Nagrody marszałka

17-12-2015

Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał nagrody marszałka województwa łódzkiego za najlepsze prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Do konkursu uczelnie zgłosiły 65 prac, z czego nagrodzone zostały:  rozprawa habilitacyjna, trzy rozprawy doktorskie, praca magisterska oraz dwie prace dyplomowe.

Nagrodzone zostały dwie prace zgłoszone przez Uniwersytet Łódzki: rozprawa habilitacyjna Lidii Groeger Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego oraz praca dyplomowa Działalność przesiedleńczo-opiekuńcza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Oddział Zduńska Wola 1945–1950 autorstwa jest Konrada Banasia.

Najwięcej prac, bo aż trzydzieści sześć, wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego; osiemnaście z Politechniki Łódzkiej, pięć z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dwie z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i po jednej z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Tematyka zgłaszanych prac w większości dotyczyła obszaru nauk humanistycznych i społecznych (23), następnie nauk: przyrodniczych i ścisłych (19), technicznych (13), o zdrowiu i medycznych (7) oraz sztuki (3).

Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Antoniego Różalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego dokonała oceny prac wśród: sześciu rozpraw habilitacyjnych, dwudziestu czterech rozpraw doktorskich, dwudziestu siedmiu prac  magisterskich i ośmiu dyplomowych.

Prace nagrodzone w XVI edycji konkursu marszałka województwa łódzkiego na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także są użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

 Oprac.: (sb)