Za zasługi badawcze nad dziedzictwem Rzeczypospolitej

27-11-2018

Podczas zakończonego 5 października w Rzeszowie IV Międzynarodowego Kongresu Naukowego nt. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej wręczone zostały najwyższe odznaczenia przyznane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego ; medale oraz odznaki resortowe.

Profesor Tadeusz Bernatowicz

Profesor Tadeusz Bernatowicz

Fot. KHA UŁ


Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis wręczono prof. Tadeuszowi Bernatowiczowi z Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. W ten sposób uhonorowano jego zasługi w dziedzinie badań nad dziedzictwem Rzeczypospolitej.

Łódzki naukowiec zajmuje się zagadnieniami związanymi, m.in., z mecenatem

magnackim XVI-XVIII wieku, fundacjami architektonicznymi rodu Radziwiłłów, sztuką nowożytną na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego, architekturą Warszawy i Saksonii, programami ideowymi rezydencji XVI–XIX wieku (architektura, ogrody, sztuka) oraz ich społeczno-politycznymi determinantami powstania i funkcjonowania, a także recepcją baroku rzymskiego w architekturze polskiej. Jest autorem dokumentacji, dzięki której możliwe było wpisanie w roku 2005 rezydencji Radziwiłłów w Nieświeżu na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

W Katedrze Historii Architektury Instytutu Historii Sztuki UŁ wykłada przedmioty z zakresu sztuki nowożytnej; organizuje konferencje naukowego o zasięgu minimum ogólnopolskim.

x x x

Celem kongresu było, w miarę kompleksowe, zaprezentowanie obecnego stanu badań oraz potrzeb badawczych w obszarze dziedzictwa dawnej Rzeczpospolitej ze szczególnym uwzględnieniem spuścizny kulturowej pozostającej poza granicami kraju. Interdyscyplinarne spotkanie historyków, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, muzealników, archiwistów, bibliotekarzy oraz literaturoznawców stworzyło naukowcom możliwość wymiany doświadczeń, jakie były udziałem przedstawicieli różnych gałęzi nauk humanistycznych. Obrady kongresu umożliwiły przywracanie, poszerzanie i weryfikowana wiedzy o dziełach powstałych na ziemiach nienależących już do Polski. Były również prezentowane, nieznane dotąd szerzej, zjawiska artystyczne oraz dorobek wielu zapomnianych twórców i artystów.

Oprac.: (sb)