Żywa łacina

15-09-2014

Dziesiąta już Łódzka Konferencja Latynistyczna (Concilium Latinum Lodziense X), organizowana przez Zakład Latynistyki i Językoznawstwa przy Katedrze Filologii Klasycznej UŁ oraz Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego odbyła w dniach 31 maja – 1 czerwca w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Rogowskiej.

Podczas sympozjum o podtytule Hominum societates, conventus, foedera... wystąpiło siedemnastu prelegentów z całej Polski oraz wielu zainteresowanych słuchaczy, wśród których byli nie tylko nauczyciele akademiccy, studenci i absolwenci filologii klasycznej UŁ, lecz także goście z różnych polskich ośrodków naukowych. Wśród najznakomitszych autorów wystąpień seminaryjnych należy wymienić należy prof. dr hab. Mikołaja Szymańskiego (Uniwersytet Warszawski), dr. hab. Roberta Zawadzkiego (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) oraz prof. dr. hab. Ignacego Ryszarda Dankę (UŁ).

Uczestnicy naukowego spotkania mieli okazję wysłuchać referatów w języku łacińskim dotyczących szeroko rozumianych wspólnot, zebrań, porozumień międzyludzkich. Po obradach, w pierwszym dniu konferencji, odbyła się uroczysta kolacja, połączona z koncertem piosenek latynistycznych przygotowanych przez dr Annę Maciejewską. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zarówno podczas przerw w obradach, jak i podczas kolacji rozmawiano w języku łacińskim, przecząc tym samym tezie, że łacina jest językiem martwym.

Obradom przewodniczyli prof. Zbigniew Danek oraz dr A. Maciejewska.

Katarzyna Kuszewska
Helena Sygnet-Tomczak