Intelligenti pauca

12-09-2014

Necessitas ultimum et maximum telum est - Konieczność jest ostatnią i najpotężniejszą bronią

(Liwiusz)

Aliud clausum in pectore, aliud in lingua promptum habent – Ludzi mają co innego w sercu a co innego na języku

(Salustiusz)

Animos labor nutrit – Trud karmi duszę

(Cyceron)

Bellum omnium contra omnes – Wojna wszystkich przeciw wszystkim

(Hobbes)

Divina natura dedit agros, ars humana aedificavit urbes – Boska przyroda dała pola, ludzka sztuka zbudowała miasta

(Warron)

Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus – Jemy, aby żyć, nie żyjemy, aby jeść

(Plutarch)

Ne sutor supra creidam iudicet – Niech szewc nie ocenia tego, co jest powyżej trzewika

(Pliniusz Starszy)

Gratis accepistis, gratis date – Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie

(Jezus Chrystus)

Hic habitat felicitas – Tu mieszka szczęście

(napis na domach publicznych w Rzymie)

Wybrali i oprac.:

Katarzyna Chiżyńska
Jakub Pokusa