Pod znakiem nowej ustawy

11-12-2018

Kolejny nowy rok akademicki zainaugurowany został na Uniwersytecie Łódzkim uroczystym posiedzeniem senatu tej uczelni, które odbyło się 1 października w Auli im. Profesora Wacława Szuberta.


Profesor Antoni Różalski , rektor UŁ, rozpoczynając spotkanie – w imieniu władz uczelni przywitał przybyłych na nie gości, pracowników uniwersytetu i słuchaczy, szczególnie zaś tych, którzy rozpoczynają naukę na pierwszym roku studiów uniwersyteckich. Odczytał też list gratulacyjny od Andrzeja Dudy, prezydenta RP, który wpłynął do uczelni wraz z innymi listami gratulacyjnymi, m.in., od Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu RP, adresowanymi do władz i społeczności akademickiej uczelni.

Profesor Ryszard Wójcicki, doktor honoris causa UŁ (z prawej); obok prof. Grzegorz Malinowski, promotor

Goście zaproszeni na inaugurację nowego roku akademickiego

Fot. Maciej Andrzejewski

W wystąpieniu inauguracyjnym rektor UŁ powiedział, m.in.: – Rozpoczynamy nowy rok akademicki. Poprzedni był czasem spotkań i dyskusji o projekcie Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych regulacjach prawnych związanych ze szkolnictwem wyższym. Ustawa ta została w wakacje uchwalona przez parlament i podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj wchodzi w życie. Niektóre z rozwiązań zaproponowanych w tym projekcie budziły obawy naszego środowiska, co znalazło wyraz w uchwale Senatu Uniwersytetu Łódzkiego.(…). Czekając na niektóre szczegółowe rozporządzania do ustawy, rozpoczęliśmy już przygotowania do jej wprowadzenia w życie na naszej uczelni. Rok akademicki, który dzisiaj inaugurujemy, będzie kluczowym w tym procesie, bowiem należy przygotować i przyjąć nowe wewnętrzne akty prawne i dostosować dotychczas obowiązujące do nowej ustawy (skrót tekstu wystąpienia zamieszczamy na kolejnej kolumnie).

Wyświetlony został krótki film poświęcony historii i współczesności Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor Ryszard Wójcicki, doktor honoris causa UŁ (z prawej); obok prof. Grzegorz Malinowski, promotor

Profesor Ryszard Wójcicki, doktor honoris causa UŁ (z prawej); obok prof. Grzegorz Malinowski, promotor

Fot. Maciej Andrzejewski

Były marszałek województwa łódzkiego Włodzimierz Fisiak , reprezentujący ministra nauki i szkolnictwa wyższego, odczytał list Jarosława Gowina, skierowany do społeczności akademickiej uczelni. Przekazał też ministerialny czek obligacji skarbowych, zwiększający kapitał Uniwersytetu Łódzkiego o nominalną wartość 31.525.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych uczelni.

Profesor Zbigniew Rau, wojewoda łódzki, nawiązując w swym wystąpieniu do reformy szkolnictwa wyższego, podkreślił, iż od społeczności akademickiej uniwersytetu zależy teraz, jak poradzi sobie ona ze związanymi z reformą zmianami. Złożył również gratulacje i życzenia z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego. Życzenia i gratulacje wszystkim pracownikom i studentom uczelni przekazała też Hanna Zdanowska , prezydent Łodzi.

Podniosłym momentem uroczystości było nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego prof. Ryszardowi Wójcickiemu , należącemu do grona wybitnych polskich uczonych; od lat z wielkim powodzeniem prowadzącemu badania naukowe w zakresie logiki, metodologii i filozofii nauki, mającemu ogromne osiągnięcia w tych dziedzinach, a w ostatnich dekadach również w pracach nad nowoczesną teorią wiedzy (więcej w laudacji i naukowym CV profesora zamieszczonych na dalszych stronach pisma).

W ceremonii wręczenia dyplomu doktora honorowego znakomitemu logikowi i filozofowi nauki towarzyszyli rektorowi UŁ prof. Grzegorz Malinowski , promotor i prof. Marek Gensler , prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego.

Szczególnym punktem programu uroczystości, ważnym przede wszystkim dla polskich i zagranicznych słuchaczy rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Łódzkim, było ślubowanie. Studenci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na poszczególnych wydziałach uzyskali najwyższą liczbę punktów, immatrykulowani byli podczas inauguracji. Rektor UŁ uderzając ich lekko berłem w prawe ramię wygłaszał tradycyjną formułę: Witamy w gronie społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego , w ten sposób pasując ich na studentów, a prof. Tomasz Cieślak , prorektor, wręczał im listy gratulacyjne.

