Wielowymiarowa analiza statystyczna

30-04-2014

W Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego od 18 do 20 listopada minionego roku odbyła się XXXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Wielowymiarowa analiza statystyczna WAS 2013 (The 32nd International Annual Con-ference on Multivariate Statistical Analysis MSA 2013).

Głównym celem obrad była prezentacja najnowszych osiągnięć z zakresu wielowymiarowej analizy statystycznej oraz wymiana doświadczeń, będących wynikiem jej stosowania. W konferencji wzięło udział 86 osób z takich ośrodków akademickich w Polsce, jak: Białystok, Katowice, Kraków, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, War-szawa, Wrocław. Obecni byli przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Łodzi i Narodowego Banku Polskiego oddziały w Łodzi i w Warszawie), firmy Bosch i Siemens, a także goście z zagranicy (Estonia, Finlandia, Ukraina) oraz studenci UŁ.

Podczas jedenastu sesji (plenarnych i równoległych) wygłoszonych zostało łącznie pięćdziesiąt sześć referatów oraz dwa wykłady zaproszone.

Honorowy patronat nad konferencją sprawowała Hanna Zdanowska, prezydent Ło-dzi. Jej organizatorami były: Instytut Statystyki i Demografii oraz Katedra Metod Statystycznych UŁ, Polskie Towarzystwo Statystyczne, a także Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Została ona dofinansowana przez Narodowy Bank Polski ze środków projektu edukacyjnego wpisującego się w priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP, Polską Akademię Nauk oraz Urząd Miasta Łodzi w konkursie ofert na realizację zadania Współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego, ŁÓDŹ AKADEMICKA 2013. Partnerami konferencji były także: firma StatSoft Polska Sp. z o.o. oraz portal BazaKonferencji.pl ? polska baza konferencji naukowych. Wpisała się ona w obchody Międzynarodowego Roku Statystyki (Statistics 2013).

Podsumowania i zamknięcia konferencji dokonał prof. Czesław Domański, przewod-niczący jej komitetu organizacyjnego. Podziękował uczestnikom spotkania za udział w obradach i poinformował, że kolejna XXXIII ? Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, WAS 2014 (The 33rd International Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis, MSA 2014) odbędzie się także w Łodzi, od 17 do 19 listopada tego roku.

Marta Małecka

Artur Mikulec