Dla uniwersytetu, miasta, regionu i kraju

27-09-2016

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, zwołane z okazji siedemdziesiątej pierwszej rocznicy powołania uczelni, odbyło się 23 maja w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ. Stanowiło ono zarazem okazję do podsumowania dorobku dwóch ostatnich kadencji władz uniwersytetu, władających uczelnią w latach 2008–2016.


Rozpoczyna się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, zwołane z okazji siedemdziesiątej pierwszej rocznicy powołania uczelni

Rozpoczyna się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, zwołane z okazji siedemdziesiątej pierwszej rocznicy powołania uczelni

Fot. Maciej Andrzejewski

Profesor Włodzimierz Nykiel , ustępujący rektor UŁ, spośród nadesłanych licznie pism z okolicznościowymi życzeniami, odczytał list Marka Kuchcińskiego , marszałka Sejmu RP, adresowany do całej społeczności uniwersytetu oraz odznaczonych i wyróżnionych z okazji jubileuszu, którym złożył gratulacje. Do tych życzeń i gratulacji przyłączył się Witold Stępień , marszałek województwa łódzkiego. Z kolei prof. Zbigniew Rau , wojewoda łódzki, wystąpił w tradycyjnej todze uczonego akademickiego, bardziej jako senator UŁ niż wysoki urzędnik państwowy. Mówił głównie o osiągnięciach naukowo-badawczych i dydaktycznych uczelni,

oraz o rosnącym z czasem jej autorytecie, w nawiązaniu do bogatego dorobku siedemdziesięciolecia uniwersytetu, obchodzonego w roku minionym. Podkreślił przy tym znaczący wpływ uczelni na całokształt życia oraz rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego miasta i regionu. Dodał też, iż przytłaczająca większość absolwentów uniwersytetu, a często także ich synów i wnuków, również z dyplomem tej uczelni, związała swoje życie i pracę z Łodzią i ziemią łódzką.

W tradycyjnych strojach akademickich w auli gmachu filologii zasiedli członkowie Senatu UŁ

W tradycyjnych strojach akademickich w auli gmachu filologii zasiedli członkowie Senatu UŁ

Fot. Maciej Andrzejewski

Następnie odbyła się prezentacja, podczas której wyświetlony został film UŁ w latach 2008-2016. Po jej zakończeniu zabrał głos prof. W. Nykiel mówiąc, m.in.: –Trudno w ciągu piętnastominutowej prezentacji dokonać pełnej oceny ośmioletniego okresu. Najważniejsze jest jednak to, jak wiele – w moim przekonaniu – społeczność akademicka Uniwersytetu Łódzkiego zrobiła dla swej uczelni, miasta, regionu i kraju. Dziękuję za to wszystkim pracownikom i studentom. Za stanowienie uniwersyteckiego prawa oraz kształtowanie naszej strategii i planów, za czas spędzony na dyskusjach nad najważniejszymi problemami naszej uczelni, serdecznie dziękuję Senatowi Uniwersytetu Łódzkiego. Szczególne podziękowania adresuję do kierownictwa uniwersytetu, zespołu osób o najwyższych kwalifikacjach, oddanych naszej uczelni, skutecznie reagujących na wyzwania stojące przed nami, wspaniale współpracujących ze sobą. Praca w tak znakomitym gronie jest dla mnie zaszczytem i wspaniałym doświadczeniem.

Prezentacja filmowa

Prezentacja filmowa

Fot. Maciej Andrzejewski

Dziękuję serdecznie panu profesorowi Bogdanowi Gregorowi , mojemu pierwszemu zastępcy, który zajmuje się sprawami finansów, a także rozwoju i gospodarki uczelni; panu profesorowi Antoniemu Różalskiemu , który zajmuje się zarówno nauką, jak i sprawami studenckimi, zaś przez ostatnie lata był podwójnym prorektorem, pani profesor Zofii Wysokińskiej – za współpracę z zagranicą; panu profesorowi Jarosławowi Płuciennikowi , w którego kompetencjach leżą spraw jakości kształcenia. Dziękuję również prorektorom wcześniej pełniącym swoje funkcje: pani profesor Joannie Jabłkowskiej , panu profesorowi Pawłowi Maślance, panu profesorowi Zbigniewowi Góralowi . Dziękuję serdecznie panu doktorowi Rafałowi Majdzie , kanclerzowi Uniwersytetu Łódzkiego, dziękuję panom Janowi Rydzowi i Jarosławowi Grabarczykowi , wicekanclerzom, panu Donatowi Kałuży, kwestorowi, pani Katarzynie Rubciak , kierowniczce Biura Rektora. Za dobrą współpracę, niezbędną dla dobrego kierowania uniwersytetem dziękuję serdecznie państwu dziekanom wszystkich wydziałów, sprawującym te funkcje w pierwszej i drugiej kadencji obecnych władz.

Michał Kędzierski, były dyrektor Centrum Promocji UŁ, otrzymuje Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce

Michał Kędzierski, były dyrektor Centrum Promocji UŁ, otrzymuje Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce

Fot. Maciej Andrzejewski

Mojemu następcy, profesorowi Antoniemu Różalskiemu, życzę wielu sukcesów, które niech będą rezultatem dobrej, śmiałej koncepcji kierowania uniwersytetem w pracy całego nowego kierownictwa uczelni. Liczę na to, że ta koncepcją będzie składać się zarówno z nowych idei i elementów będących twórczą odpowiedzią na nowe wyzwania, jak i kontynuacji dotychczasowej drogi.

