Koordynator z Łodzi

21-04-2015

Doktor Szymon Walczak z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wygrał konkurs na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Do jego obowiązków należeć będzie, m.in., organizowanie i przeprowadzanie konkursów na granty naukowe, organizowanie prac zespołów ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach, analiza złożonych wniosków pod względem formalnym, ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. Zajmuje się ono  finansowaniem tego rodzaju badań realizowanych w formie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz projektów badawczych, przewidzianych dla doświadczonych naukowców, podejmujących pionierskie prace ważne dla rozwoju nauki.

Oprac.: (sb)