Nagroda premiera

28-09-2018

Rozprawa doktorska Podatek od wyjścia autorstwa dr Anety Nowak-Piechoty z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego została wyróżniona w XXV edycji konkursu o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną.

Uhonorowana nagrodą premiera rozprawa doktorska dotyczy zagadnienia nieznanego polskiemu prawodawstwu – podatku od wyjścia (ang. exit tax ). Obciąża on podatników w razie opuszczenia państwa rezydencji – emigracji lub w przypadku przeniesienia określonych składników majątku za granicę. Obecnie trwają prace nad zaimplementowaniem tego uregulowania do polskiego systemu prawnego.

Fot. WPiA UŁ

Wspomniana praca doktorska nie tylko prezentuje istotę podatku od wyjścia, jego miejsce w systemie prawa podatkowego, uregulowania w tym zakresie w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz zagadnienia dotyczące prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego, ale także zawiera gotowy projekt ustawy, wprowadzającej ten podatek do polskich ustaw podatkowych.

x x x

Prezes Rady Ministrów przyznaje każdego roku nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

(cp)