Finanse uniwersytetów

11-07-2013

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 20 kwietnia odbyło się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej Konferencji Rektorów Uczelni Publicznych.

Uczestniczący w obradach przedstawiciele dziewiętnastu polskich uniwersytetów zainteresowani byli Zintegrowanym Systemem Zarządzania uczelnią, wprowadzanym na UŁ. Prorektor ds. ekonomicznych UŁ prof. Bogdan Gregor powiedział, m.in.: ? W minionym roku wybrano mnie na przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Finansowej, która jest jedną z dwóch działających przy KRUP. Stopień zaawansowania systemów zarządzania i decentralizacja w polskich uniwersytetach są bardzo różne i dlatego członkowie UKF sami byli zainteresowani wprowadzanym u nas systemem. Chcą poznać jego szczegóły. Chcą też zapoznać się z naszymi zmianami decentralizacyjnymi. Stąd łódzkie obrady komisji są poświęcone tym kwestiom.

x x x

Idea powołania Uniwersyteckiej Komisji Finansowej narodziła się podczas spotkania prorektorów uniwersytetów polskich odpowiedzialnych za sprawy finansowe uczelni. Z inicjatywą utworzenia takiej komisji wystąpił w roku 2003 prorektor ds. rozwoju i finansów Uniwersytetu Gdańskiego prof. Janusz Neider, który został też jej pierwszym przewodniczącym.

Podstawowe zadanie komisji to wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania finansami uniwersytetów w Polsce, a zadaniem szczególnym UKF jest stałe monitorowanie zmian sytuacji finansowej polskich uniwersytetów, które dokonywane jest poprzez coroczne opracowywanie ?Analizy sytuacji finansowej uniwersytetów publicznych?. Podmiotem obrad UKF jest także dyskusja dotycząca zmian w rozporządzeniach związanych z gospodarką finansową uczelni.

Specyfika zarządzania finansami uczelni publicznych w Polsce polega na konieczności gospodarowania pieniędzmi pozyskiwanymi przez szkoły wyższe z różnych źródeł, jakimi są: dotacja dydaktyczna otrzymywana ze środków budżetowych za pośrednictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, fundusze przewidziane na badania naukowe, przychody uczelni pochodzące z opłat dydaktycznych i innych rodzajów działalności, fundusz stypendialny i fundusze europejskie.

Spotkania UKF odbywają się dwa, trzy razy w roku. Za każdym razem organizatorem jest inny uniwersytet. Na posiedzenia zapraszani są goście specjalizujący się w problematyce będącej przedmiotem obrad. W posiedzeniach komisji uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Oprac.: (sb)