Uczelniany parlament

28-09-2018

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 14 maja 2018 r.


Podjął uchwały w sprawie uroczystego odnowienia doktoratów:

dr Teresy Jażdżewskiej , prof. dr. hab. Stanisława Cieślińskiego , prof. dr. hab. Andrzeja Piechockiego (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); prof. dr. hab. Jacka Chądzyńskiego (Wydział Matematyki i Informatyki), prof. dr hab. Olgi Czerniawskiej (Wydział Nauk o Wychowaniu); dr. Jana Mączyńskiego (Wydział Filologiczny).

Podjął uchwałę w sprawie nadania prof. Ryszardowi Wójcickiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjął uchwałę w sprawie powołania promotora w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego prof. Ryszardowi Wójcickiemu.

Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UŁ za rok 2017 po przeprowadzeniu badania ww. sprawozdania przez biegłych rewidentów.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu Łódzkiego za rok 2017.

Wysłuchał informacji dotyczącej podsumowania wyników ankiet na studiach doktoranckich.

Podjął uchwałę w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia programów kursów dokształcających na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu kursów dokształcających na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów oraz terminarza rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.

Podjął uchwałę w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022.

Podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Akademickiemu Zespołowi Pieśni i Tańca Uniwersytetu Łódzkiego Kujon odznaki honorowej Zasłużony dla Kultury Polskiej .

Podjął uchwałę w sprawie likwidacji Funduszu Zrównoważonego Rozwoju.

Podjął uchwałę w sprawie likwidacji Funduszu Innowacyjnej Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń senatu na rok akademicki 2018/2019.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Nankai (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Państwowym w Astrachaniu (Rosja).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a agencją asystującą przy naborze studentów z zagranicy – Edukacja Bez Granic Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a agencją asystującą przy naborze studentów z zagranicy – Life Planner Studies and Opportunities Prv. Ltd.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 109 Senatu UŁ z 22.05.2017 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów oraz terminarza rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.


W części uroczystej rektor UŁ wręczył awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:

doktor hab. Agnieszce Bukowskiej-Piestrzyńskiej, dr. hab. Leszkowi Kucharskiemu, dr. hab . Mariuszowi Sokołowiczowi (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny); dr. hab. Krzysztofowi Stefańskiemu, dr. hab. Dariuszowi Strzelcowi, dr. hab. Maciejowi Rakowskiemu (Wydział Prawa i Administracji); dr. hab. Stanisławowi Kosmynce,

dr. hab. Maciejowi Potzowi (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych).


Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 15 czerwca 2018 r.


Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego UŁ na rok 2018.

Wysłuchał informacji dotyczącej stanu systemu jakości kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 193 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 10 czerwca 2013 r. w sprawie pensum nauczycieli akademickich i zasad rozliczania go 
na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów I stopnia twórcze pisanie na Wydziale Filologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Łódzkiego do programu pilotażowego dla studentów pn. Legia Akademicka .

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Centrum Promowania Zrównoważonego Stylu Życia (CPZSŻ).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii przez Senat UŁ w sprawie realizacji zadań zawartych we wniosku Ewaluacja zagrożenia wybranych gatunków grzybów z rodzaju Ditiola, Tremella, Ischnoderma i Polyporus w projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt. Najlepsi z najlepszych! 3.0 . programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii przez Senat UŁ w sprawie realizacji zadań zawartych we wniosku Molekularne markery diagnostyczne Ostrych Zespołów Wieńcowych w projekcie pozakonkursowym o  charakterze koncepcyjnym pt. Najlepsi z najlepszych! 3.0 . programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Narodową Akademią Nauk Ukrainy w Kijowie.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Południowo-Zachodnim Uniwersytetem Finansów i Ekonomii w Chengdu (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem SP Jain w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie).


W części uroczystej Rektor UŁ wręczył awanse na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:

doktor hab. Grażynie Chwatko, dr hab. Magdalennie Małeckiej, dr. hab. Marcinowi Jasińskiemu (Wydział Chemii).

A.D.