Bliżej praktyki

17-02-2015

Jedną z pierwszych wyższych uczelni w kraju, która zaczęła powoływać przy swych wydziałach rady biznesu jest Uniwersytet Łódzki. Z kolei pierwszym wydziałem UŁ, dokumentującym w zwartym wydawnictwie najistotniejsze elementy dotychczasowej współpracy kadry nauczycieli akademickich oraz kolegium dziekańskiego z radą biznesu jest Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.

 
 

Współdziałanie to znalazło wyraz w książce Bliżej praktyki – wzajemne inspiracje nauki i biznesu stanowiącej zbiór studiów i refleksji oraz pokłosie cyklu wykładów dla studentów wspomnianego wcześniej wydziału. Ich tematyka dotyczyła aktualnych zagadnień z zakresu funkcjonowania gospodarki, ekonomii, inwestycji, finansów, zarządzania, a także kwestii społecznych. Wszystko to, z oczywistych względów, zmierzało w kierunku zbliżenia programu kształcenia studentów do potrzeb praktyki gospodarczej.

W słowach wstępnych książki profesorowie Jan Gajda i Paweł Starosta, były i obecny dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, podkreślają iż podstawową zaletą współpracy uczelni z biznesem jest bezpośredni kontakt słuchaczy szkoły wyższej z praktykami oraz zetknięcie się ich z prawdziwymi problemami przedsiębiorstw, co niewątpliwie mieć będzie wpływ na ich pracę bezpośrednio po studiach i dalszą karierę zawodową.

Zdaniem dziekanów książka stanowi ważną pozycję dla społeczności akademickiej. Będzie bowiem służyć wykładowcom i studentom podczas zajęć dydaktycznych; stanowi też przykład efektywnej współpracy między nauką a praktyką gospodarczą.

Myślę tę rozwijają prof. Bożena Mikołajczyk i dr Agnieszka Kurczewska w jednym z rozdziałów omawianej tu książki wskazując, iż wyzwania współczesnej edukacji, dążącej do kształcenia kadr o kompetencjach umożliwiających sprawne poruszanie się po ciągle zmieniającym się rynku pracy oraz założeń gospodarki czerpiącej swą siłę z nowoczesnej wiedzy, coraz bardziej niezbędne są rozwiązania sprzyjające integracji świata nauki i praktyki. Jednym z pomysłów sprzyjających tego rodzaju przedsięwzięciom jest właśnie powoływanie przy szkołach wyższych rad biznesu.

Z krótkiej notki redakcyjnej, zamieszczonej na ostatniej stronie okładki książki, można wywnioskować, że doskonale wpisuje się ona w potrzeby i zainteresowania zarówno  studentów, kadry akademickiej, władz wydziału, jak i pracodawców. Przynosi wymierne korzyści uczelnianej społeczności i zacieśnia więzi między tymi środowiskami. Potwierdza to, m.in., wspomniany wcześniej cykl wykładów, noszący nazwę Bliżej praktyki, którego idea wyrosła z bardzo dużego zainteresowania studentów tymi zajęciami, organizowanymi przez członków Rady Biznesu Wydziału Ekonomczno-Socjologicznego UŁ, kierowanej przez Arkadiusza Majsterka.

Ze wspomnianą notką redakcyjną koresponduje wywiad szefa tejże rady, udzielony Piotrowi Brzózce i opublikowany 24 października minionego roku na łamach Polska Dziennik Łódzki, w którym mówi, m.in., być może nieco kontrowersyjnie: Trzeba kształcić wysokiej klasy specjalistów wąsko branżowych. Tylko oni mogą odnieść sukces w dzisiejszej gospodarce. Nie ma możliwości dobrego kształcenia na wielu płaszczyznach, wiedza z każdej dziedziny jest za głęboka, za skomplikowana (…) Dotąd było tak, że studenci, opuszczający uczelnię, nic nie potrafili. Dobrze się czuli, mieli wysokie aspiracje i mniemanie o sobie, tylko przystosowanie do pracy bardzo słabe.

Książka, jak sądzę, stanowi swego rodzaju ścieżkę wskazującą, jak należy budować dobre relacje między szkołą wyższą a praktyką gospodarczą, przyczyniające się do nowocześniejszego kształcenia, zgodnego z oczekiwaniami absolwentów, jak też zatrudniających ich pracodawców.

S.B.

Bliżej praktyki – wzajemne inspiracje nauki i biznesu, pod red. Bożeny Mikołajczyk i Agnieszki Kurczewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 150