Najwyższa jakość kształcenia

12-09-2014

Uniwersytet Łódzki ma plany uruchamiania kolejnych, praktycznie nastawionych na edukację, kierunków kształcenia. W trakcie konsultacji jest jeden kierunek zamawiany przez kolejny ważny sektor pracodawców.

W projekcie wzmocnienia kształcenia kompetencji interpersonalnych i komunikacyjnych od roku 2012 prowadzimy cykl konferencji szkoleniowych o nazwie Twórczy Uniwersytet, który nastawiony jest na kształcenie kadry uniwersyteckiej. Przygotowuje ją do uczenia kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych. Odbyły się już cztery edycje tej konferencji, wydano przewodnik dla studentów. Na początku czerwca został rozstrzygnięty konkurs o nagrodę rektora UŁ na najlepiej zaplanowane i przeprowadzone zajęcia z podziałem grupy ćwiczeniowej na podgrupy. Wszystko po to, aby wzmocnić pożądane przez pracodawców i ministerstwo umiejętności pracy zespołowej studentów, a poprzez nie kompetencje interpersonalne.

We wszystkich programach kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim od roku 2012, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, mamy zawarte kompetencje społeczne, które w dużej mierze odpowiadają kluczowym kompetencjom, o których mówi ostatnio Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z majową uchwałą Senatu Uniwersytetu Łódzkiego będziemy szczególnie mocno dowartościowywać aktywność studentów w pracach kół naukowych. Mamy na UŁ projekt uznawania efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.

Uniwersytet Łódzki przywiązuje także szczególną uwagę do kompetencji społecznych podnosząc poziom kształcenia językowego, zresztą nie tylko języków obcych (od roku uczelnia prowadzi poradnię językową dla zainteresowanych z Łodzi i okolic). Realizujemy projekt badania i kształcenia nowych kompetencji informatycznych i medialnych (uniwersytet jest członkiem międzynarodowego konsorcjum europejskiego prowadzącego projekt edukacyjny iProfessionals, iProfesjonaliści UŁ 2014).

Warto jednocześnie wspomnieć, że uczelnia nie zapomina o tym, że bycie uniwersytetem zobowiązuje, a oznacza to nade wszystko łączenie edukacji na poziomie akademickim z badaniami naukowymi. Uchwałą z maja tego roku Senat UŁ zobowiązał się do wzmocnienia wysiłków zmierzających do praktycznego włączania studentów różnych stopni w badania i projekty naukowe (także eksperymentalne) oraz do określenia kierunków priorytetowych. Komisja do spraw dydaktycznych i spraw studenckich UŁ określiła 30 czerwca, że kierunkami priorytetowymi Uniwersytetu Łódzkiego, które mają solidne wsparcie dydaktyki w badaniach naukowych są: biologia, mikrobiologia, chemia, ekonomia, socjologia, filologia polska, lingwistyka dla biznesu, filologia, kulturoznawstwo, filozofia, historia, fizyka, matematyka, geografia, prawo, zarządzanie, leśnictwo.

Uniwersytet Łódzki jest uczelnią badawczą i dlatego rozwijając kształcenie praktyczne (lingwistyka dla biznesu, leśnictwo), nastawione na kompetencje społeczne i  powodzenie zawodowe absolwentów, nie zapomina jednocześnie o swoich fundamentach w badaniach naukowych. Jedność badań naukowych i kształcenia jest jednym z priorytetów Uniwersytetu Łódzkiego stanowiących o racji jego istnienia jako uczelni badawczej, mającej kadry o najwyższych kompetencjach analitycznych i dużym dorobku naukowym.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 16 czerwca ogłosiło powstanie nowego rządowego programu, który zastąpić ma zakończony program kierunków zamawianych. Zamiast nich, resort pragnie zachęcić młodych ludzi do kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz analitycznych. Między rokiem 2014 a 2020 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza przeznaczyć na ten program 1,2 mld zł (50 mln w tym roku). Jest to późna, ale dobra odpowiedź na podejmowane już od początku XXI wieku w Europie próby powrotu do fundamentów kształcenia kompetencji kluczowych.

Uniwersytet Łódzki był już od dawna nastawiony na wzmacnianie więzi z otoczeniem społeczno-gospodarczym i zawsze przez wysoką jakość kształcenia rozumiał satysfakcję życiową swych absolwentów. Dlatego np. doszło do powstania w roku 2013 nowego kierunku studiów zamawianych nie przez ministerstwo, ale przez całą branżę pracodawców: lingwistyki dla biznesu. Nowy kierunek jest pożądany przez łódzkich pracodawców, a zainteresował on prawie trzystu kandydatów w roku ubiegłym, w tym zaś ponad trzystu trzydziestu. Lingwistykę dla biznesu wsparły firmy z branży usług biznesowych (z obszaru outsourcingu) Hewlett-Packard i Infosys, zaś Urząd Miasta Łodzi pomagał promować nowy kierunek studiów UŁ, który jest ważny dla miasta i jego strategicznych celów. Pokazuje on jak Łódź, Uniwersytet Łódzki i pracodawcy razem mogą przyczyniać się do poprawy jakości życia.

Jarosław Płuciennik