Dwie rocznice

28-09-2018

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego zwołane z okazji siedemdziesiątej trzeciej rocznicy powołania uczelni oraz czterdziestolecia podpisania umowy partnerskiej z Uniwersytetem Justusa Liebiga w Giessen (JLU) odbyło się 23 maja w auli Wydziału Filologicznego.


Otworzył je prof. Antoni Różalski , rektor UŁ. Odczytane zostały listy gratulacyjne nadesłane przez Marka Kuchcińskiego , marszałka Sejmu RP i  Mateusza Morawieckiego , prezesa Rady Ministrów. Wpłynął też list gratulacyjny Rolfa Nikela , ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

W okolicznościowym wystąpieniu rektor UŁ powiedział, m.in.: – Obchodzimy dziś siedemdziesiątą trzecią rocznicę powstania Uniwersytetu Łódzkiego. Najważniejszą częścią świętowania tej rocznicy są obchody czterdziestolecia współpracy Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen i Uniwersytetu Łódzkiego. Parafowanie umowy o bezpośredniej współpracy obydwu uczelni w roku 1978, wpisało się wówczas w realizację polityki międzynarodowego otwarcia Uniwersytetu Łódzkiego. Warto pamiętać, iż zawarcie tej umowy w sytuacji podziału politycznego tamtejszej Europy było wydarzeniem wielkiej wagi. Dzisiaj, żyjąc w innych warunkach, w krajach partnerskich zjednoczonej Europy, szczególnie powinniśmy docenić wysiłki ówczesnych władz obu uczelni i ich społeczności akademickich (skrót wystąpienia na kolejnej kolumnie).

Zaproszeni goście i członkowie Senatu UŁ podczas wykonywania hymnu państwowego rozpoczynającego uroczystości rocznicowe

Zaproszeni goście i członkowie Senatu UŁ podczas wykonywania hymnu państwowego rozpoczynającego uroczystości rocznicowe

Fot. Maciej Andrzejewski

Głos zabrał też prof. Joybrato Mukherjee , rektor JLU w Giessen, który, m.in. podkreślił: – Współpraca między naszymi uczelniami trwa nawet dłużej niż cztery dekady. Rozpoczęła się ona od wspólnych przedsięwzięć poszczególnych naukowców, od ich dążenia do odnowienia dawnych kontaktów, zainspirowania nowego, wspólnego zaufania po drugiej wojnie światowej, początkowo w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Mamy wobec nich ogromny dług wdzięczności za ich odwagę i wizję nawiązania akademickiej współpracy w czasach tak różnych od naszych. Udało nam się stworzyć perspektywiczną, przyszłościową strategię naszych relacji (obszerne fragmenty przemówienia na dalszych kolumnach pisma).Profesor Joybrato Mukherjee, rektor JLU w Giessen (pierwszy z prawej) odznaczany przez prof. Antoniego, rektora UŁ, Medalem Universitatis Lodziensis Amico; towarzyszy im prof. Paweł Starosta, prorektor UŁ (pierwszy z lewej)

Profesor Joybrato Mukherjee, rektor JLU w Giessen (pierwszy z prawej) odznaczany przez prof. Antoniego, rektora UŁ, Medalem Universitatis Lodziensis Amico; towarzyszy im prof. Paweł Starosta, prorektor UŁ (pierwszy z lewej)

Fot. Maciej Andrzejewski

Wyświetlony został krótki film poświęcony czterdziestoletniej współpracy obydwu uniwersytetów. Wielce zasłużonej dla tejże współpracy, prof. Joannie Jabłkowskiej z Wydziału Filologicznego UŁ, rektor JLU wręczył Medal Justusa Liebiga Uniwersytetu w Giessen, bardzo wysoko cenionym odznaczeniem niemieckiej uczelni.

Medalem Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ) uhonorowani zostali: prof. Joybrato Mukherjee , prof. Armin Bohnet i prof. Dieter Eissel (Uniwersytet Justusa Liebiga w Giessen); dr Saskia Brix (Senckenberg Research Institute, German Centre for Marine Biodiversity Research Hamburg), prof. Česlovas Christauskas (Uniwersytet Techniczny w Kownie), prof. Valentin Mirceski (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje), prof. Florian Steger (Uniwersytet w Ulm), dr Marcel Thelen (Hogeschool Zuyd w Maastricht).

Wybitnym pracownikom i osobom zasłużonym dla uczelni przyznane zostały Medale Universitas Lodziensis Merentibus (Za szczególne zasługi dla Uniwersytetu Łódzkiego). Otrzymali je: prof. dr hab. Adam Jaworski , prof. dr hab. Janina Jakubowska-Gabara i prof. dr hab. Barbara Wachowicz (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); mgr Sylwester Pomorski (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), prof. dr hab. Bogdan Mazan (Wydział Filologiczny); prof. dr hab. Ryszard Panasiuk , prof. dr hab. Maria Blomberg i prof. dr. hab. Marian Głosek (Wydział Filozoficzno-Historyczny).

