Węgierski uczony doktorem honorowym Uniwersytetu Łódzkiego

29-12-2015

Inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Łódzkim połączona była z ceremonią nadania doktoratu honorowego UŁ węgierskiemu prawnikowi prof. Antalowi Visegrady’emu.

Profesor Antal Visegrady, doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego

Fot.: CP UŁ
Z tej okazji 2 października w Auli Zielonej gmachu Wydziału Prawa i Administracji zwołane zostało uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu, które otworzył i prowadził prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ.

Laudację wygłosił prof. Zbigniew Rau, promotor o nadanie tytułu doktora honorowego UŁ, podkreślając, m.in., iż bibliografia  prac węgierskiego uczonego obejmująca dwanaście oryginalnych monografii książkowych, piętnaście podręczników oraz około dwustu artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych – budzi szacunek i uznanie. Jeśli informację tę uzupełni się o fakt opublikowania ponad czterdziestu opracowań w ośmiu językach obcych, uznaniu temu towarzyszy świadomość istnienia twórczości uczonego w międzynarodowym obrocie intelektualnym. Stawia go to w szeregu najwybitniejszych teoretyków i filozofów prawa w Europie.

Jest to szczególnie istotne dla oceny jego dorobku i pozycji, bowiem tym samym podkreśla się wartość dokonań polskiej teorii i filozofii prawa, z którą profesor był i jest szczególnie mocno związany intelektualnie oraz emocjonalnie. W tym kontekście nie może budzić żadnych wątpliwości, iż to właśnie Uniwersytet Łódzki na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji honoruje uczonego. Jeśli bowiem mówi się o jego związkach z polską teorią i filozofią prawa, to są to związki przede wszystkim z profesorem Jerzym Wróblewskim oraz dokonaniami naukowymi tego uczonego.

Profesor wyraźnie podkreśla, iż w istocie traktuje siebie jako ucznia profesora  Wróblewskiego, że poznawał nowoczesną teorię prawa poprzez jego prace, że jego koncepcje stanowiły niejednokrotnie bezpośrednie podstawy twierdzeń budowanych przez łódzkiego prawnika. Owa wyjątkowa relacja nie tylko zasługuje na atencję z punktu widzenia oceny dorobku profesora oraz nadania odpowiedniego znaczenia relacjom pomiędzy węgierską i polską nauką prawa, lecz także pośrednio świadczy o wartości prac profesora Visegrady’ego, stanowiących nadzwyczaj ważny i – można rzec – podstawowy punkt odniesienia dla tych relacji.

W tym kontekście wszystko to, co powie się o pozycji profesora Visegrady’ego w międzynarodowym wymiarze teorii i filozofii prawa, należy widzieć przez swoistą promocję dokonań prof. Jerzego Wróblewskiego oraz pozycji jego Almae Matris, a także uczniów tego wielkiego uczonego, których koncepcje znajdują wyraźny punkt odniesienia w pracach węgierskiego profesora (pełną jego sylwetkę naukową publikujemy w dalszej części tego numeru).

Immatrykulacja słuchaczy pierwszego roku, czyli pasowanie na   studentów

Fot.: CP UŁ

Dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antalowi Visegrady’emu wręczył rektor UŁ. Węgierski uczony dziękując za akademickie wyróżnienie, po polsku przytoczył znane przysłowie: Polak Węgier dwa bratanki… Następnie, już po angielsku, wygłosił wykład nt. The relation of Polish and Hungarian Legal Theory.

Promocje habilitacyjne

Fot.: CP UŁ

List, adresowany do władz uczelni i całej jej społeczności akademickiej, nadesłał prezydent RP Andrzej Duda. Pismo od głowy państwa odczytał rektor UŁ. Z kolei prof. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w resorcie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odczytał list od prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, minister tego resortu, również skierowany do władz i społeczności UŁ (obydwa dokumenty publikujemy w tym numerze).

Przyznane po raz pierwszy nagrody rektora UŁ za szczególne osiągnięcia naukowe otrzymali: w obszarze nauk  przyrodniczych – prof. dr hab. Maria Bryszewska za cykl publikacji nt. Biomedyczne właściwości nanocząsteczek; w obszarze nauk ścisłych – prof. nadzw. dr hab. Jarosław Grobelny za cykl publikacji nt. Wytwarzanie i charakterystyka nanomateriałów i organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych; w obszarze nauk humanistycznych nagrodę, tym razem zespołową, wręczono – prof. dr hab. Zbigniewowi Anusikowi, prof. nadzw. dr hab. Markowi Adamczewskiemu, prof. nadzw. dr hab. Witoldowi Jarno, prof. nadzw. dr hab. Jarosławowi Kicie, prof. nadzw. dr hab. Krzysztofowi Lesiakowskiemu, prof. nadzw. dr hab. Marii Nartonowicz-Kot, prof. nadzw. dr hab. Leszkowi Olejnikowi, prof. dr hab. Janowi Szymczakowi – za książkę Sieradz. Dzieje miasta", tom I-III, Łódź-Sieradz 2014.

  Podniosłym i ważnym momentem w życiu młodych ludzi, rozpoczynających dopiero naukę na uczelni, była uroczysta immatrykulacja kilkudziesięcioosobowej grupy słuchaczy pierwszego roku, których rektor pasował na studentów uderzając ich lekko w ramię berłem. Podczas tegorocznej rekrutacji uzyskali oni na macierzystych wydziałach największą liczbę punktów (lista wszystkich immatrykulowanych w tym numerze). Na pierwsze lata wszystkich rodzajów studiów uczelnia przyjęła 13.250 osób.

Wykład inauguracyjny nt. Czy sen to zawsze zdrowie? wygłosił prof. Paweł Górski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Uroczystość zakończyło odśpiewanie Gaudeamus przez Chór Akademicki Uniwersytetu Łódzkiego pod dyrekcją prof. Andrzeja Ryłki.


Tego samego dnia w godzinach popołudniowych w Auli im. Profesora Wacława Szuberta odbyły się promocje habilitacyjne i doktorskie. Dyplom doktora habilitowanego otrzymało dwadzieścia osiem osób, a dyplom doktora sześćdziesiąt trzy osoby (listę doktorów habilitowanych publikujemy w tym wydaniu pisma).

S.B.