Kartka wyborcza silniejsza niż karabin

15-09-2014

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zorganizowały 5 czerwca spotkanie z prof. Pawłem Samusiem poświęcone najnowszej jego książce Wasza kartka wyborcza jest silniejsza niż karabin, niż armata… (Z dziejów kultury politycznej na ziemiach polskich pod zaborami).

Publikacja prezentuje polską mozaikę polityczną sprzed ponad stu lat ukazując jak ówczesne postaci, wydarzenia i wszelkiego rodzaju konteksty im towarzyszące wpływają do dziś na nasze postawy i postrzeganie świata. Autor książki analizuje różne aspekty walki o narodową niepodległość, przejawy aktywności politycznej i społecznej, rozwój świadomości politycznej społeczeństwa polskiego, symptomy procesu demokratyzacji jego kultury politycznej, początki budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Zwraca też uwagę na doniosłość przełomowych wydarzeń, takich jak Rewolucja 1905 r. czy I wojna światowa, które miały fundamentalne znaczenie dla ukształtowania współczesnej kultury politycznej naszego społeczeństwa. Na tym tle autor pokazuje również powstanie masowych ruchów społecznych i nowoczesnych partii politycznych oraz ich rolę w procesie kształtowania się kultury politycznej społeczeństwa. Prezentuje przy tym nowe spojrzenie na wspomniane wcześniej problemy i zjawiska zdominowane do tej pory przez tradycyjne dziejopisarstwo minionej epoki.

Podczas dyskusji nad publikacją nawiązywano do genezy polskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz towarzyszących temu zjawisk i procesów, mających często odniesienia do współczesności.


Autor książki jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego; autor licznych i cenionych monografii oraz artykułów naukowych

Oprac.: (sb)