Inwestycje i nieruchomości od nowego roku akademickiego

02-10-2015

W nadchodzącym nowym roku akademickim na Uniwersytecie Łódzkim zostanie uruchomiony kierunek studiów inwestycje i nieruchomości, pierwszy tego typu w Polsce, łączący szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu specyfiki nieruchomości oraz szeroko rozumianych inwestycji.

Zadaniem tego kierunku jest wykształcenie wszechstronnych specjalistów obsługujących rynek nieruchomości, a także wszelkie podmioty, w których posiadaniu i zarządzie mogą znaleźć się nieruchomości, takie jak: instytucje Unii Europejskiej, międzynarodowe firmy doradcze i instytucje otoczenia biznesu, instytucje finansowe i konsultingowe, organy administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwa.

Podstawowym celem kierunku inwestycje i nieruchomości jest wykształcenie osób kreatywnych, przedsiębiorczych i ambitnych, potrafiących pracować samodzielnie, wartościowych członków zespołów projektowych. Najlepszym studentom kierunku oferowana będzie pomoc w odbywaniu praktyk i staży zawodowych w instytucjach i podmiotach szeroko rozumianego rynku nieruchomości i jego otoczenia.

Kierunek ukształtował się przy wykorzystaniu doświadczeń odnoszącej duże sukcesy specjalności o tej samej nazwie, która co roku przyciągała rzesze słuchaczy, a jej absolwenci znajdowali zatrudnienie, m.in., w międzynarodowych firmach doradczych oraz przedsiębiorstwach, takich jak: Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle, Noble Banku, Grupa Atlas, BRE Bank Hipoteczny, itp.

Studia pierwszego stopnia na tym kierunku umożliwią uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych i przestrzennych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości, pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości, wzajemnych zależności między rynkami nieruchomości a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad określania wartości nieruchomości.

W programie studiów pierwszego stopnia można wyodrębnić następujące obszary tematyczne: inwestowanie, urbanistyczno-środowiskowe uwarunkowania inwestycji, procesy deweloperskie, zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości i przedsiębiorstw.

Studia drugiego stopnia umożliwią uzyskanie poszerzonej wiedzy z zakresu prawnych, ekonomicznych i przestrzennych uwarunkowań podejmowania decyzji inwestycyjnych z uwzględnieniem specyfiki procesów deweloperskich. Absolwenci będą potrafili rozpoznawać i analizować procesy zachodzące na rynkach nieruchomości, wyjaśniać ich przyczyny, przewidywać mechanizmy zmian, ich skalę i konsekwencje.

Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskają umiejętności niezbędne do przygotowania analiz rynku nieruchomości dla potrzeb: podejmowania decyzji  inwestycyjnych przez deweloperów i inwestorów; wyceny, określania wartości rynkowej i wartości innych niż wartość rynkowa; zarządzania, obrotu i szeroko rozumianego doradztwa na rynku nieruchomości.

Program studiów przewiduje wyodrębnienie następujących obszarów tematycznych: rynki nieruchomości, finansowanie inwestycji na rynkach nieruchomości, mieszkalnictwo, doradztwo na rynku nieruchomości.

Oprac.: (sb)