Profesor Joanna Jabłkowska z UŁ otrzymuje z rąk prof. Joybrato Mukherjee, rektora JLU, Medal Justusa Liebiga Uniwersytetu w Giessen

Profesor Joanna Jabłkowska z UŁ otrzymuje z rąk prof. Joybrato Mukherjee, rektora JLU, Medal Justusa Liebiga Uniwersytetu w Giessen

Fot. Maciej Andrzejewski

Po raz trzeci wręczono Medale Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo – za wybitną działalność organizacyjną lub naukowo-badawczą studencką czy też doktorancką na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego, które przyznano: mgr Alinie Barczyk (Wydział Filozoficzno-Historyczny), Piotrowi Jarosowi (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), mgr. Karolowi Jóźwiakowi (Wydział Filologiczny), dr. Jędrzejowi Kotarskiemu (Wydział Filozoficzno-Historyczny), mgr Annie Lichocie (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), mgr Ewie Mikule (Wydział Filologiczny), mgr Aleksandrze Pietras (Wydział Prawa i Administracji).

Także po raz trzeci przyznane zostały Nagrody Rektora UŁ z funduszu spójności za szczególne osiągnięcia naukowe w roku minionym. Nagrody indywidualne wręczono: dr Dorocie Golańskiej z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych – za cykl publikacji pt. Nowy materializm jako podejście badawcze w studiach nad „trudnym” dziedzictwem ; prof. nadzw. dr. hab. Rafałowi Kowalczykowi z Wydziału Filozoficzno-Historycznego – za cykl publikacji dotyczących okresu napoleońskiego; dr . Tomaszowi Drabowiczowi z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego – za cykl publikacji pt. Zastosowanie geometrycznej analizy danych (analizy korespondencji) w badaniach socjologicznych (nagroda przyznana w roku minionym). Nagrody zespołowe otrzymali: prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz i dr Anna Janaszewska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska – za cykl publikacji pt. Badania nanocząsteczek w kontekście medycznych zastosowań oraz zespół z Wydziału Chemii w składzie: prof. nadzw. dr hab. Sławomira Skrzypek, dr Mariola Brycht, dr Barbara Burnat, dr Andrzej Leniart, dr Paweł Krzyczmonik, mgr Kinga Konecka, mgr Konrad Rudnicki, mgr Karolina Sipa, mgr Justyna Węgiel – za cykl publikacji pt. Nanomateriały węglowe w woltamperometrycznej analizie związków biologicznie czynnych .

Medal Universitas Lodziensis Merentibus wręczany prof. Marianowi Głoskowi z Wydziału Filozoficzno-Historycznego

Medal Universitas Lodziensis Merentibus wręczany prof. Marianowi Głoskowi z Wydziału Filozoficzno-Historycznego

Fot. Maciej Andrzejewski

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście oficjalni, pracownicy uniwersytetu i młodzież akademicka. Obecna była ponaddwudziestoosobowa grupa pracowników Uniwersytetu Justusa Liebiga przybyła do Łodzi z okazji jubileuszu czterdziestolecia współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Towarzyszyła jej dr Klaudia Knabel , dyrektor przedstawicielstwa Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).

Na zakończenie spotkania Akademicki Chór Uniwersytetu Łódzkiego wykonał Gaude Mater Polonia.

x x x

Promocje habilitacyjne

Promocje habilitacyjne

Fot. Maciej Andrzejewski

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych, również w auli Wydziału Filologicznego odbyły się promocje doktorskie i habilitacyjne. Dyplomy doktorów habilitowanych otrzymali: dr hab. Izabela Kałucka , dr hab. Gracjana Klein-Raina , dr hab. Michał Ponczek, dr hab. Hanna Pruchnik , dr hab. Lorenzo Vilizzi , dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); dr hab. Paweł Kubalczyk , dr hab. Agnieszka Rybarczyk-Pirek (Wydział Chemii); dr hab. Urszula Motowidlak , dr hab. Cecylia Sadowska-Snarska (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny); dr hab. Anna Ginter , dr hab. Monika Kaczor , dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak , dr hab. Artur Pełka , dr hab. Krystyna Ratajczyk (Wydział Filologiczny); dr hab. Waldemar Cudny, dr hab. Włodzimierz Pawlak , dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska (Wydział Nauk Geograficznych); dr hab. Wiesław Partyka , dr hab. Halina Wróblewska (Wydział Nauk o Wychowaniu); dr hab. Monika Król , dr hab. Robert Kulski , dr hab. Dariusz Strzelec (Wydział Prawa i Administracji); dr hab. Anna Rogozińska-Pawełczyk , dr hab. Małgorzata Striker (Wydział Zarządzania).

Dyplomy doktorskie wręczono osiemdziesięciu sześciu osobom.

S.B.