Kawaler Palm Akademickich

08-10-2013

Profesor Tomasz Domański 11 czerwca w Warszawie otrzymał z rąk ambasadora Republiki Francuskiej w Polsce Pierre?a Buhlera wysokie francuskie odznaczenie Order Palm Akademickich, przyznawane polskim osobistościom, które w sposób szczególny przysłużyły się współpracy Polski i Francji.

Ukończył studia na Université de Sciences Sociales w Grenoble II we Francji, zdobywając tytuł magistra stosunków międzynarodowych. Odbył zagraniczne staże naukowe w: Hiszpanii (Madryt, Barcelona), Danii (Copenhagen Business School), Francji (Angers Ecole Internationale de Consultants oraz Uniwersytet Lyon), Wielkiej Brytanii (UMiST ? Manchester).

W listopadzie 1984 r. na podstawie pracy Integracyjne powiązania umowne w kanałach rynku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W lutym 1993 r. został doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w zakresie marketingu, a w czerwcu 2002 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Dwa lata później mianowano go profesorem zwyczajnym na UŁ.

Od roku 1996 pracuje na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, gdzie kieruje Katedrą Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji. Przez siedem lat (2000?2007) pełnił funkcję prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą, pełnomocnika rektora UŁ ds. współpracy z Uniwersytetem Lyon III we Francji oraz ds. udziału Uniwersytetu Łódzkiego w międzynarodowym konsorcjum Compostela Group of Universities.

Obecnie sprawuje funkcję dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Od roku 1993 jest kierownikiem Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA (studia podyplomowe w językach polskim i francuskim), prowadzonych we współpracy partnerskiej z Institut d?Administration des Entreprises Uniwersytetu Lyon III.

Studia te od dwudziestu lat służą rozwojowi Łodzi i regionu poprzez kształcenie kadr menedżerskich dla polskich i francuskich firm. W okresie wieloletniej kariery zawodowej dbał szczególnie o rozwój kontaktów między polskimi i francuskimi ośrodkami akademickimi i biznesowymi.

x x x

Order Palm Akademickich (L'Ordre des Palmes Académiques) ? francuskie odznaczenie ustanowione 4 października 1955 r. przez premiera Edgara Faure'a na wzór tytułu honorowego nadawanego od roku 1808 (za panowania Napoleona Bonaparte) wybitnym funkcjonariuszom szkolnictwa. Jest to najstarsze wyłącznie cywilne odznaczenie francuskie. Obecnie nadawane jest ono na wniosek francuskiego ministra edukacji narodowej osobom szczególnie zasłużonym dla społeczności akademickiej i szkolnictwa, do upowszechnienia francuskich osiągnięć w dziedzinie działalności intelektualnej, naukowej i artystycznej. Order Palm Akademickich jest jednym z trzech najwyższych odznaczeń francuskich. Pozostałe to Legia Honorowa i Narodowy Order Zasługi.

Oprac.: (sb)