Uniwersytet uhonorował

12-09-2014

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego zwołanego z okazji 69. rocznicy powołania UŁ, jak już informowaliśmy, Medalami Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo (Za wybitną działalność studencką i doktorancką na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego) uhonorowano: Adriana Pałkę, Damiana Świdzińskiego i Adriana Witczaka.

Niżej publikujemy sylwetki i zdjęcia tych zasłużonych dla uczelni słuchaczy i absolwentów, którzy swą wyróżniającą się działalnością społeczną na rzecz i dla dobra uniwersytetu dobrze zapisali się w jego dziejach i mogą stanowić wzór dla swych młodszych kolegów.

Adrian Pałka – student Wydziału Zarządzania UŁ na kierunku zarządzanie, specjalność marketing oraz na kierunku zarządzanie, specjalność zarządzanie biznesem.

Działalność w na rzecz słuchaczy Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął już podczas wczesnych lat nauki na UŁ. W roku 2009 został wybrany na przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania, członka Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz członka Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej. Uczestniczył w wielu inicjatywach, w szczególności koordynując od 2009 r. Projekt WuZetka związany z Galą Absolwenta Wydziału Zarządzania oraz od roku ubiegłego Dzień Studenta Wydziału Zarządzania UŁ. Pełniąc mandat członka URSS UŁ brał udział m.in. w organizacji takich spotkań, jak: I Uczelniane Mistrzostwa w Futsalu UŁ czy też Oficjalne Fuksówki Studentów UŁ. Od 2012 r. kieruje pracami URSS UŁ, a od roku 2013 komitetami organizacyjnymi Juwenaliów UŁ. Jest zaangażowany w sferę pomocy materialnej dla studentów kierując od roku 2011 pracami Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej Wydziału Zarządzania UŁ.

Działalność na rzecz mieszkańców Osiedla Akademickiego rozpoczął w 2010 r. jako przewodniczący Rady Mieszkańców X DS UŁ Olimp oraz członek Rady Osiedla Akademickiego. Jest autorem wielu cennych inicjatyw; m.in. tworzy nowatorski system elektronicznych rezerwacji terminów korzystania z siłowni i administruje nim oraz prowadzi w okresie wakacyjnym rezerwacje miejsc w X DS UŁ na nowy rok akademicki. Od 2011 r. organizuje Turniej w Piłkę Siatkową o Puchar Rektora UŁ. W 2014 r. wybrany został na zastępcę przewodniczącego Rady Osiedla Akademickiego. Wraz z Damianem Świdzińskim zainicjował i koordynował w roku 2012 akcję mającą na celu otwarcie przejścia między Osiedlem Akademickim a pasażem handlowym. Udało się wówczas zebrać trzy tysiące podpisów. Dzięki wsparciu władz UŁ akcja zakończyła się sukcesem, a mieszkańcy osiedla do dziś cieszyć się mogą z bliższej drogi do licznych obiektów handlowych znajdujących się w pobliskim pasażu. W 2014 r., również współpracując z D. Świdzińskim, zainicjował akcję zwiększenia szybkości łącza internetowego w domach studenckich uniwersytetu. Akcja zakończyła się wielkim sukcesem, bowiem prędkość internetu została zwiększona blisko czterokrotnie.

Od roku 2010 współpracuje z Centrum Promocji UŁ, angażując się w jego różnorodne inicjatywy m.in. podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka.

Jest autorem licznych zmian m.in. w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ oraz Regulaminie przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich UŁ, współautorem wielu regulaminów dedykowanych społeczności studenckiej, a szczególnie Regulaminu użytkowania sieci komputerowej w domach studenckich UŁ oraz Regulaminu Samorządu Studentów UŁ. Od 2012 r. jest członkiem następujących komisji senackich: Komisji Dyscyplinarnej dla studentów UŁ, Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich UŁ oraz Komisji do spraw ekonomicznych UŁ.

W rektorskiej Komisji ds. regulaminu studiów oraz w Senacie Uniwersytetu Łódzkiego od roku 2012 piastuje mandat przedstawiciela słuchaczy UŁ.

Damian Świdziński – z tytułem magistra ukończył w roku 2013 kierunek informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ. Obecnie słuchacz studiów inżynierskich oraz licencjackich kierunku Informatyka na Wydziale Fizyki i Informatyki stosowanej, a także na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ.

