Uniwersytet najlepszy!

12-02-2015

Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) ogłosił 26 listopada minionego roku listę projektów, które otrzymały dofinansowanie Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) w konkursie Rozwój polskich uczelni. 

Łącznie złożono sto dwadzieścia cztery wnioski. Do dalszego etapu, na podstawie oceny formalnej,  zaakceptowano sto osiemnaście  projektów. W wyniku oceny merytorycznej na liście rankingowej umieszczono osiemdziesiąt dwa wnioski, jednakże z uwagi na ograniczone możliwości finansowania, do realizacji zatwierdzono jedynie trzydzieści dwa projekty.

Jednostki Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z Biurem Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ, złożyły osiem projektów, z czego aż sześć  zostało zaakceptowanych do realizacji, tj. najwięcej spośród wszystkich uczelni wnioskujących. Łączna kwota przyznanego uniwersytetowi dofinansowania przekracza 2,5 mln zł.

Zaakceptowano następujące projekty UŁ: EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny); Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i absolwentów: monitoring środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych i chemometrii (Wydział Chemii); Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu (Wydział Filologiczny); Systemy Informacji Geograficznej (GIS) – integracja aspektów środowiskowych i klimatycznych jako ważnego czynnika rozwoju gospodarczego i jakości życia – innowacyjne studia magisterskie (Wydział Nauk Geograficznych); Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny); Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska – w języku polskim i angielskim (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny).

Oprac.: (sb)