Budżet na plusie

27-09-2016

W Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego 4 lipca odbyła się konferencja prasowa poświęcona sytuacji finansowej uczelni i jej najbliższym planom finansowym .


Podczas spotkania z dziennikarzami prof. Włodzimierz Nykiel , rektor UŁ, poinformował, iż obecny rok uczelnia zamknie zyskiem w wysokości 4,9 miliona złotych. Dla porównania, jeszcze w roku 2012, odnotowano straty wielkości 3,9 mln zł. Następny rok przyniósł jednak już zysk 1,5 mln zł, który rok później wzrósł aż do 28,5 mln zł. Mimo tendencji spadkowej, na koncie uniwersytetu zaksięgowano w roku minionym blisko 10,5 mln zysku, co pod tym względem uplasowało uczelnię na miejscu ósmym wśród dziewiętnastu uniwersytetów polskich.

Profesor Włodzimierz Nykiel, ustępujący rektor UŁ, podczas spotkania z dziennikarzami

Profesor Włodzimierz Nykiel, ustępujący rektor UŁ, podczas spotkania z dziennikarzami

Fot. Maciej Andrzejewski

Warto przy tym wspomnieć, iż przed reformą, zwaną decentralizacyjną, wprowadzającą zasady zmian zrządzania uczelnią, jedynie cztery wydziały miały nadwyżki finansowe, budżet czterech tylko się równoważył , a pozostałe cztery były na minusie .

Na przychody uczelni w roku 2016 złożyły się: dotacja budżetowa (318.717 mln zł), opłaty wnoszone przez słuchaczy studiów niestacjonarnych (30,7 mln zł), środki z programów międzynarodowych (11,92 mln zł), opłaty za studia podyplomowe (5,94 mln zł), opłaty rekrutacyjne (1,6 mln zł), a także wpływy za najem lokali (2,44 mln zł). Należy przy tym dodać, iż jedna z najważniejszych pozycji przychodów, a mianowicie opłaty za kształcenie, uległa zmniejszeniu w latach 2011–2016 o 39,45 proc., z 50,7 mln zł do planowanych w tym roku, wyżej wymienionych, 30,7 mln zł. To silna tendencja, co warto odnotować, występująca we wszystkich polskich wyższych szkołach publicznych.

Znaczne koszty ponosi uniwersytet w związku z prowadzoną działalnością dydaktyczną, Składają się na nie: wynagrodzenia osobowe, bezosobowy fundusz płac, podróże służbowe, utrzymanie budynków, remonty i stypendia. W roku minionym wydatki te wyniosły 409 mln 782 tys. zł. Przewiduje się, że w tym roku będę nieco niższe i nie przekroczą 404 mln zł.

Na podkreślenie zasługuje, iż średnie wynagrodzenie brutto na Uniwersytecie Łódzkim jest wyższe od średniej na pozostałych uniwersytetach polskich, na których jeszcze w roku 2008 wynosiła ona 44.672 zł., a na UŁ 42.650. Natomiast w roku minionym wspomniana średnia na wszystkich uniwersytetach w kraju osiągnęła 63.904 zł, zaś na UŁ – 67.051 zł.

W tym roku uczelnia dysponuje kwotą 48 mln 244 tys. funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Pieniądze te pochodzą głównie z dotacji Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego. Przeznaczone są one na stypendia: socjalne, rektora dla najlepszych studentów i doktorantów, socjalne dla osób niepełnosprawnych, ministra oraz zapomogi i remonty domów studenckich.

Na inwestycje wykorzysta w tym roku uczelnia ponad 12 mln zł. Środki te przewidziane są na remonty i projekty modernizacyjne obiektów: Wydziału Nauk Geograficznych (aula – 3 mln zł), Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego (blisko 3 mln zł), Wydziału Zarządzania (2,3 mln zł), Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (1,8 mln zł) oraz budynków administracji (1,15 mln zł).

Konferencja prasowa prof. W. Nykiela stanowiła też okazję do serdecznego pożegnania się z dziennikarzami lokalnych środków przekazu, zajmującymi się problematyką akademicką, z którymi spotkał się po raz ostatni jako ustępujący rektor UŁ po zakończeniu drugiej kadencji najwyższego urzędu sprawowanego na uczelni w latach 2008–2016.

S.B.