Nominacje profesorskie

27-11-2018

W Warszawie, w Pałacu Prezydenckim odbyła się 3 października uroczystość wręczenia nominacji profesorskich. Z rąk Andrzeja Dudy, prezydenta RP, otrzymało je pięćdziesięcioro czterech nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki.


Znalazły się wśród nich dwie badaczki z Uniwersytetu Łódzkiego:

Profesor Agnieszka Marczak

Profesor Agnieszka Marczak

Fot. ze zbiorów A.M.

profesor dr hab. Agnieszka Marczak, kierownik Katedry Biofizyki Medycznej, prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. W roku 2017 powołana przez ministra rozwoju i finansów na członka Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie. Absolwentka kierunku biologia (specjalność biologia molekularna), doktor nauk biologicznych w zakresie biofizyki. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka uzyskała w 2009 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej nt. Wpływ antybiotyków antracyklinowych oraz aldehydu glutarowego na erytrocyty człowieka. Współautorka dwóch zgłoszeń patentowych, ponad osiemdziesięciu artykułów naukowych, kilkudziesięciu doniesień konferencyjnych oraz podręcznika Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami , wyróżnionego nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na poznawaniu mechanizmów działania in vitro nowych związków o potencjalnym zastosowaniu przeciwnowotworowym i opracowywaniu nowych strategii leczenia nowotworów. Uwagę skupia głównie na szczególnie podstępnym, nazywanym cichym zabójcą , raku jajnika oraz związkach z grupy antybiotyków antracyklinowych;

Profesor Danuta Stawasz

Profesor Danuta Stawasz

Fot. ze zbiorów D.S.

profesor dr hab. Danuta Stawasz, kierownik Zakładu Zarządzania Regionem. Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskała dyplom magistra ekonomii ze specjalnością w zakresie ekonometrii. Po obronie rozprawy doktorskiej nt. Regionalne zróżnicowania w infrastrukturze społecznej a wydajność pracy w przemyśle rozpoczęła pracę w Instytucie Polityki Regionalnej UŁ. W roku 2001 uzyskała tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na podstawie rozprawy habilitacyjnej Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów . Od 2005 r. jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania. Tytuł naukowy profesora został jej nadany, m.in., za książkę profesorską pt. Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast . W dorobku naukowym ma ponad sto pięćdziesiąt publikacji, wiele prac niepublikowanych – ekspertyz, grantów, diagnoz i raportów. Pod jej kierunkiem powstało ponad dwieście prac magisterskich i dyplomowych oraz sześć obronionych rozpraw doktorskich.

Zainteresowania naukowe profesor koncentrują się wokół problematyki czynników sprawczych i mechanizmów rozwoju regionalnego i lokalnego, polityki inter- i intra-regionalnej, polityk miejskich, strategii rozwoju oraz wykorzystywania nowoczesnych metod i technik zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, zarządzania publicznego, wpływu procesów globalizacji na rozwój miast na świecie i w kraju.

(cp)