Naruszenie konstytucyjnej zasady nieusuwalności sędziów

01-10-2018

W związku z działaniami organów władzy publicznej względem profesora dr. hab. Wojciecha Katnera – urzędującego sędziego Sądu Najwyższego, Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ wyraża stanowczy sprzeciw wobec sposobu potraktowania członka naszej społeczności akademickiej.

W dniu 12 lipca 2018 roku tzw. Krajowa Rada Sądownictwa wydała opinię w przedmiocie dalszego zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego przez prof. dr hab. Wojciecha Katnera. Rada uznała, że wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska nie jest zgodne z interesem wymiaru sprawiedliwości i ważnym interesem społecznym . Opinii Rady nie towarzyszyło uzasadnienie faktyczne ani prawne, którego prof. dr hab. Wojciech Katner nie otrzymał, mimo dwukrotnego złożenia stosownego wniosku.

Pismem z dnia 12 września 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zawiadomił prof. dr hab. Wojciecha Katnera, że datą jego przejścia w stan spoczynku jest dzień 12 września 2018 roku.

Opisane wyżej działania podjęte wobec prof. dr hab. Wojciecha Katnera oraz sześciu innych sędziów Sądu Najwyższego, naruszają konstytucyjną zasadę nieusuwalności sędziów.

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego stoi na stanowisku, że prof. dr hab. Wojciech Katner został odsunięty od wykonywania obowiązków sędziowskich w Sądzie Najwyższym na podstawie przepisów rażąco sprzecznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a procedura, która została w tym celu wykorzystana – urąga podstawowym zasadom demokratycznego państwa prawnego.

dr hab. Agnieszka Liszewska
prof. nadzw. UŁ
dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego
(tytuł pochodzi od redakcji)