Uczelniany parlament

21-04-2015

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 16 lutego 2015 r.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności naukowo-badawczej za rok 2014.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wydawnictwa UŁ za rok 2014.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu wydawniczego na rok 2015.

Wysłuchał informacji na temat obszaru KIOD (Karta Indywidualnych Obciążeń Dydaktycznych: statystyka etatowa i dotycząca liczebności grup).

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 505 z 14 maja 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat od cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 232 Senatu UŁ z 18 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia punktacji dotyczącej oceny osiągnięć pracownika wg zasad przyjętych na poszczególnych wydziałach, Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim i jednostkach ogólnouczelnianych.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia  analiza danych – studia inżynierskie na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 354 Senatu UŁ z 12 maja 2014 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2015/2016.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia terminarza rekrutacji w roku 2015/2016.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 509 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 14 maja 2012 r. w sprawie: uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2015/2016.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem w Jenie (Niemcy).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a The Tagore-Gandhi Institute in Kolkata (Indie).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences (Armenia).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Paryż 13 (Francja).

 W części uroczystej rektor UŁ wręczył

awanse na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:

 -  dr hab. Barbarze Dańskiej-Borsiak (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny),

- dr. hab. Piotrowi Krajewskiemu (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny).

 Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 16 marca 2015 r. 

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania ze współpracy z zagranicą za rok 2014.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego za rok 2014.

Podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nauczycielom akademickim nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce.

Wysłuchał sprawozdania ze studiów doktoranckich za rok 2014.

Wysłuchał Informacji o wynikach badania stanu otwartych zasobów edukacyjnych i otwartości na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali Universitas Lodziensis Merentibus (Za szczególne zasługi dla UŁ).

Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali Universitatis Lodziensis Amico  (Przyjaciel UŁ).

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 379 Senatu UŁ z 22 września 2014 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia Climatology na Wydziale Nauk Geograficznych oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia Bankowość i finanse cyfrowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia Geoinformacja na Wydziale Nauk Geograficznych oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 587 Senatu UŁ z 11 czerwca 2012 r. w sprawie: przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia gospodarka przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 354 Senatu UŁ z 12 maja 2014 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2015/2016.

Podjął uchwałę uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a rekruterem zagranicznym – Green Century Development Ltd, Hanoi (Wietnam).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a AAB College (Kosowo).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Calcutta  (Indie).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Kalyani (Indie).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Rabindra Bharati (Indie).

W części uroczystej rektor UŁ wręczył:

awanse na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Łódzkim

- prof. dr hab. Elżbiecie Żądzińskiej (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska),

- prof. dr. hab. Marianowi Brodzie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych).

awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim

- dr. hab. Dariuszowi Jeziornemu (Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ).

M.P.