Uniwersyteckie centrum dialogu

11-07-2013

Jubileuszowa ? setna ? konferencja podatkowa Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się piętnastego kwietnia.

Obrady otworzył kierownik centrum prof. Włodzimierz Nykiel. Następnie głos zabrał Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który podkreślił, że prawo podatkowe ostatnio jest obiektem szczególnego zainteresowania prezydenta RP. Profesor Marek Zirk-Sadowski, wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, zauważył, że nie ma w Polsce takiego drugiego forum wymiany poglądów jak to, którego płaszczyznę stwarza Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ. Maciej H. Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za system podatkowy, zaznaczył, że comiesięczne konferencje centrum zapewniają dialog między wszystkimi środowiskami, zainteresowanymi podatkami oraz między generacjami. Następnie głos zabrała Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, która podkreśliła, że konferencje podatkowe służą rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej prawa podatkowego, a także jej pogłębianiu i rozumieniu przez organa podatkowe, sędziów oraz podatników. Tomasz Michalik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, zwrócił uwagę na szczególne znaczenie konferencji centrum dla środowiska, które reprezentuje. Z kolei Dariusz Wasylkowski, przewodniczący Zarządu Polskiego Oddziału IFA, wskazał na potrzebę rozwoju współpracy między CDiSP a IFA przy organizacji seminariów podatkowych.

Część merytoryczna konferencji została podzielona na trzy panele dyskusyjne, w których brali udział przedstawiciele wszystkich środowisk, które przez lata uczestniczyły w seminariach podatkowych organizowanych przez centrum. W pierwszym panelu dyskusyjnym nt. Ordynacja podatkowa ? potrzeba zmian zasiadali: przewodniczący panelu prof. Bogumił Brzeziński (WPiA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Dagmara Dominik-Ogińska (sędzia WSA we Wrocławiu), Włodzimierz Gurba (zastępca dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów) oraz Agnieszka Tałasiewicz (partner Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.). Podczas tej części konferencji zastanawiano się, po pierwsze, czy w Polsce powinna obowiązywać ordynacja podatkowa, czy kodeks podatkowy. Ponadto dyskutowano, czy ordynacja podatkowa powinna być zbudowana na podstawie modelu minimum czy też maksimum. Rozważano także czy można mówić o istnieniu zasad ogólnych prawa podatkowego i ewentualnie, które z nich należy ująć w ordynacji podatkowej.

Drugiemu panelowi nt. Interpretacje podatkowe przewodniczył prof. Adam Mariański (doradca podatkowy Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa, CDiSP UŁ, EWSPiA w Warszawie). W panelu zasiedli także: Jacek Brolik (sędzia NSA), Cezary Krysiak (dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów) oraz Dariusz Wasylkowski (przewodniczący Zarządu Polskiego Oddziału IFA, doradca podatkowy Wardyński i Wspólnicy). Paneliści podjęli próbę odpowiedzi na cztery zagadnienia: po pierwsze, czy trzydzieści tysięcy indywidualnych interpretacji to sukces? Po drugie, czy czterdzieści cztery ogólne interpretacje to duża czy niewielka liczba? Po trzecie, czy obowiązujące regulacje dotyczące zmiany interpretacji nie dają zbyt dużej swobody ministrowi finansów, a tym samym pozbawiają podatnika pewności? Po czwarte, czy kontrola sądów administracyjnych powinna być merytoryczna, czy tylko formalna?

W trzecim panelu dyskusyjnym nt. Podatek od towarów i usług ? implementacja prawa unijnego, obradującym pod przewodnictwem prof. Jerzego Małeckiego (WPiA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zasiedli: Adam Bącal (sędzia NSA), Tomasz Tratkiewicz (dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów) oraz Tomasz Michalik (przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, doradca podatkowy MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy). W tej części konferencji skupiono się na barierach w implementacji unijnych przepisów WAT do prawa krajowego. W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na bariery leżące po stronie Unii Europejskiej. Następnie dyskutowano na temat barier leżących po stronie Polski.

x x x

W konferencji uczestniczyło sto pięćdziesiąt osób. Z pewnością można zaliczyć ją do najważniejszych i największych wydarzeń podatkowych w roku 2013 w Polsce. Warto przy tym dodać, że bardzo ważnym elementem działalności statutowej Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego jest organizowanie comiesięcznych konferencji. Stały się one znaczącym w kraju forum wymiany poglądów i doświadczeń, w którym uczestniczą przedstawiciele środowisk: naukowego, sędziowskiego, urzędniczego oraz doradczego.

Aneta Nowak Maciej Pikuła