Zwiększyć dostęp do szkolnictwa wyższego

08-10-2013

Niż demograficzny sprawia, że szczególnego znaczenia nabiera dla uczelni wyższych w Polsce zarówno pozyskiwanie nowych słuchaczy, jak i przeciwdziałanie przedwczesnemu rezygnowaniu przez studentów z podjętej edukacji. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi międzynarodowy projekt edukacyjny LiTE ? Lost in Transition Europe, którego partnerem od roku 2011 jest Uniwersytet Łódzki. 

W skład konsorcjum projektowego wchodzą również ośrodki akademickie z Wielkiej Brytanii (University of Wolverhampton), Portugalii (University of Algarve) i Bułgarii (University of National and World Economy).

Projekt koncentruje się na zidentyfikowaniu głównych i najczęściej występujących barier w edukacji na poziomie uniwersyteckim, szczególnie podczas pierwszego roku studiów. Z drugiej strony, dąży do zbadania obecnie funkcjonujących strategii wspierających włączanie w system szkolnictwa wyższego grup dotąd w niewielkim stopniu obecnych na uczelniach. Przeprowadzone w projekcie analizy wykazały zasadnicze różnice w systemach edukacyjnych, choć w istocie problemy, z jakimi borykają się młodzi ludzie wkraczający na uczelnie wyższe wykazują znaczne podobieństwa. 

Największe trudności w rozpoczęciu i kontynuowaniu edukacji wyższej we wszystkich krajach partnerskich projektu przejawiają: studenci dojrzali (powyżej 25. roku życia); studenci z obszarów dotkniętym strukturalnymi problemami społecznymi (obszary wiejskie w Polsce, zamieszkane przez imigrantów w Wielkiej Brytanii i Portugalii oraz tereny zasiedlone przez mniejszości etniczne w Bułgarii); studenci cudzoziemcy. 

W Polsce szczególnie dotkliwy brak jest wystarczającej oferty kształcenia studentów zagranicznych. Nie istnieją również programy wsparcia dla dojrzałych studentów. Pierwszą tego typu inicjatywą wydaje się być przygotowywany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt zaliczania jako punktów ECTS praktyk, zajęć zawodowych albo szkoleń ukończonych przed lub w trakcie nauki poza szkołą wyższą.

Kolejnym etapem projektu ma być opracowanie uniwersalnego katalogu dobrych praktyk w zakresie działań i strategii wspomagających potencjalnych studentów w podjęciu edukacji wyższej. W drugiej połowie tego roku powstanie również portal internetowy ułatwiający potencjalnym słuchaczom identyfikację i nabywanie umiejętności koniecznych do rozpoczęcia studiów. Opracowane zostaną także materiały informacyjne dla kadr uniwersyteckich dotyczące wsparcia grup niedoreprezentowanych na uczelniach. Końcowymi beneficjentami projektu mają być zatem nie tylko przyszli studenci, ale także nauczyciele akademiccy, władze uczelni, a w następnej kolejności osoby zajmujące się edukacją w okresie poprzedzającym podjęcie nauki w szkołach wyższych. 

Wszystkie rezultaty projektu, współfinansowanego z budżetu Komisji Europejskiej w programie Lifelong Learning (podprogram Erasmusa), na bieżąco publikowane są na stronie internetowej: www.lite-project.eu.

Anna Młynarska-Sobaczewska

Marcin Gońda