydziale Chemii UŁ oraz określenia efektów kształcenia.

W części uroczystej rektor UŁ wręczył awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim: 

? dr. hab. Tomaszowi Cieślakowi (Wydział Filologiczny).

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 8 kwietnia 2013 r.:

Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ).

Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali Universitas Lodziensis Merentibus (Za szczególne zasługi dla UŁ).

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Senatu UŁ w roku akademickim 2013/2014.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 457 Senatu UŁ z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne na UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 197 Senatu UŁ z 10 maja 2010 r. w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2013/2014.

Podjął uchwałę w sprawie powołania kierunku drugiego stopnia prawo zatrudnienia ? kadry i płace na Wydziale Prawa i Administracji UŁ oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 141 Senatu UŁ z 11 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia punktacji dotyczącej oceny osiągnięć pracownika, według zasad przyjętych na poszczególnych wydziałach, Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim i jednostkach ogólnouczelnianych.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem w Tartu (Estonia).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Zakładem Studiów Latynoamerykańskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ a Instytutem Pokoju i Konfliktów Uniwersytetu w Granadzie (Hiszpania).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Przyjaźni Narodów (Rosja).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Srinakharinwiort University (Tajlandia).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Rosyjską Akademią Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej ? Filia w Smoleńsku (Rosja).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim i agencją asystującą przy naborze studentów z zagranicy EUROSTUDENT.

W części uroczystej rektor UŁ wręczył awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim: 

? dr hab. Ewie Klimie (Wydział Nauk Geograficznych).

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 22 kwietnia 2013 r.:

Wysłuchał wystąpienia rektora UŁ prof. Włodzimierza Nykiela.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany Statutu UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 107 Senatu UŁ z 14 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania przy ocenie okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 141 Senatu UŁ z 11 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia punktacji dotyczącej oceny osiągnięć pracownika, według zasad przyjętych na poszczególnych wydziałach, Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim i jednostkach ogólnouczelnianych.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 310 Senatu UŁ z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów na UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego w Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne Uniwersytetu Łódzkiego oraz zatwierdzenia regulaminu tych studiów.

Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu ramowego dla Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych I stopnia oraz przyjęcia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu ramowego dla Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych II stopnia oraz przyjęcia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 452 Senatu UŁ z 5 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Doktoranckich.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2013/2014.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia terminarza rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim na rok akademicki 2013/2014.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii przez Senat UŁ w sprawie utworzenia kursu dokształcającego dla studentów I roku studiów niestacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji z języka angielskiego ogólnego w Studium Języków Obcych oraz przyjęcia programu kursu.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii przez Senat UŁ w sprawie utworzenia kursu dokształcającego dla studentów I roku studiów niestacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji z języka niemieckiego ogólnego w Studium Języków Obcych oraz przyjęcia programu kursu.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii przez Senat UŁ w sprawie utworzenia kursu dokształcającego dla studentów I roku studiów niestacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji z języka rosyjskiego ogólnego w Studium Języków Obcych oraz przyjęcia programu kursu.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a APG Shimla University (Indie).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Ałmatyńską Akademią Ekonomii i Statystyki (Kazachstan).

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 13 maja 2013 r.:

Przyjął sprawozdanie finansowe Uczelni za 2012 r.

Podjął uchwałę w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim w rekrutacji w roku akademickim 2014/2015.

Podjął uchwałę w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w rekrutacji w roku akademickim 2016/2017.

Podjął uchwałę w sprawie powołania kierunku pierwszego stopnia technologie informatyczne w logistyce ? studia w języku angielskim na Wydziale Zarządzania UŁ oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie powołania kierunku pierwszego stopnia informatyka ? studia w języku angielskim na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 593 Senatu UŁ z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia matematyka.  

Podjął uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 594 Senatu UŁ z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów II stopnia matematyka.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 142 Senatu UŁ z 11 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia lingwistyka dla biznesu.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 508 Senatu UŁ z 14 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2013/2014.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy w formie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Narodowym Uniwersytetem Politechnika Lwowska (Ukraina).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu (Republika Czeska).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem w Melitopolu im. B. Chmielnickiego (Ukraina).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a A. Baitursynov Kostanay State University (Republika Kazachstanu).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Azerskim Uniwersytetem Architektury i Budownictwa (Republika Azerbejdżanu).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Południowo-Kazachskim Uniwersytetem Państwowym im. Auezova (Republika Kazachstanu).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Taraz State University named after Dulaty (Republika Kazachstanu).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Research Centre for Social Sciences w Bombaju (Indie).

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 10 czerwca 2013 r.:

Przyjął sprawozdanie rektora z działalności uczelni za rok 2012.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego UŁ na rok 2013.

Podjął uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących programów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie pensum nauczycieli akademickich i zasad rozliczania go na UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 457 Senatu UŁ z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii przez Senat UŁ w sprawie utworzenia kursów dokształcających dla studentów UŁ wyjeżdżających na studia za pośrednictwem programu ERASMUS z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i portugalskiego w Studium Języków Obcych UŁ oraz przyjęcia programu kursu.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 38 Senatu UŁ z 17 września 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku I stopnia logopedia z audiologią prowadzonego przez Wydział Filologiczny UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 141 Senatu UŁ z 11 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia punktacji dotyczącej oceny osiągnięć pracownika, według zasad przyjętych na poszczególnych wydziałach, Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim i jednostkach ogólnouczelnianych.

Stwierdził zgodność Regulaminu Samorządu Studentów UŁ z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Statutem UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Kazan Federal University (Rosja).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Volgograd State University (Rosja).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Khmelnitsky National University (Ukraina).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Communication University of China (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Tianjin University of Commerce (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a KIMEP University (Kazachstan).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Moldova State University (Mołdawia).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a University of Macedonia Economic and Social Sciences (Grecja).

M.P.