Mamy rektora elekta

04-05-2016

Wybory nowego rektora Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2016– 2020 odbyły się 17 marca. Dokonało ich dwustuosobowe kolegium elektorów złożone z reprezentantów wszystkich grup zawodowych uczelni oraz studentów.

Fot.: CP UŁ


Oddano sto dziewięćdziesiąt cztery głosy ważne. Za wyborem prof. Antoniego Różalskiego na siedemnastego rektora Uniwersytetu Łódzkiego optowało stu siedemdziesięciu czterech elektorów (dziewięćdziesiąt procent poparcia).

Rektor-elekt ma sześćdziesiąt cztery lata. Jest specjalistą w zakresie mikrobiologii, immunochemii i immunobiologii bakterii. Związany z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ; kierownik Zakładu Immunologii Bakterii w Instytucie Mikrobiologii i Immunologii. Obecnie pełni obowiązki dwóch prorektorów – nieprzerwanie od roku 2008 prorektora UŁ ds. nauki, a od 2014 także prorektora do spraw studenckich. Od minionego roku sprawuje funkcję prezesa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Koordynator realizacji dwóch projektów inwestycyjnych: Modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego finansowanych ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko. Kurator w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁProfesor Antoni Różalski na Uniwersytecie Łódzkim pracuje od roku 1976 r. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1991 r., a w 1996 tytuł naukowy profesora. Od roku 1997 kieruje Zakładem Immunobiologii Bakterii. Zainteresowania naukowe: badania immunochemiczne lipopolisacharydu (endotoksyny) bakterii, czynniki wirulencji bakterii powodujących zakażenia dróg moczowych. Odbył dwa długoterminowe staże naukowe w Forschungszentrum Borstel w Niemczech. Od wielu lat współpracuje z Instytutem Chemii Organicznej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, a od niedawana także z School of Biological Sciences and Biotechnology Nankai University w Tianjin w Chinach. Autor lub współautor stu czternastu oryginalnych prac doświadczalnych i trzydziestu trzech artykułów przeglądowych, dwudziestu siedmiu innych opracowań oraz skryptu (cztery wydania) i przekładu z języka angielskiego podręcznika. Wypromował siedmiu doktorów (dwa doktoraty w toku) oraz sześćdziesięciu dziewięciu magistrów i sześciu licencjatów mikrobiologii. Recenzent w trzydziestu sześciu przewodach doktorskich, pięciu habilitacyjnych oraz trzech postępowaniach o nadanie tytułu naukowego. Recenzent ponad stu czterdziestu grantów Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki jak również pięćdziesięciu ośmiu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Sprawował funkcje prodziekana (1991–1993) a następnie dziekana (1996 – 2002) Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ. W latach 2002–2008 był dziekanem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Od roku 1997 reprezentant UŁ w Komisji ds. Dotacji i Grantów Badawczych przyznawanych przez prezydenta Łodzi. Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego; przewodniczący Wydziału III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych ŁTN (2003–2009), od roku 2009 członek Prezydium Zarządu ŁTN). Członek Rady Naukowej Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi (od 2004 r.) – wiceprzewodniczący. Nagrody naukowe: zespołowe za cykle publikacji – sekretarza naukowego PAN, ministra nauki i szkolnictwa wyższego – dwukrotnie oraz rektora UŁ – sześciokrotnie; Nagroda Rektora UŁ za najlepszy podręcznik akademicki (2004). Odznaczenia: Złota Odznaka UŁ (1996), Medal „Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce” (2000), Złoty Krzyż Zasługi (2000), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006).

Oprac.: (sb)