Nowi prorektorzy

04-05-2016

Prorektorzy Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2016–2020 wybrani zostali 8 kwietnia. Zadecydowało o tym kolegium elektorów, czyli blisko stu osiemdziesięciu przedstawicieli wszystkich grup pracowniczych uczelni.


Listę kandydatów na prorektorów zgłosił prof. Antoni Różalski , wybrany 17 marca na nowego rektora UŁ. Skompletowany już nowy skład rektorski obejmie władzę na uczelni na początku września tego roku.

Profesor Elżbieta Żądzińska

Profesor Elżbieta Żądzińska

Fot.: CP UŁ

Profesor dr hab. Elżbieta Żądzińska , będzie sprawować funkcję prorektora UŁ ds. nauki. Za jej wyborem było 157 elektorów. Jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ. Dyplom magistra biologii otrzymała w roku 1990. Dziewięć lat później uzyskała stopień doktora nauk biologicznych, a w 2005 r. stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych. Od roku 2014 jest profesorem nauk biologicznych. W okresie dwudziestu pięciu lat pracy na Uniwersytecie Łódzkim przeszła wszystkie stopnie kariery naukowej, od pracownika naukowo-technicznego do profesora nadzwyczajnego, a od 1 marca 2015 r. – profesora zwyczajnego. W latach 2005–2008 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Od roku 2008 do chwili obecnej sprawuje funkcję dziekana tego wydziału. Jej główne kierunki badawcze to: biologia ludzkich populacji współczesnych i historycznych, wyznaczniki stresu populacyjnego (wskaźnik wtórnej proporcji płci, asymetria fluktuująca, zaburzenia proporcji wagowo-wzrostowych), odontologia. Urodziła się w Sieradzu w roku 1967.

Profesor Paweł Starosta

Profesor Paweł Starosta

Fot.: CP UŁ

Na prorektora UŁ ds. współpracy krajowej i zagranicznej wybrano prof. dr. hab. Pawła Starostę , dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, największego z wydziałów uniwersytetu. Poparło go 151 elektorów. Jest łodzianinem, absolwentem XXXI LO im. Ludwika Zamenhofa oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Dyplom magistra socjologii otrzymał w roku1974, w 1984 r. uzyskał stopień doktor nauk humanistycznych, a w 1996 roku stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na Uniwersytecie Łódzkim pracuje od roku 1973, od 1997 r. jako profesor nadzwyczajny UŁ. Jest kierownikiem Katedry Socjologii Wsi i Miast. Był prodziekanem ds. Nauki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i dziekanem wydziału w latach 2001 –2008. Od roku 2012 ponownie sprawuje funkcję dziekana wydziału. Jego główne kierunki badawcze i zainteresowania naukowe to: socjologia zbiorowości terytorialnych, kapitał społeczny, procesy globalizacji i partycypacja społeczna. Urodził się w Łodzi w roku1951.

 Profesor Grzegorz Urbanek

Profesor Grzegorz Urbanek

Fot.: CP UŁ

Doktor hab. Grzegorz Urbanek , związany z Wydziałem Zarządzania, będzie prorektorem UŁ ds. ekonomicznych. Zdobył 161 głosów elektorskich. Jest absolwentem kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka. Studia ukończył w 1988 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania uzyskał w roku 1999, a w 2008 r. stopień doktora habilitowanego. Od roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa UŁ. Jest kierownikiem Zakładu Wyceny i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa. Funkcję prodziekana ds. finansowych i rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ sprawuje od roku 2012. Jego główne zainteresowania naukowe to: zarządzanie wartością i wycena wartości przedsiębiorstwa oraz wycena aktywów niematerialnych i własności intelektualnej.

Profesor Tomasz Cieślak

Profesor Tomasz Cieślak

Fot.: CP UŁ

Sprawami studenckimi zajmie się dr hab. Tomasz Cieślak z Wydziału Filologicznego, który zgodnie z procedurą wyborczą wcześniej , bo 18 marca, otrzymał jednomyślną zgodę elektorów studenckich i doktoranckich na kandydowanie. W głosowaniu wszystkich elektorów otrzymał 159 głosów. Studiował na Uniwersytecie Łódzkim filologię polską w latach 1985–1990. Podczas studiów uczestniczył w nielegalnej działalności studenckiej, brał udział w reaktywacji samorządu studenckiego, działał w organizacji Civitas Academica, współpracował z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w roku 1997, a  doktora habilitowanego nauk humanistycznych w 2012 r. Od roku 2013 jest zatrudniony jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu. Jego głównym obszarem zainteresowań naukowych jest  dwudziestowieczna i najnowsza poezja polska. Urodził się w Łodzi w roku 1966.

Profesor Sławomir Cieślak

Profesor Sławomir Cieślak

Fot.: CP UŁ

Doktor hab. Sławomir Cieślak z Wydziału Prawa i Administracji obejmie funkcję prorektora UŁ ds. kształcenia. Na jego kandydaturę głos oddało 156 elektorów. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplom magistra prawa otrzymał w roku 1994. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w roku 1999, a w 2008 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Od roku 2008 jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego, a od 2012, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawuje funkcję kierownika Zakładu Postępowania Cywilnego UJ oraz prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Specjalizuje się w prawie postępowania cywilnego.

Oprac.: (sb)