Święto edukacji

05-12-2018

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, zwołane z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, odbyło się 15 października w Auli im. Profesora Wacława Szuberta.


Otworzył je prof. Antoni Różalski , rektor UŁ, który powitał też przybyłych na spotkanie gości, pracowników uczelni i młodzież akademicką. Podziękował również rektorom innych szkól wyższych, władzom i przyjaciołom uniwersytetu za nadesłane listy gratulacyjne.

Następnie rektor UŁ wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym wskazał, m.in., iż: – Dzień Edukacji Narodowej jest świętem polskiej oświaty i szkolnictwa wyższego, poświęconym Komisji Edukacji Narodowej oraz jej pracom nad reformą oświaty i szkolnictwa. W tym roku trudno nie mieć odniesień do działań tej komisji w kontekście obecnie realizowanych w kraju reform szkolnictwa podstawowego i średniego, która już trwa od dwóch lat oraz reformy szkolnictwa wyższego i nauki, wynikającej z wprowadzenia w życie 1 października tego roku nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pełny tekst wystąpienia na następnej kolumnie pisma) .

Profesor Grzegorz Urbanek otrzymuje Srebrny Krzyż Zasługi

Profesor Grzegorz Urbanek otrzymuje Srebrny Krzyż Zasługi

Fot. Maciej Andrzejewski

Zasłużeni pracownicy uczelni otrzymali odznaczenia państwowe, które wręczył im wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk . Srebrnym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia na rzecz rozwoju nauki uhonorowani zostali dr hab. Grzegorz Urbanek i dr hab. Bogdan Włodarczyk, a Brązowym Krzyżem Zasługi – dr Iwona Kukulak-Dolata. Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę otrzymało sześćdziesiąt siedem osób, przyznane im za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej (pełna lista na dalszych stronach Kroniki).

Ponadto wręczonych zostało dziewiętnaście resortowych Medali Komisji Edukacji Narodowej, dwadzieścia uczelnianych Medali UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce oraz czterdzieści osiem Złotych Odznak UŁ (pełne listy w dalszej części tego wydania pisma).

Wyróżniający się nauczyciele akademiccy otrzymali 181 indywidualnych nagród rektorskich. Zespołowe nagrody rektorskie wręczono trzydziestu zespołom. Wszystkie nagrody, o łącznej wysokości 967.530 zł, przyznano za osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne w roku minionym.

Odznaczanie Medalami za Długoletnią Służbę

Odznaczanie Medalami za Długoletnią Służbę

Fot. Maciej Andrzejewski

Ogłoszono też wyniki w konkursie – zainicjowanym przez prof. Stanisława Liszewskiego, byłego rektora UŁ – na Najlepszy Podręcznik Akademicki. Nagrody za wydane w roku 2017 podręczniki otrzymali: I nagroda – dr hab . Tomasz Wnuk-Pel (Wydział Zarządzania), za podręcznik w trzech częściach pt. Controlling kosztów, Wydawnictwo Nieoczywiste – imprint GAB Media, 2017, ss. 386; Controlling operacyjny, Wydawnictwo Nieoczywiste – imprint GAB Media, 2017, ss. 398; Controlling strategiczny, Wydawnictwo Nieoczywiste – imprint GAB Media, 2017, ss. 346; II nagroda – dr hab. Paweł Księżak (Wydział Prawa i Administracji), za podręcznik pt. Prawo spadkowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ss. 503.

Wystawę nagrodzonych prac można oglądać w holu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego , a także w wersji elektronicznej na stronie uczelnianej książnicy.

W tym roku przyznano również nagrody 381 pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi. Łączna ich wartość wynosi 232 722 zł.

Nagrody – w dziedzinie nauk humanistycznych, przyrodniczych, ścisłych i społecznych – otrzymali uniwersyteccy doktoranci: Alina Barczyk (Wydział Filozoficzno-Historyczny), Damian Jacenikow (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), Greta Utecht-Jarzyńska (Wydział Chemii), Łukasz Kozarow (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny).

Wręczone zostały, po raz siódmy, Nagrody Naukowe Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego przyznawane młodym pracownikom za szczególne osiągnięcia naukowe. W kategorii nauki społeczne nagrodę otrzymał dr Piotr Czembrowski (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), w kategorii nauki ścisłe – dr Sylwia Smarzewska (Wydział Chemii) I w kategorii nauki humanistyczne – dr Monika Wąsik (Wydział Filologiczny).

Na zakończenie uroczystości Akademicki Chór Uniwersytetu Łódzkiego, pod dyrekcją prof. Andrzeja Ryłki , odśpiewał Gaude Mater Polonia .

S.B.