Od piętnastu lat wspiera uczelnię

24-04-2014

W okresie minionych piętnastu lat działalności Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego realizując swe statutowe cele współpracowała na wielu płaszczyznach z różnymi instytucjami i przedsiębiorstwami.

Początkowo świadczyła ona usługi w zakresie opiniodawstwa, doradztwa, konsultacji i ekspertyz zleconych przez osoby trzecie. Rozpoczęto współpracę z Instytutem Archeologii UŁ, w wyniku której prowadzone były badania archeologiczne pod kierownictwem prof. Lucyny Domańskiej. W kolejnych latach współpraca ta została rozszerzona o ratunkowe badania archeologiczne przy budowie autostrad w Polsce, co z kolei zaowocowało bardzo dobrym wynikiem finansowym fundacji. Ze środków uzyskanych z realizacji prac badawczych realizowanych przez wspomniany wcześniej instytut sfinansowano szereg archeologicznych publikacji naukowych, a także montaż windy w budynku Instytutu Archeologii UŁ przy ul. Uniwersyteckiej.

Współpracując z tą placówką, kierowaną przez prof. L. Domańską, fundacja zorganizowała w roku 2008 Międzynarodową Konferencję Archeologiczną. Cztery lata później przygotowana została kolejna konferencja naukowa nt. Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego dedykowana prof. Krystynie Turkowskiej z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia jej urodzin.

Poza tym fundacja podjęła współpracę z Katedrą Fizyki Ciała Stałego przy opracowywaniu przez nią ekspertyz z zakresu fizyki oraz z Katedrą Chemii Fizycznej Instytutu Chemii UŁ przy wykonywaniu przez nią ekspertyz chemicznych. Współpraca ta jest realizowana także obecnie.

Fundacja od początku, a szczególnie w ostatnich latach rozwijała też współpracę z Katedrą Immunologii i Biologii Infekcyjnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Jej efektem jest realizacja badań mikrobiologicznych półproduktów i produktów gotowych oraz oceny właściwości antybakteryjnych tkanin dla firm zewnętrznych. Prowadzone są również testy przeciwgruźlicze zlecane przez szpitale. Działania te, głównie w ostatnim czasie, mają znaczący wpływ na sytuację finansową fundacji. Od roku 2011 współpracuje ona też ze Zwierzętarnią Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, gdzie pod kierunkiem Teresy Zoriki Staszewskiej realizowane są badania zlecane przez firmy farmaceutyczne.

Oprócz zasygnalizowanej wcześniej działalności fundacja podejmowała jeszcze wiele innych inicjatyw. W latach 2004?2007 współpracowała, m.in., z Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego przy Filologii Germańskiej UŁ. Ponadto w latach 2005?2008 zrealizowane zostały dwa projekty europejskie 6. i 7. Programu Ramowego: STAR-NET oraz BOOST-IT. W okresie 2011?2012 fundacja uczestniczyła w dwóch projektach europejskich: IX Programie Ramowym ? Rozwój indywidualny poprzez kształcenie ustawiczne ? kampania informacyjno-promocyjna (kierownik dr Elżbieta Roszko, Wydział Zarządzania UŁ) oraz VIII Programie Ramowym Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego (partner zagraniczny ? Manchaster Institute of Innvation Research, University of Manchaster, kierownik prof. Jerzy Różański, Wydział Zarządzania UŁ).

Fundacja uczestniczyła także w projektach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Komitetu Badań Naukowych w latach: 2002 ? 2004 (Pozytywizm i negatywizm. My i wy po stu latach), 2005?2008 (? Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur) ? realizowanych pod kierunkiem prof. Bogdana Mazana z Wydziału Filologicznego UŁ;

2003?2005 (Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu i działalności małych i średnich przedsiębiorstw) ? pod kierunkiem prof. Janusza Bilskiego z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ; 2005?2007 (Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy) ? projekt dr. Pawła Głodka z Wydziału Zarządzania UŁ.

W latach 2007?2012 wykonywane były liczne opracowania dotyczące przebudowy dróg, ciągów i węzłów komunikacyjnych, zlecane przez urzędy miast w Łodzi i w Piotrkowie Trybunalskim, a także Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi.

Przez sześć lat, od roku 2007 fundacja współpracowała z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego, które otrzymało 96 tys. zł na dofinansowanie publikacji naukowych.

W 2010 r. fundacja podjęła współpracę z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego. Udzielono mu wsparcia organizacyjnego i realizowano obsługę finansową podczas organizacji międzynarodowej wymiany młodzieży szkolnej ? wyjazd uczniów uczelnianego liceum do Izraela w 2011 i 2013 r., a także wizyta uczniów z Izraela w Polsce w roku 2011 i 2012.

