Pierwsza nagroda imienia profesora Kotarbińskiego

21-12-2015

Uczelnia nasza przyznała w tym roku po raz pierwszy ogólnopolską prestiżową Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych.

Profesor Jan Strelau (z prawej) odbiera z rąk prof. Włodzimierza Nykiela, rektora UŁ, dyplom Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Fot.: Centrum Promocji UŁ

Podczas uroczystej gali 22 listopada w siedzibie Filharmonii im. Artura Rubinsteina w Łodzi z rąk prof. Włodzimierza Nykiela – przewodniczącego siedmioosobowej kapituły nagrody, rektora UŁ – otrzymał ją prof. Jan Strelau za pracę Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar. Stanowi ona uwieńczenie ponadpięćdziesięcioletniej działalności badawczej i edukacyjnej laureata oraz jest unikatowa nie tylko w skali krajowej, ale także międzynarodowej. Obejmuje bowiem te wszystkie obszary, na których koncentruje się psychologia różnic indywidualnych, z uwzględnieniem także świata zwierząt. Autor książki adresuje ją przede wszystkim do studentów i doktorantów psychologii, a także – ze względu na zakres  prezentowanej problematyki – do nauczycieli akademickich, wykładających ten przedmiot. Ponadto powinna ona zainteresować osoby, które oczekują odpowiedzi na pytania, pod względem jakich istotnych w życiu codziennym cech psychicznych różnimy się między sobą oraz jakie są źródła i mechanizmy leżące u podstawy tych różnic.

Laureat jest wybitnym psychologiem znanym w skali międzynarodowej ze swych badań nad temperamentem; w Polsce prekursor prac badawczych prowadzonych na podstawie genetyki zachowania. Od roku 1957 zatrudniony był na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie stworzył Katedrę Psychologii Różnic Indywidualnych. W 1998 r. założył Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania UW, prowadząc je do roku 2001, tj. do momentu przejścia na emeryturę. W tym samym roku związał się ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, gdzie był pierwszym dziekanem Wydziału Psychologii, a później wieloletnim prorektorem SWPS ds. nauki. W latach 2003–2006 był wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i członkiem zagranicznym Fińskiej Akademii Nauk i Literatury. Tytuły doktora honoris causa nadały mu: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowy Uniwersytet Nauk Humanistycznych w Moskwie.

Do konkursu zgłoszono ponad trzydzieści prac, spośród których kapituła na posiedzeniu 22 września nominowała do nagrody pięć, wliczając w to oczywiście dzieło laureata: Tomasz Kawski, Żydowskie gminy wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-administracyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Andrzej Mencwel, Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX, Wydawnictwo Krytyki Politycznej; Jacek Paśniczek, Predykacja. Elementy ontologii formalnej, przedmiotów, własności i sytuacji, Copernicus Center Press; Piotr Wierzchoń, Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego, Bel Studio.

Zdaniem kapituły nagrody wszystkie nominowane prace przedstawiają ogromną wartość naukową, są dziełami wybitnymi i stanowią poważny wkład w rozwój nauk humanistycznych. Spośród nominowanych dzieł kapituła wybrała pracę, której autor został uhonorowany nagrodą w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych. Po jej wręczeniu odbył się koncert w wykonaniu Stanisława Sojki.

Oprac. (sb)