Dwie strategie

30-04-2014

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 28 lutego odbyło się spotkanie inaugurujące prace na rzecz Strategii rozwoju makroregionu Polski centralnej oraz Strategii łódzko-warszawskiego obszaru funkcjonalnego, która stanowić będzie trzon makroregionu Polski centralnej.  

Wspólne przygotowanie tych dokumentów umożliwi osiągnięcie efektu synergii, zachowanie spójności koncepcji oraz wizji rozwoju nie tylko makroregionu, ale również jego układu centralnego.

Występuje Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego; obok z prawej ? Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego; pierwszy z lewej prof. Tadeusz Markowski, kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem UŁ

Występuje Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego; obok z prawej ? Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego; pierwszy z lewej prof. Tadeusz Markowski, kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem UŁ

Fot. Urząd Marszałkowski w Łodzi

W spotkaniu, które otworzyła prof. Ewa Walińska, dziekan Wydziału Zarządzania UŁ wzięli udział marszałkowie województw łódzkiego i mazowieckiego, rektorzy Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Akademii Medycznej, przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także naukowcy, planiści, samorządowcy oraz przedsiębiorcy z regionów łódzki i mazowiecki. 

Strategia łódzko-warszawskiego obszaru funkcjonalnego przygotowywana jest przez Wydział Zarządzania UŁ w projekcie Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST realizowanym wspólnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz partnerów merytorycznych, m.in. przez Uniwersytet Łódzki. Opiekę merytoryczną nad przedsięwzięciem sprawuje prof. Tadeusz Markowski, kierownik projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST na Wydziale Zarządzania UŁ. Strategia powstaje przy współpracy przedstawicieli świata nauki, szczególnie zaś reprezentantów Wydziału Zarządzania UŁ, przedstawicieli administracji samorządowej, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Formalna współpraca między regionami łódzkim i mazowieckim służąca budowie silnej Polski centralnej, pełnemu wykorzystaniu potencjału endogenicznego regionów łódzkiego i mazowieckiego, zdynamizowaniu ich rozwoju oraz wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej w Polsce i Europie, została nawiązana w lipcu 2012 roku w drodze porozumienia podpisanego przez marszałków województw łódzkiego i mazowieckiego.

(ga)