Dobre praktyki

12-09-2014

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 17 czerwca odbyło się seminarium poświęcone głównie prezentacji najnowszych informacji dotyczących jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym. Spotkanie stanowiło jedno z przedsięwzięć projektu EXPANDVET.

Podczas wystąpień podejmowano problematykę związaną z dobrymi praktykami z zakresu zapewnienia jakości w szkołach profilowanych. Doktor T. Bartosz Kalinowski omówił cele wspomnianego wcześniej projektu oraz zaprezentował kwestionariusz samooceny służący szacowaniu poziomu jakości edukacji w placówkach kształcenia i doskonalenia zawodowego. Dyskusji poddane zostały wątki dotyczące sprzężeń zwrotnych na linii edukacja – rynek pracy. Wymieniono też doświadczenia związane z realizacją projektu.

Związana jest ona z ciągłym doskonaleniem, jak również rozpowszechnianiem kwestionariusza samooceny. Spotkanie było również dobrą okazją do szczegółowego omówienia danych zamieszczonych na jego stronie internetowej. Słuchacze seminarium zostali zachęceni do bliższego zapoznania się z efektami działań współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z partnerami z Austrii, Grecji, Litwy i  Wielkiej Brytanii. Wszyscy uczestnicy spotkania, w którym uczestniczyli przedstawicieli świata biznesu oraz szkół i instytucji powiązanych z kształceniem zawodowym, otrzymali pakiety informacyjne dotyczące projektu EXPANDVET.

Współorganizatorem seminarium było Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, którego kierownictwo uczestniczyło w spotkaniu.

Oprac.: (sb)