Młoda badaczka laureatką

08-10-2013

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła wyniki XI i jednocześnie ostatniej edycji programu VENTURES wspierającego innowacyjne projekty realizowane przez młodych badaczy. Dziesięcioro utalentowanych doktorantów, absolwentów i studentów z całej Polski otrzyma łącznie ponad 1,2 mln złotych na prowadzenie badań, których wyniki będą mieć zastosowanie w gospodarce.

Do ostatniej edycji programu zgłoszono aż 157 wniosków, a 26 młodych naukowców zakwalifikowało się do drugiego etapu konkursu i zostało zaproszonych na spotkanie z panelem recenzenckim, który wyłonił zwycięzców. Laureaci będą realizować badania dotyczące, m.in.: zbudowania systemu wykorzystującego nowatorskie metody elektromagnetyczne do identyfikacji stanu i parametrów struktur żelazobetonowych, zwalczania szczepów bakterii Gram-ujemnych, w tym również szczepów lekoopornych.

Wśród zwycięzców konkursu znalazła się Monika Dąbrzalska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskując dofinansowanie  wysokości ponad 146 tys. zł będzie ona prowadziła projekt Dendrymery fosforowe jako nośniki dla fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej i jej kombinacji z hipertermią w badaniach in vitro.

? Dzięki uzyskanemu grantowi będę realizować badania dotyczące wykorzystania dendrymerów, czyli nanocząstek o drzewiastej architekturze i kulistym kształcie, jako nośników leków przeciwnowotworowych w terapii fotodynamicznej. Pozytywne wyniki mojego projektu mogą mieć potencjał aplikacyjny i stanowić punkt wyjścia do opracowania nowych układów terapeutycznych dla terapii fotodynamicznej, która jest mniej inwazyjną metodą leczenia nowotworów niż chemioterapia i radioterapia. Zaprojektowanie optymalnych kompleksów dendrymer ? fotouczulacz i udowodnienie ich większej efektywności terapeutycznej in vitro może w przyszłości znacząco wpłynąć na rozwój terapii fotodynamicznej, w szczególności na lepsze efekty terapeutyczne ? wyjaśnia młoda doktorantka.

x x x

Program VENTURES realizowany jest od roku 2007 dzięki pozyskaniu przez FNP środków z funduszy europejskich. Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce i zainteresowanie młodych ludzi działalnością badawczą, jak również zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

Adresowany jest on do najmłodszych naukowców: studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) lub studiów II stopnia, absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów (uczestników studiów doktoranckich).

W programie VENTURES nie ma preferowanych dziedzin tematycznych ? finansowanie mogą uzyskać reprezentanci wszystkich dziedzin nauki, przy czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki. Realizacja projektów może trwać od roku do trzech lat, a finansowaniu podlegają: imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (wysokości: 1,5 tys. zł miesięcznie dla studentów i absolwentów oraz 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów), a także grant badawczy wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie.

W jedenastu edycjach programu 91 młodych badaczy uzyskało dofinansowanie łącznej wysokości 11,8 mln zł.

Oprac.: (sb)