Uczelniany parlament

17-12-2015

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 13 czerwca 2015 r.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu Łódzkiego za rok 2014.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego UŁ na rok 2015.

Wysłuchał informacji dotyczącej algorytmu przyznawania dotacji podstawowej.

Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej między Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz Państwowym Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu, działających pod wspólną nazwą Akademickie Centrum Przemysłów Kreatywnych.

Podjął uchwałę w sprawie określenia wzoru ankiety oceniającej.

Podjął uchwałę w sprawie zasad, warunków i trybu potwierdzania w UŁ efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikującej efekty uczenia się.

Podjął uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy z mgr. Zbigniewem Mikurendą, zatrudnionym w  Międzywydziałowym Zakładzie Nowych Mediów i Nauczania na Odległość.

Podjął uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy z mgr. Piotrem Cieślakiem, zatrudnionym w  Międzywydziałowym Zakładzie Nowych Mediów i Nauczania na Odległość.

Podjął uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy z mgr. inż. Sławomirem Gurdałą, zatrudnionym w  Międzywydziałowym Zakładzie Nowych Mediów i Nauczania na Odległość.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 384 Senatu UŁ z 19 września 2011 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 474 Senatu UŁ z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych i kursów dokształcających na UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie  zmiany uchwały nr 465 Senatu UŁ z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów pierwszego stopnia geomonitoring na Wydziale Nauk Geograficznych.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 589 Senatu UŁ z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 590 Senatu UŁ z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów II stopnia turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Geograficznych.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Zhengzhou University of Light Industry (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Huanghuai University (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a S. Toraighyrov Pavlodar State University, (Kazachstan).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Wschodnioeuropejskim w Tbilisi (Gruzja).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Narodową Akademią Nauk Prawnych w Charkowie (Ukraina).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Lviv Academy of Commerce  (Ukraina).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Henan University (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Universidad Autonoma del Estado de Mexico Facultad de Economia Mehiko (Meksyk).

Wysłuchał informacji na temat tegorocznego rankingu polskich uczelni akademickich.

W części uroczystej rektor UŁ wręczył:

nominację na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim

prof. dr. hab. Cezaremu Gonerze (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej);

nominacje na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim :

dr hab. Monice Zbrojewskiej, dr. hab. Dariuszowi Świeckiemu  (Wydział Prawa i Administracji.


Senat Uniwersytetu Łódzkiego  na posiedzeniu 21 września 2015 r. 

Wysłuchał informacji dotyczącej rekrutacji na rok akademicki 2015/2016.

Podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Uczelnianej Komisji Oceniającej.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 193 Senatu UŁ z 10 czerwca 2013 r. w sprawie pensum nauczycieli akademickich i zasad rozliczania go na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 161 Senatu UŁ z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie przekształcenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego w Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ oraz zatwierdzenia regulaminu tych studiów.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 162 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia programu ramowego Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ I stopnia oraz przyjęcia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 163 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia programu ramowego Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ II stopnia oraz przyjęcia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie kandydatów na członków do Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a South Kazakhstan Pedagogical Institute (Kazakhstan).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a rekruterem zagranicznym – Slavic Languages Center, Kijów (Ukraina).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie stypendiów na naukę języka polskiego dla pięciu cudzoziemców mających status uchodźcy.

W części uroczystej rektor UŁ wręczył:

nominację na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim

prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu (Wydział Nauk o Wychowaniu),

nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim

dr. hab. Przemysławowi Żurawskiemu vel Grajewskiemu (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych).   


Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 16 listopada 2015 r.

Wysłuchał sprawozdania prorektora ds. programów i jakości kształcenia z rekrutacji na rok akademicki 2015/2016.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Podjął  uchwałę w sprawie przyznania medali Za chlubne studia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia analityka społeczna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 500 Senatu UŁ z 11 maja 2015 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim, wraz z terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.

Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia przez Senat UŁ podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego uczelni za rok 2015.

Podjął uchwałę w sprawie obniżenia pensum dydaktycznego rektora UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem im. Masaryka w Brnie (Czechy).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Pamukkale, (Turcja).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem w Padwie (Włochy).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Centria University of Applied Sciences, Kokkola (Finlandia).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Universidad del Tolima (Kolumbia).

W części uroczystej rektor UŁ wręczył:

awanse na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:  prof. dr hab. Magdalenie Błażewicz-Paszkowycz, prof. dr hab.  Magdalenie Bryś, prof. dr hab. Bożenie Bukowskiej, prof. dr. hab. Andrzejowi Krukowi, prof. dr. hab. Mirosławowi Przybylskiemu,

prof. dr hab. Katarzynie Woźniak (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); prof. dr. hab. Adamowi Baldowi (Wydział Chemii); prof. dr hab. Zofii Duniewskiej, prof. dr hab. Annie Pikulskiej-Radomskiej (Wydział Prawa i Administracji).

awanse na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim: dr. hab. Maciejowi Bartosowi, dr hab. Anicie Krokosz dr hab. Anecie Sitek, dr hab. Katarzynie Szczepko, dr. hab. Markowi Foli, dr hab. Bożenie Dziadek, dr. hab. Jerzemu Nadolskiemu (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); dr. hab. Michałowi Cichomskiemu (Wydział Chemii); dr. hab. Tomaszowi Durajowi, dr hab. Dorocie Karkowskiej; dr hab. Przemysławowi Kabalskiemu (Wydział Zarządzania).


Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 7 grudnia 2015 r.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2015.

Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia punktacji dotyczącej oceny osiągnięć pracownika wg zasad przyjętych na poszczególnych wydziałach, Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim i jednostkach ogólnouczelnianych na rok 2017.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 505 z 14 maja 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat od cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 381 Senatu UŁ z 22 września 2014 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na uniwersytecie na rzecz cudzoziemców.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie dodatkowego kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia ekonomia miasta zrównoważonego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia finanse międzynarodowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 500 Senatu UŁ z 11 maja 2015 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim wraz z terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem National Dong Hwa w Tajwanie.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem we Florencji (Włochy).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian-Technical University (Kazachstan).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Financial Academy (Kazakhstan).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Chongqing Jiaotong University (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Chongqing Technology and Business University (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Hebei Finance University (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Hebei University of Economics and Business (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Shandong Normal University (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Xihua University (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Sichuan Agricultural University (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Państwowym Uniwersytetem w Batumi im. Shota Rustaveli  (Gruzja).

W części uroczystej rektor UŁ wręczył:

awans na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim  prof. dr. hab. Tadeuszowi Wibigowi (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej);

awanse na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim: dr hab. Izabeli Kończak  (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych), dr hab. Agnieszce Lipińskiej-Grobelny (Wydziału Nauk o Wychowaniu), dr hab. Monice Namysłowskiej,  (Wydział Prawa i Administracji), dr. hab. Grzegorzowi Wicińskiemu (Wydział Prawa i Administracj).

A. D.