W styczniu roku 2014 zdobył I miejsce w ósmej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwiązań internetowych realizowanych w technologii JAVA organizowanego przez firmę E-point. Od listopada 2012 r. jest organizatorem cieszącej się wielkim zainteresowaniem studentów jak i pracodawców konferencji informatycznej Łódzkie Dni IT. Konferencji, która promuje wydziały, uczelnię oraz cały region łódzki jako polskie zagłębie informatyczne. W styczniu 2014 jako jedna z 24 osób wybranych spośród wszystkich studentów UŁ został uczestnikiem programu Mentoring – Absolwent VIP UŁ. Do udziału w programie zakwalifikowali się studenci wyróżniający się swoją działalnością. Jego mentorem został jeden z dyrektorów firmy z branży informatycznej Ericpol Sp. z o.o. Firma ta ściśle współpracuje z Wydziałem Matematyki i Informatyki oraz Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

Od ponad pięciu lat prężnie działa na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2008–2009 r. członek Rady Mieszkańców w X Domu Studenta UŁ. W tych samych latach członek, a potem przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ. Dostrzeżony przez Centrum Promocji UŁ w roku 2009 zaproszony został do ścisłej współpracy. Z centrum współdziałał w akacjach: Caritas Serce na gwiazdkę, Wielka Orkiestrą Świątecznej Pomocy, przy nagrywaniu filmu promującego Uniwersytetu Łódzki i wielu innych przedsięwzięciach. Od listopada 2010 r. wiceprzewodniczący Rady Mieszkańców X Domu Studenta UŁ, a od czerwca roku 2011 przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, także wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ. Począwszy od czerwca 2011 r. jest członkiem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UŁ uczestnicząc w pracach jej Komisji Regulaminowej oraz Komitetu Organizacyjnego Juwenaliów UŁ.

Jest przedstawicielem studentów w Radzie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, a także członkiem Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ. Od kwietnia.2011 r. przedstawiciel studentów w kolegiach elektorów Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, a także Uniwersytetu Łódzkiego. Przedstawiciel studentów w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UŁ. Od czerwca minionego roku przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UŁ. Od czerwca 2013 r. członek, zaś od marca roku 2014 przewodniczący Rady Osiedla Akademickiego UŁ.

Współautor m.in. Regulaminu użytkowania sieci komputerowej w domach studenckich UŁ, Regulaminu Samorządu Studentów UŁ. W roku 2012 współorganizator akcji mającej na celu otwarcie przejścia między Osiedlem Akademickim a pasażem handlowym przy ul. Tamka, podczas której udało się zebrać około trzech tysięcy podpisów. Dzięki tej akcji i wsparciu władz Uniwersytetu Łódzkiego mieszkańcy osiedla mogą cieszyć się łatwym dostępem do wielu punktów handlowych znajdujących się w pasażu. W roku 2014 współorganizator zakończonej sukcesem akcji, mającej na celu poprawę jakości łącza internetowego na Osiedlu Akademickim. Organizator, współorganizator oraz inicjator wielu przedsięwzięć studenckich na UŁ, m.in. Konkursu Fotograficznego Fotolumumby, Karnawałowego tramwaju, Oficjalnych Fuksówek Studentów UŁ, Turnieju w Piłkę Siatkową o Puchar Rektora UŁ.

Adrian Witczak – ukończył studia inżynierskie na kierunku leśnictwo prowadzone przez Instytut Nauk Leśnych w Filii Uniwersytetu Łódzkiego jak również studia licencjackie na kierunku biologia realizowane przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Obecnie słuchacz studiów magisterskich kierunku biologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz kierunku leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykładowca Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Od roku 2010 zaangażowany zarówno w działalność dla dobra całej uczelni, jak również pracę naukowo-badawczą, co łączy z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Inicjator i jeden z założycieli Koła Naukowego Leśników Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi badania naukowe, których wyniki prezentuje zarówno na konferencjach krajowych jak i międzynarodowych. Jest autorem artykułów w czasopismach przyrodniczych jak i monografiach naukowych. Organizował obozy naukowe leśników i w nich uczestniczył. Zaangażowany w działalność Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, Koła Naukowego Fizjologii i Ekobiotechnologii Roślin oraz Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Wyróżnia się w pracy na rzecz wielu organizacji studenckich. W roku akademickim 2012/2013 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczy Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej UŁ. Pełni funkcję przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Filii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej. Jest członkiem Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Członek Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Podczas studiów członek Rady Instytutu Nauk Leśnych. Działacz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Członek Senatu Uniwersytetu Łódzkiego na kadencje 2012–2016. W roku akademickim 2013/2014 powołany na Pełnomocnika Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego ds. studentów z niepełnosprawnościami.

Przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego. Jest inicjatorem i autorem wielu zmian w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ. Brał udział w tworzeniu Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczy w organizacji Juwenaliów Łódzkich. Reprezentuje słuchaczy Uniwersytetu Łódzkiego na konferencjach organizowanych przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Wielokrotnie nagradzany listami gratulacyjnymi rektora Uniwersytetu Łódzkiego za wyniki w nauce; rokrocznie otrzymywał stypendium rektora dla najlepszych studentów. Kilkakrotnie podczas studiów odbierał Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za działalność studencką. Cieszy się niezwykłym zaufaniem oraz szacunkiem studentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego.

Oprac.: (sb)