Emilia Pietrzak , wiceprzewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego w swym wystąpieniu zachęcała, zwłaszcza słuchaczy pierwszego roku studiów, do udzielania się w organach samorządowych uczelni, kołach naukowych oraz uczestnictwa w innych formach aktywności społecznej.

Dla tegorocznego maturzysty, przyjętego na Uniwersytet Łódzki z najwyższym wynikiem punktowym z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, Santander Bank Polska, uczestniczący w globalnym programie Santander Universidades, ufundował nagrodę w wysokości czterech tysięcy złotych. Najlepszą maturzystką w III edycji konkursu została Marta Bolek przyjęta na kierunek lingwistyka dla biznesu na Wydziale Filologicznym UŁ, z wynikiem osiemset jeden punktów. W konkursie wzięły udział wszystkie osoby przyjęte na I rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w tym roku akademickim. Uniwersytet Łódzki jest jedną z ponad pięćdziesięciu uczelni wyższych największych ośrodków akademickich, które przystąpiły do programu Santander Universidades, zainaugurowanego w roku 2011.

Immatrykulacja czyli pasowanie, na studentki

Immatrykulacja, czyli pasowanie na studentki

Fot. Maciej Andrzejewski

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego ufundowało z kolei nagrody dla słuchaczy UŁ, którzy kursu języka obcego nowożytnego na uczelni uzyskali najlepsze wyniki. Nagrody otrzymali: Marcin Zazulak (Wydział Filologiczny), Joanna Lar (Wydział Filozoficzno-Historyczny), Kacper Wiktorowski (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska).

Studium przyznało również trzy nagrody dla absolwentów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego, którzy uzyskali najlepszy wynik z egzaminu maturalnego w roku 2018. Wręczono je: Bartłomiejowi Dziedzicowi , Aleksandrowi Olbrykowi , Marii Lindner.

Nowy doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego wygłosił wykład inauguracyjny nt. Czy wiemy, czym jest wiedza? (tekst wywiadu publikujemy na dalszych kolumnach).

Promocje habilitacyjne

Promocje habilitacyjne

Fot. Maciej Andrzejewski

Uroczystość zakończyło odśpiewanie Gaudeamus w wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Łódzkiego pod dyrekcją prof. Andrzeja Ryłki .

x x x

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych, również w Auli im. Profesora Wacława Szuberta, odbyły się promocje habilitacyjne i doktorskie. Podczas uroczystości dyplomy doktorów habilitacyjnych otrzymali: dr hab. Aneta Balcerczyk , dr hab. Dominika Drzewiecka , dr hab. Michał Glądalski, dr hab. Michał Kiedrzyński , dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska , dr hab. Jerzy Smykla (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); dr hab. Agnieszka Boruń (Wydział Chemii); dr hab. Grzegorz Bywalec , dr hab. Aneta Krzewińska, dr hab. Jakub Niedbalski ((Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny); dr hab. Blanka Brzozowska , dr hab. Ewa Kobyłecka-Piwońska , dr hab. Kamila Żyto (Wydział Filologiczny); dr hab. Katarzyna Bolonek-Lasoń , dr hab. Witold Kozłowski , dr hab. Jarosław Perkowski (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej); dr hab. Michał Kruszelnicki , dr hab. Monika Michałowska (Wydział Filozoficzno-Historyczny); dr hab. Szymon Walczak , dr hab. Marek Majewski (Wydział Matematyki i Informatyki); dr hab. Aneta Rogalska-Marasińska , dr hab. Joanna Sosnowska , dr hab. Barbara Surma , dr hab. Marcin Wasilewski , dr hab. Małgorzata Zalewska-Bujak (Wydział Nauk o Wychowaniu); dr hab. Monika Bogucka-Felczak, dr hab. Michał Krakowiak , dr hab. Dariusz Makowski , dr hab. Maciej Muliński , dr hab. Joanna Wegner-Kowalska (Wydział Prawa i Administracji); dr hab. Katarzyna Pisarska (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych); dr hab. Maciej Turała (Wydział Zarządzania).

Dyplomy doktorskie wręczono czterdziestu pięciu osobom.

S.B.