Wesprą i będą promować

08-10-2013

W Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego 18 czerwca podpisano trzy ważne dokumenty: umowy dotyczące wspierania przez firmy Globalne Centrum Biznesowe Hewlett-Packard (HP GBC) oraz Infosys BPO Poland nowego kierunku studiów na UŁ lingwistyka dla biznesu, a także list intencyjny dotyczący promocji tego kierunku przez te firmy i Urząd Miasta Łodzi.

Dokumenty sygnowali Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi; prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ; prof. Jarosław Płuciennik, prorektor UŁ ds. programów i jakości kształcenia; Agnieszka Jackowska-Durkacz, dyrektor zarządzający Infosys BPO Poland; Renata Sima, dyrektor generalna usług outsourcingowych HP; prof. Ewa Walińska, dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, prof. Piotr Stalmaszczyk, dziekan Wydziału Filologicznego UŁ.

Umowy zawarte między wydziałami prowadzącymi nowy kierunek studiów ? lingwistykę dla biznesu ? a firmami HP GBC i Infosys przewidują, m.in. uczestnictwo przedstawicieli tych firm w pracach rady programowej kierunku, prowadzenie przez oddelegowanych pracowników zajęć praktycznych ze studentami, przygotowanie dla słuchaczy ciągłych, trzymiesięcznych praktyk w roku 2015 oraz rekomendowanie członkom swoich załóg podjęcie studiów na wspomnianym wcześniej kierunku.

Lingwistyka dla biznesu została stworzona przez pracowników naukowych dwóch wydziałów: filologicznego i zarządzania na podstawie szerokich konsultacji z pracodawcami z Łodzi i regionu. Studia na tym kierunku mają łączyć tradycję z nowoczesnością oraz potrzebami współczesnego rynku pracy. Umożliwią uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2, zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę.

? Kierunek lingwistyka dla biznesu proponuje nowoczesne przygotowanie w zakresie języków obcych, przede wszystkim o charakterze zawodowym. Dzięki współpracy z Wydziałem Zarządzania studenci zdobędą również praktyczną wiedzę niezbędną do sprawnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku zatrudnienia. Prace dyplomowe będą pisane na tematy formułowane w porozumieniu z firmami, na przykład jako projekty rozwiązujące problemy praktyczne. Lingwistyka dla biznesu stanowi znakomity przykład jeszcze ściślejszej współpracy Uniwersytetu Łódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi i środowiska pracodawców, w tym również firm międzynarodowych ? uważa prof. P. Stalmaszczyk.

? Jesteśmy młodym pracodawcą w regionie, ponieważ nasze centrum otworzyliśmy w Łodzi jesienią 2012 roku. Będąc jednocześnie liczącym się pracodawcą na ogólnopolskim rynku zatrudnienia, traktujemy zacieśnianie relacji z instytucjami edukacyjnymi jako kluczowy element naszej strategii rekrutacyjnej. Cieszy nas możliwość współdziałania z Uniwersytetem Łódzkim i firmą Infosys przy uruchomieniu nowego kierunku studiów lingwistyka dla biznesu. Docierając bezpośrednio do studentów, chcielibyśmy w praktyczny sposób pokazać im, jakie umiejętności są potrzebne w pracy zawodowej w sektorze usług dla biznesu oraz skłonić do przemyśleń na temat przyszłości i aktywnego planowania swojej ścieżki kariery. Jako firma międzynarodowa pragniemy uświadomić młodym ludziom, że w czasach globalizującej się gospodarki ogromne znaczenie ma specjalistyczna znajomość języków obcych ? twierdzi R. Sima.

W podpisanym liście intencyjnym miasto Łódź zobowiązuje się do rozpowszechniania wiedzy o uruchomieniu studiów lingwistyka dla biznesu za pomocą dostępnych kanałów i form komunikacji, a przedstawiciele firm Globale e-Business Operations oraz Infosys BPO Poland deklarują wolę współpracy przy rozwijaniu praktycznych umiejętności studentów, dzieląc się aktualną wiedzą i doświadczeniem.

? Porozumienie, które zawieramy, jest ? według mnie ? swoistym pomostem między sferą biznesu, sferą nauczania akademickiego a miastem. Branża BPO jest jedną z tych, na które stawiamy w Łodzi, liczymy na tworzone przez firmy tej branży miejsca pracy dla absolwentów uczelni. Jeśli tak się stanie, do miasta przyciągać będziemy także kandydatów na studentów, a to dla Łodzi jest bardzo ważne ? powiedziała Hanna Zdanowska.

? Jeśli jakość kształcenia rozumieć jako satysfakcję absolwenta z wybranych studiów, jako warunek osiągnięcia powodzenia na rynku pracy, to z pewnością można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że lingwistyka dla biznesu jest takiej najwyższej jakości przykładem. Trzeba skończyć z myśleniem, iż wysoka jakość studiów może być realizowana wyłącznie w kształceniu ogólnoakademickim, najwyższa jakość może mieć, powinna mieć wymiar jak najbardziej praktyczny ? uważa prof. Jarosław Płuciennik.

Tomasz Boruszczak