Zasłużonych pracowników uczelni uhonorowano Medalami Universitas Lodziensis Merentibus (Za Wybitne Zasługi dla UŁ). Otrzymali je: prof. Jacek Chądzyński związany z Wydziałem Matematyki i Informatyki, prof. Czesław Domański z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, prof. Krystyna Janas związana z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska, prof. Stefan Krajewski z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, prof. Ewa Marynowicz-Hetka z Wydziału Nauk o Wychowaniu, prof. Hanna Tadeusiewicz związana z Wydziałem Filologicznym i Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Wacława Starzyńska z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz prof. Zofia Walter związana z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska.

Medalami Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ) odznaczono: prof. Marię Dudzikową , polonistkę i pedagoga z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Annę Geppert , geografa i urbanistkę z Wydziału Geografii i Planowania Uniwersytetu Paryż IV-Sorbona, Andrzeja Piwowarczyka z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, dr Dzmitra Shcharbina , wybitnego biofizyka z Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku oraz prof. Miltona Samoes da Costa , wybitnego portugalskiego mikrobiologa z Uniwersytetu w Coimbrze.

Medale UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce wręczone zostały: dr. Tomaszowi Kłosowi , dyrektorowi Publicznego Liceum Ogólnokształcącego UŁ, dr. Wojciechowi Robaczyńskiemu z Wydziału Prawa i Administracji, Michałowi Kędzierskiemu , byłemu dyrektorowi Centrum Promocji UŁ oraz Krzysztofowi Wolskiemu , doradcy rektora UŁ ds. kontaktu z pracodawcami.

Medale Universitas Lodzensis Alumno Laude Dignissimo (za wybitną działalność studencką lub doktorancką na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego) przyznano: Marcinowi Imiołczykowi , Łukaszowi Lisowskiemu i Marcinowi Podrażce .

Nagrody rektora UŁ za szczególne osiągnięcia naukowe obierają prof. Maria Bryszewska i prof. Grzegorz Mlostoń

Nagrody rektora UŁ za szczególne osiągnięcia naukowe obierają prof. Maria Bryszewska i prof. Grzegorz Mlostoń

Fot. Maciej Andrzejewski

Nagrody indywidualne rektora UŁ, z unijnego funduszu spójności, za szczególne osiągnięcia naukowe, w obszarze nauk przyrodniczych, otrzymali: prof. dr hab. Maria Bryszewska – za cykl publikacji nt. Biologiczna aktywność nanocząsteczek i dr hab. Szymon Marcińczak – za cykl publikacji nt. Nierówności społeczne i segregacja w Europie ; w obszarze nauk społecznych – prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik – za cykl publikacji nt. Negatywne i pozytywne skutki doświadczonej traumy . Nagrodę zespołową w obszarze nauk ścisłych przyznano: prof. dr hab. Grzegorzowi Mlostoniowi , prof. nadzw. dr hab. Jarosławowi Romańskiemu , dr Marcinowi Jasińskiemu , dr Katarzynie Urbaniak , dr Emilii Obijalskiej , prof. Heinzowi Heimgartnerowi (spoza UŁ) – za cykl publikacji nt. Postępy w chemii związków heterocyklicznych oraz hetero atomowych.

Każdego roku przyznawane są maksymalnie jedynie cztery takie nagrody rektorskie.

Nagrody naukowe Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego w dziedzinie nauki przyrodnicze i geograficzne przyznano: mgr. Adrianowi Soboniowi (grupa uczestników studiów doktoranckich) i dr Marzenie Szwed (grupa młodych pracowników nauki) – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska; w dziedzinie nauk społecznych: mgr. Jędrzejowi Kotarskiemu (grupa uczestników studiów doktoranckich) – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz dr. Mariuszowi Górajskiemu (grupa młodych pracowników nauki) – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny; w dziedzinie nauki ścisłe: mgr Szymonowi Jarzyńskiemu (grupa uczestników studiów doktoranckich) i dr. Dariuszowi Guziejewskiemu (grupa młodych pracowników nauki) – Wydział Chemii; w dziedzinie nauki humanistyczne: mgr Zofii Rzeźnickiej (grupie uczestników studiów doktoranckich) – Wydział Filozoficzno-Historyczny i dr Anicie Jarzynie (grupa młodych pracowników nauki) – Wydział Filologiczny.

x x x

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych, również w tej samej auli Wydziału Filologicznego UŁ, odbyły się promocje habilitacyjne i doktorskie. Dyplomy doktora habilitowanego otrzymali: JANUSZ BADIO, CARLOS DIMEO ÁLVAREZ, AGNIESZKA KALETA, MARZENA KARWOWSKA, WIT PIETRZAK, ANITA STAROŃ (Wydział Filologiczny); JANUSZ BUDZIŃSKI, TADEUSZ GRABARCZYK, ANNA KOWALSKA-PIETRZAK, PAWEŁ OLSZEWSKI (Wydział Filozoficzno-Historyczny); PAWEŁ BARANOWSKI, JACEK BIAŁEK, JAKUB KRONENBERG, LESZEK KUCHARSKI, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, DOROTA PEKASIEWICZ (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny); JOANNA POŁATYŃSKA (Wydział Prawa i Administracji); karolinA bącelA-spychalskA, katarzynA dzitko, MAGDALENA GRABOWSKA, TOMASZ KOWALCZYK, KRZYSZTOF PABIS, MAŁGORZATA ROGALIŃSKA, AGNIESZKA TORZEWSKA, BARBARA URBAN-MALINGA, ELŻBIETA ZĘBEK (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); KAROL SZAŁOWSKI (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej);

ANNA JANISZEWSKA, PIOTR KITTEL, DANUTA PIRÓG, SŁAWOJ TANAŚ (Wydział Nauk Geograficznych); ANNA ADAMIK, BOŻENA MATUSIAK, MAREK MATEJUN Wydział Zarządzania)

Blisko dziewięćdziesięciu osobom wręczono dyplomy doktorskie.

S.B.