Wizytówka nowoczesnej Łodzi

02-10-2015

(Skrót wystąpienia prof. WŁODZIMIERZA NYKIELA, rektora UŁ, wygłoszonego 25 maja podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego zwołanego z okazji wręczenia odznaczeń państwowych i wyróżnień uczelnianych)

Uniwersytet Łódzki powołany został na mocy dekretu z 24 maja 1945 roku Początkowo tworzyły go trzy wydziały:  Humanistyczny,  Matematyczno-Przyrodniczy, Prawno-Ekonomiczny. Trzy miesiące później włączono do uczelni wydziały medyczne: Lekarski, Farmaceutyczny i Stomatologiczny.

Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 15 stycznia 1946 roku. A jak wiadomo na pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego powołano profesora Tadeusza Kotarbińskiego.

W latach 1945–1949 uczelnia rozwijała się bardzo dynamicznie. Rosła liczba nauczycieli akademickich i studentów, których w roku akademickim 1948/1949 kształciło się już około dziewięciu tysięcy. Pod względem ich liczby wyprzedzał nas wówczas jedynie Uniwersytet Jagielloński. Niestety, na początku lat pięćdziesiątych nastąpił istotny regres. Zlikwidowano szereg kierunków. Wielu profesorów przeniosło się do Warszawy. Zmniejszyła się także poważnie liczba studentów. W roku akademickim 1955/1956 było ich zaledwie tysiąc pięćset. Istotna poprawa sytuacji nastąpiła od roku 1956, w którym włączono do Uniwersytetu Łódzkiego Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a w 1961 roku Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W latach 1970–1990 uczelnia miała sześć wydziałów: Filologiczny, Filozoficzno-Historyczny, Matematyki, Fizyki i Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Prawa i Administracji oraz Ekonomiczno-Socjologiczny.

Duże znaczenie w historii Uniwersytetu Łódzkiego i polskich uczelni wyższych miał początek lat osiemdziesiątych. Dzięki odwadze łódzkich studentów ówczesne władze  zmuszone zostały do podpisania 18 lutego 1981 roku porozumienia Komisji Międzyresortowej z Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą.  Przywrócono wówczas autonomię szkół wyższych. Było to wielkie zwycięstwo społeczności akademickiej. A nasze miasto stało się symbolem skutecznej walki o uniwersytet niezależny i wolny w swej działalności badawczej i edukacyjnej.

Zmiany, które nastąpiły na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ugruntowały autonomię uczelni. Jednocześnie powstały duże możliwości rozwoju. Zaczęto podejmować wiele działań zmierzających do rozbudowy infrastruktury naukowej i dydaktycznej. Powstały nowe wydziały. Jak wiemy, dziś mamy ich dwanaście. Utworzona została również w roku1998 Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. Wzrosła znacznie liczba studentów. Na początku lat dziewięćdziesiątych było ich ponad czternaście tysięcy, w roku akademickim 1999/2000 ponad trzydzieści cztery tysiące, a w roku 2009 ponad czterdzieści jeden tysięcy. Ostatnio liczba studentów obniżyła się. Mamy ich teraz ponad trzydzieści pięć tysięcy, w tym ponad tysiąc pięćset studentów zagranicznych. Łącznie z doktorantami i uczestnikami studiów podyplomowych liczba słuchaczy przekracza trzydzieści osiem tysięcy. Dotychczas mury naszej uczelni opuściło dwieście dwadzieścia sześć i pół tysiąca absolwentów z tytułem magistra. Uniwersytet Łódzki  jest największym pracodawcą w mieście. Zatrudniamy ponad trzy tysiące siedemset osób.

Rozszerzaniu zakresu badań naukowych w uczelni towarzyszy też dynamicznie rozwijająca się współpraca międzynarodowa.

Uniwersytet Łódzki ma ponad siedemdziesiąt budynków, które z jednej strony świadczą o naszej trosce o zabytki, na przykład, odrestaurowany i przywrócony do dawnej świetności Pałac Biedermann czy też remontowany i modernizowany obecnie były gmach chemii przy Narutowicza 68. Z drugiej zaś strony są znakami rozpoznawczymi pięknej i nowoczesnej Łodzi.

W najbliższym czasie, zgodnie z naszą strategią rozwoju uczelni, pragniemy dokonać zmiany charakteru Uniwersytetu Łódzkiego z uczelni dydaktyczno-naukowej na uczelnię naukowo- dydaktyczną. Wymaga to dynamicznego postępu w badaniach naukowych.

Chcemy również dalszego intensywnego rozwoju współpracy międzynarodowej i współpracy z biznesem czy szerzej z pracodawcami, zarówno w zakresie naukowym, jak i w dziedzinie kształcenia).

Będziemy wzbogacać ofertę dydaktyczną uniwersytetu, umacniać i doskonalić nasz systemu zarządzania oraz pogłębiać więzi z absolwentami uczelni.

Z okazji obchodów siedemdziesięciolecia Uniwersytetu Łódzkiego wszystkim  pracownikom dziękuję za wkład w rozwój naszej uczelni, życzę powodzenia, sukcesów i zadowolenia z pracy, studentom satysfakcji ze studiowania, jak najlepszych wyników w nauce oraz wytrwałości w realizacji  zamierzeń życiowych. Niech wspólna praca przyczynia się do powiększenia dorobku i umocnienia pozycji i prestiżu naszego uniwersytetu.

(tytuł pochodzi od redakcji)