Studia praktyczne

17-12-2015

Siódma edycja konferencji Twórczy Uniwersytet odbyła się 30 listopada w Sali Kominkowej Pałacu Biedermanna. Obradom, które koncentrowały się na zagadnieniach studiów praktycznych, towarzyszyło hasło USUS MAGISTER EST OPTIMUS – STUDIA I PRAKTYKA.

Wzięli w nich udział  pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Łódzkiego, łącznie sześćdziesiąt osób. Spotkanie składało się z dwóch części: teoretycznej, połączonej z dyskusją oraz praktycznej – warsztatowej. Otworzył je prof. Jarosław Płuciennik, prorektor UŁ, witając zebranych w imieniu prof. Włodzimierza Nykiela, rektora UŁ, który objął patronat honorowy nad konferencją. Podkreślając wagę samego tematu praktycznych studiów, zaprosił do wygłoszenia referatów gości spoza uczelni. Podzielili się oni swoimi doświadczeniami i wiedzą z uczestnikami Twórczego Uniwersytetu.

Jako pierwszy wystąpił dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski z Politechniki Łódzkiej,  prezentując zagadnienie: Studia o profilu praktycznym – jak to zrobić i dlaczego warto? Prelegent skupił się przede wszystkim na nowych sposobach nauczania oraz kwalifikacjach niezbędnych absolwentom na rynku pracy w dzisiejszym świecie. Opowiadając o swoich doświadczeniach i przedstawiając wyniki badań, nawiązał do idei Lifelong Learning, a słowem przewodnim wystąpienia była zatrudnialność jako konieczny punkt odniesienia dla pracowników uczelni wyższych chcących dostosowywać swoje programy nauczania do obecnych wymogów ciągle dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Kolejna prezentacja dotyczyła problemu studiów dualnych na Politechnice Poznańskiej. Doktor hab. inż. Paweł Drapikowski mówił o doświadczeniach swojej uczelni we wdrażaniu zmian w zakresie prowadzenia tychże studiów, o szansach i zagrożeniach wynikających z wyboru takiego profilu kształcenia oraz o potrzebie otwarcia na otoczenie biznesowe, dzięki któremu udało się znaleźć partnerów z różnych branż chcących podjąć współpracę z uczelnią wyższą w zakresie organizowania praktyk i zatrudniania studentów.

Po wprowadzeniu teoretycznym odbył się panel, do którego zaproszeni zostali przedstawiciele świata akademickiego, twórcy kierunków praktycznych na Uniwersytecie Łódzkim: prof. Monika Marcinkowska (bankowość i finanse cyfrowe) oraz prof. Stanisław Goźdź-Roszkowski (lingwistyka dla biznesu), dr Małgorzata Kołodziejczak, odpowiedzialna za kierowanie pracami Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania i współtwórca efektów kształcenia dla kierunku lingwistyka dla biznesu, a także przedstawiciel praktyki – mgr Bogdan Lewiński, reprezentujący Konfederację Lewiatan.

Profesor J. Płuciennik prowadził dyskusję, która koncentrowała się wokół następujących pytań: Jakie są szanse i zagrożenia wprowadzania kierunków o profilu praktycznym dla społeczności akademickiej/pracodawców? Każdy kierunek studiów może mieć profil praktyczny, ale czy każdy powinien? Jak tworzyć nowe lub w jaki sposób przekształcać istniejące kierunki ogólnoakademickie na kierunki o profilu praktycznym?

Paneliści ustosunkowując się do pierwszego pytania opowiadali o szansach i zagrożeniach w swoich działaniach uruchamiania kierunków studiów o profilu praktycznym. Odpowiadając na pytanie drugie, zgodnie oświadczyli, że nie każdy kierunek studiów powinien być praktyczny i popierali swoje przekonania konkretnymi przykładami zaczerpniętymi z własnych różnorodnych doświadczeń zawodowych. W stosunku do ostatniego pytania paneliści stwierdzili, że jest to trudne zadanie a konkluzję stanowił wniosek, że łatwiej jest stworzyć nowy kierunek niż przekształcać już istniejący. Uczestnicy panelu zwrócili również uwagę na potrzeby zmian na uczelniach wyższych, zwłaszcza w przypadku kierunków, które niejako z definicji są praktyczne a wciąż w siatkach widnieje w nich adnotacja: profil ogólnoakademicki.

Po tej części wywiązała się merytoryczna dyskusja z uczestnikami spotkania i padło wiele ciekawych pytań skierowanych tak do panelistów, jak i poprzedzających ich prelegentów. Ostatnie pytanie stanowiło przyczynek do warsztatów, które poprowadziła prof. M. Marcinkowska. Warsztaty miały na celu próbę odpowiedzi na postawione pytanie: Jak wprowadzać na wydziałach ideę studiów o profilu praktycznym? Uczestnicy podzielili się na grupy i w tak stworzonych zespołach pracowali nad otrzymanymi materiałami, które stanowiły siatki studiów kierunków o profilu ogólnoakademickim istniejących na UŁ oraz opisy sylwetki absolwenta. Najważniejszym hasłem dla charakterystyki zagadnień związanych z profilem praktycznym stało się nakreślenie takich kierunków działań uczelni, które zwiększałyby wspomnianą już zatrudnialność. To właśnie zatrudnialność powinna stać się mierzalnym kryterium oceny kształcenia na uczelniach.

Maria Czajkowska