Intelligenti pauca

02-10-2015

Asinus ad lyram – Pasuje jak wół do karety

(Warron)

Fides sine operibus mortua est – Wiara bez uczynków jest martwa

(św. Jakub)

Nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu – Nie ma w umyśle niczego, czego by przedtem nie było w zmysłach

(z Arystotelesa)

Nervus belli pecunia – Pieniądz jest nerwem wojny

(Cyceron)

Omne ignotum pro magnifico – Wszystko, co nieznane, wydaje się wspaniałe

(Tacyt)

Omnia subiecta sunt naturae – Wszystko podlega naturze

(Demokryt i Epikur)

Pro captu lectoris habent sua fata libelli – Los książek zależy od pojętności czytelników

(Terencjusz)

Sustine et abstine – Cierp i panuj nad sobą

(Epiktet)

Admoneri bonus gaudet – Dobry człowiek z radością przyjmuje upomnienia

(Seneka)

Ars est celare artem – Sztuką jest ukryć sztukę

(Owidiusz)

Wybrali i oprac.:

Katarzyna Chiżyńska
Jakub Pokusa