Edukacja drugiej szansy

08-10-2013

Na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w styczniu tego roku rozpoczęto dwuletni europejski projekt edukacyjny programu LLP KA4 Early School Leaving&Second Chance Education ? ESSE (Wczesne porzucanie obowiązku nauki&edukacja drugiej szansy). 

W skład konsorcjum badawczego wchodzą instytucje z: Irlandii, Polski, Malty, Rumunii, Portugalii, Hiszpanii i Litwy, które łączy troska o jakość i poziom kształcenia w Unii Europejskiej. Projekt z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych, a badania koordynuje prof. Joanna Madalińska-Michalak, kierownik Zakładu Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli wspomnianego wcześniej wydziału UŁ.

Celem projektu jest identyfikacja i wykorzystanie przykładów dobrych praktyk, które koncentrują się na zapobieganiu, interwencji i kompensacji potrzeb uczniów zagrożonych przedwczesnym porzuceniem obowiązku nauki, jak i tych, którzy taki obowiązek już zaniechali. Problem ten jest istotny, gdyż wartość wskaźnika przedwczesnego porzucania obowiązku nauki dla państw członkowskich Unii Europejskiej wynosi obecnie aż 14,4 proc.. 

Pierwszym etapem projektu jest identyfikacja, a następnie promocja przykładów dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania zjawisku porzucania obowiązku nauki oraz inicjatyw umożliwiających osobom, które przerwały naukę, ponowne włączenie się do procesu kształcenia na wszystkich jego poziomach. W następnej części projektu stworzona zostanie baza narzędzi (dla pracowników szkół), tzw. obserwatorium, dzięki której będzie można wspierać działania zapobiegające porzucaniu nauki przez uczniów, a także stwarzające warunki dla edukacji drugiej szansy. 

Do tej pory odbyły się dwa spotkania partnerów z udziałem strony polskiej ? jedno w styczniu w Irlandii, a drugie w Łodzi pod koniec kwietnia. Równolegle zorganizowano na Uniwersytecie Łódzkim trzy seminaria upowszechniające projekt, w których wzięło udział ponad osiemdziesięciu studentów. Pierwsze z nich odbyło się 6 kwietnia, kolejne 19 maja oraz 3 czerwca. Obecnie zespół projektowy zajmuje się określeniem ram i narzędzi służących do realizacji badań, które będą wykonywane równolegle przez wszystkich partnerów projektu. Badania zespołu polskiego koncentrować się będą na identyfikacji najlepszych praktyk w Polsce, na Słowacji i w Holandii. 

W październiku ukaże się raport z pierwszego etapu badań i stworzona zostanie baza zasobów na stronie internetowej projektu. Na zakończenie prac badawczych powstanie raport zbiorczy, zawierający pogłębioną analizę tych praktyk, które oferują innowacyjne rozwiązania łączące się z problematyką projektu. 

Oprócz regularnych spotkań roboczych samych partnerów projekt przewiduje spotkania grup ekspertów oceniających wybrane dobre praktyki zapobiegające wcześniejszemu porzucaniu nauki szkolnej, jak i stwarzające możliwość edukacji drugiej szansy. Jednocześnie odbywać się będą kolejne seminaria informacyjne i seminaria upowszechniające etapowe wyniki badań i prac stron uczestniczących w projekcie. Pod koniec przyszłego roku planowana jest konferencja podsumowująca realizację zadań projektu, w trakcie której zostaną zaprezentowane wyniki badań oraz przyznane zostaną nagrody tym rozwiązaniom, które będą uznane za najlepsze praktyki europejskie przeciwdziałające przedwczesnemu porzucaniu obowiązku nauki oraz stwarzające możliwość powrotu do efektywnej nauki szkolnej. 

Aktualne informacje o międzynarodowych projektach edukacyjnych realizowanych przez UŁ znajdują się na stronie internetowej Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych www.proedu.uni.lodz.pl 

Joanna Madalińska-Michalak

Aneta Rogalska-Marasińska