Rankingi analizujemy i wyciągamy wnioski

08-10-2013

Dziś mija sześćdziesiąt osiem lat od powstania naszej uczelni. W okresie tym zmieniała się jej rola i znaczenie, obszar uprawianej nauki i kształcenia. Zmieniało się też otoczenie i warunki, w których przyszło działać Uniwersytetowi Łódzkiemu. Z małej, składającej się z trzech wydziałów (humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, prawno-ekonomiczny), szkoły wyższej nasz uniwersytet przeobraził się w jedną z największych i najważniejszych polskich uczelni. 

Rozwój UŁ, mogący być źródłem naszej dumy, nie da się opisać za pomocą stale, równomiernie wznoszącej się prostej. W całej jego sześćdziesięcioośmioletniej historii dominowały okresy wzrostu charakteryzujące się jednak różnym jego tempem. Były także, na szczęście krótkie, okresy stagnacji czy nawet regresu.

Dziś stoimy wobec wielkich wyzwań, a także zagrożeń i bardzo złożonej rzeczywistości. Sytuacja finansowa uniwersytetu, podobnie jak całego sektora uczelni wyższych, jest trudna. Wynika to przede wszystkim z kryzysu wyrażającego się wyraźnym spowolnieniem gospodarczym i niedostatecznego, w związku z tym, udziału budżetu państwa w finansowaniu kosztów funkcjonowania uczelni oraz wyraźnego spadku przychodów własnych ze świadczonych usług edukacyjnych (co dotyczy przede wszystkim studiów niestacjonarnych, ale także studiów podyplomowych ? postępujący niż demograficzny). Mimo to, co trzeba podkreślić, wkrótce otrzymamy środki na podwyżki dla pracowników.

Niebawem ukończona zostanie prowadzona na naszej uczelni od kilku tygodni ocena pracowników. Obowiązek jej realizacji wynika z ustawy. Dla władz uniwersytetu oznacza to obowiązek zorganizowania owej oceny, a dla pracowników obowiązek poddania się tej ocenie. Jej wyniki będą weryfikacją naszej pracy i osiągnięć, umożliwią nie tylko prowadzenie racjonalnej polityki zatrudnienia, ale zostaną wykorzystane również w toku przyznawania podwyżek. Będą się bowiem one składały z dwóch elementów: pierwszym będzie wzrost wynagrodzenia zasadniczego dotyczący wszystkich, drugim, dodatek dla osób, które uzyskały wysoką ocenę. 

Analiza wykonania naszego planu rzeczowo-fiansowego na rok 2012 wskazuje na to, że zbyt mało środków pozyskujemy z działalności naukowej. Liczba grantów, jakie udało się nam zdobyć, jest nawet niemała, ale wielkość środków, jaką wspomniane granty przyniosły, nie może nas satysfakcjonować. Odbija się to ujemnie zarówno na naszej gospodarce finansowej, jak i na pozycji w rankingach.

W rankingu Perspektyw i Rzeczypospolitej zajęliśmy dwudzieste trzecie miejsce. Wypadliśmy więc słabo, choć nieco lepiej niż w zeszłym roku. Cieszymy się jednak dużym uznaniem międzynarodowym. Według tego kryterium, jesteśmy trzecim uniwersytetem polskim, a szóstą uczelnią akademicką w Polsce. W zakresie umiędzynarodowienia zajmujemy szesnastą pozycję w kraju.

W naukowych rankingach krajowych uczelni, opublikowanych ostatnio w Polityce i Forum Akademickim, wypadliśmy znacznie lepiej zajmując dziewiątą pozycję w Polsce.

Rankingi są przez nas analizowane. Wyciągamy z nich wnioski o charakterze diagnostycznym, budując diagnozy. Oczywiście, nie tylko na ich podstawie. Mamy jednak odpowiedni punkt wyjścia do tworzenia strategii i planów krótkookresowych. Opracowujemy obecnie nową strategię Uniwersytetu Łódzkiego, która ? wierzę głęboko ? pomoże nam w rozwiązywaniu naszych najważniejszych problemów.

Z okazji rocznicy powstania naszej uczelni wszystkim nauczycielom akademickim, jak również pracownikom administracji i obsługi życzę powodzenia i dalszych sukcesów w ich pracy. Serdeczne życzenia składam również studentom.