W latach 2009?2010 fundacja wraz z Kliniką Prawa ? Kliniką Praw Dziecka przy Wydziale Prawa i Administracji UŁ realizowała projekt adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. Znam swoje prawa.

Szczególne znaczenie w działalności fundacji ma ogłaszany od roku 2012 Konkurs o Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego dla młodych pracowników nauki i doktorantów UŁ. Obecnie trwa trzecia edycja tego konkursu. Na nagrody we wszystkich edycjach przeznaczono 100 tys. zł.

Realizując swoje zadania statutowe Fundacja UŁ przekazała w poszczególnych latach środki finansowe na następujące cele: 12 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego dla administracji centralnej w związku z procesem informatyzacji uczelni i 5 tys. zł na rzecz Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego jako dofinansowanie budowy pomnika Aleksandra Kamińskiego (2006 r.); 25 tys. zł dla rektora UŁ z przeznaczeniem na fundusz stabilizacyjny (2007 r.); 30 tys. zł dla rektora UŁ z przeznaczeniem na fundusz stabilizacyjny (2008 r.); 80 tys. zł na potrzeby Uniwersytetu Łódzkiego z przeznaczeniem 20 tys. zł na Fundusz Wspierania Mobilności Studentów i Doktorantów UŁ, pozostała kwota do dyspozycji rektora UŁ (2009 r.); 100 tys. zł dla UŁ na realizację niżej wymienionych celów statutowych (2010 r.); 15 tys. zł na Fundusz Mobilności Studentów i Doktorantów (2011 r.); 40 tys. zł na nagrody naukowe dla młodych pracowników nauki i doktorantów UŁ (2012 r.), 32 tys. zł na nagrody naukowe dla młodych pracowników nauki i doktorantów UŁ (2013 r.).

Od początku swojej działalności do tego roku Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego przeznaczyła kwotę 468 tys. zł na realizowanie celów statutowych i wspieranie UŁ.


Podsumowując piętnastolecie Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego można stwierdzić, iż był to okres jej systematycznego i wyraźnego rozwoju, a efekty działalności zdecydowanie pozytywne. Jest ona trwałym już elementem środowiska i życia akademickiego uczelni. Realizowała swoje cele statutowe, wspierając finansowo uniwersytet w rozbudowie jego bazy materialnej, zadaniach w zakresie nauki i kształcenia kadry naukowej, ponadto skutecznie propagowała i upowszechniała wiedzę o UŁ.

Przypomnijmy, że inicjatywę utworzenia Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1998 podjęła prof. Krystyna Piotrowska-Marczak. Jej działania przyniosły szybko pozytywne efekty i już 1 lutego 1999 r. przy dużym wsparciu prof. Wojciecha Katnera organizację wpisano do Rejestru Fundacji pod numerem 5591.

Założycielami fundacji byli ówczesny rektor UŁ prof. Stanisław Liszewski oraz przedstawiciele: Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Łódzkiego, Banku Polska Kasa Opieki SA, Powszechnego Banku Gospodarczego SA, Banku Przemysłowego SA w Łodzi, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA w Warszawie oraz Banku Przemysłowo-Handlowego SA w Krakowie.

Funkcję prezesa Zarządu Fundacji UŁ powierzono Wiesławowi Krystyańczukowi, który sprawuje ją do dziś wpierany obecnie przez dwóch wiceprezesów prof. Lucynę Domańską oraz prof. Wojciecha Grzegorczyka. Powołana została też Rada Fundacji UŁ, której pierwszym przewodniczącym został prof. Włodzimierz Nykiel (obecny rektor UŁ), kolejną przewodniczącą była prof. Krystyna Piotrowska-Marczak. Od roku 2009 funkcję tę piastuje prof. Bogdan Gregor (prorektor UŁ ds. ekonomicznych).

Fundacji przyświecają następujące cele: wspieranie Uniwersytetu Łódzkiego we wszystkich poczynaniach zmierzających do odnowy jego bazy materialnej; udzielanie uczelni pomocy finansowej w realizacji jego zadań w zakresie nauki i kształcenia kadry naukowej; propagowanie i upowszechnianie wiedzy o uniwersytecie oraz jego osiągnięciach naukowych i dydaktycznych; inspirowanie i aktywizacja ruchu społecznego na rzecz pomocy dla UŁ i udziału w realizacji zadań organizacji.

W roku 2012 Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego podjęła starania o wpisanie jej do Rejestru Organizacji Pożytku Publicznego.

Wiesław Krystyańczuk

Wojciech Grzegorczyk