Informatyka i ekonometria wyróżnione

12-09-2014

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek informatyka i ekonometria (studia I i II stopnia) prowadzony na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał ocenę wyróżniającą.

W uchwale PKA podkreślono m.in. m.in. że Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, prowadząc kształcenie na kierunku informatyka i ekonometria, spełnia w stopniu wyróżniającym większość kryteriów jakościowych. Spośród przyjętych kryteriów na ocenę wyróżniającą zostały ocenione: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, realizowanie badań naukowych oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia.

– Wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest przyznana na osiem lat, a zatem oznacza to, że informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim przez osiem najbliższych lat na pewno spełniać będzie kryteria najlepszych tego rodzaju kierunków w kraju. Daje to między innymi możliwość występowania przez dziekana wydziału do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskami o dofinansowanie jakości kształcenia na tym kierunku. Ekonometria to współcześnie bardzo ważna dziedzina życia gospodarczego i społecznego. To nauka, która wykorzystując wiedzę począwszy od matematyki aż do informatyki, ma za zadanie tworzenie różnego rodzaju prognoz i modeli czyli opracowywanie najważniejszych, wrażliwych danych ekonomicznych, kształtujących obraz całego społeczeństwa – powiedział prof. Jarosław Płuciennik, prorektor UŁ ds. programów i jakości kształcenia.


Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim to nowoczesny kierunek studiów ekonomicznych, zorientowany na kształcenie kompetentnych analityków systemów ekonomicznych i informatycznych. Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje wiedzę z ekonomii, rozumienia mechanizmów ekonomicznych zachodzących we współczesnych gospodarkach oraz poznaje i nabywa kompetencje w zakresie narzędzi ilościowych służących rozwiązywaniu problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych wraz z opanowaniem bogatego warsztatu technik informatyki ekonomicznej.

Na studiach drugiego stopnia poszerzany i pogłębiany jest dotychczasowy profil kształcenia i nabywania zawodowych kompetencji analityków systemów ekonomicznych i informatycznych.

Kontynuowana jest ponadto trójdyscyplinarność kierunku – wynikająca z połączenia ekonomii z matematyką i informatyką – co sprawia, że absolwent tego kierunku jest dobrze przygotowany do trafnego wnioskowania i umiejętnego syntetyzowania zdobytej wiedzy szczegółowej w praktycznych analizach procesów gospodarczych i ich prognozowaniu zarówno na poziomie mikro- jak i makroekonomicznym. Towarzyszące temu umiejętności i kompetencje z informatyki ekonomicznej predysponują absolwenta do projektowania, programowania, wdrażania i zarządzania systemami informatycznymi w biznesie oraz administrowania sieciami komputerowymi.

Ocena PKA ,wyróżniająca kierunek informatyka i ekonometria realizowany na Uniwersytecie Łódzkim, stawia ten kierunek w krajowej czołówce uczelni prowadzących podobne studia. Następna ocena przewidziana jest w roku akademickim 2021/2022.

Oprac.: (sb)