Nagroda imienia Profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińskiego