Partnerstwo na miarę XXI wieku

27-04-2015

Szukając w słowniku języka angielskiego hasła modern natrafiamy na jego dwa  podstawowe znaczenia: nowoczesny oraz nowożytny, współczesny. Drugi wariant wydaje się być tym częściej używanym leksemem, po który z powodzeniem możemy sięgnąć, jeśli chcielibyśmy przetłumaczyć na język polski następujące frazy: Modern German Studies oraz Modern Polish Studies. Warto zaznaczyć, że obie nazwy własne łączy coś więcej, niż tylko angielska przydawka – wspólnym mianownikiem są programy studiów oraz współpraca, jaka od niedawna połączyła oferujące je jednostki.

Po podpisaniu umowy o współpracy między Uniwersytetem Europejskim Viadrina i Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ; od lewej: prof. Alexander Wöll, prof. Dagmara Jajeśniak-Quast, prof. Tomasz Domański

Fot.: Marek KłodnickiKatedra Badań Niemcoznawczych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien, utworzone na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, to partnerzy, których kooperacja opierała się dotychczas na prowadzeniu badań naukowych, wykładach gościnnych, organizacji konferencji, seminariów polsko-niemieckich, wydawaniu publikacji. Chcąc stworzyć prawdziwie europejskie partnerstwo oba ośrodki postanowiły połączyć siły przy dostosowaniu programów nauczania, a tym samym umożliwić studentom z Łodzi i Frankfurtu rzadko spotykaną mobilność – studia na uczelni partnerskiej na specjalnościach unikatowych, stworzonych z myślą o aktualnych potrzebach rynku pracy.

W dniach 5-6 marca delegacja Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ z jego dziekanem prof. Tomaszem Domańskim została przyjęta prof. Alexandra Wölla, rektora Uniwersytetu Viadrina  oraz prof. Dagmarę Jajeśniak-Quast, kierownik Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP). Przeprowadzone rozmowy zaowocowały planami strategicznej współpracy, w wyniku których Katedra Badań Niemcoznawczych rozwija na wspomnianym wcześniej wydziale UŁ nową specjalność pn. Modern German Studies – studia o Niemczech współczesnych.

 Najlepsi słuchacze tej specjalności na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (II stopień) będą mogli wyjechać do Frankfurtu nad Odrą na semestr bezpłatnych studiów. Dzięki takiej formie mobilności zdobędą profesjonalną wiedzę, nowe kontakty oraz cenne doświadczenie zagraniczne. To samo dotyczy studentów z Niemiec. Ponadto ustalono, że w przyszłości organizowana będzie wspólna Szkoła Letnia (POLISH-GERMAN Summer School), czyli dwutygodniowe międzynarodowe spotkanie, zapewniające studentom intensywne obcowanie z językiem, historią, kulturą, polityką i gospodarką sąsiadów po jednej i drugiej stronie Odry. Będzie się ono doskonale wpisywać w profil dydaktyczny obu jednostek uczelnianych, a także w szeroki kontekst międzykulturowości, w którym nie może zabraknąć akcentów stawianych na obecną  kondycję oraz przyszłość dialogu polsko-niemieckiego.

Delegacja łódzka na tle zabytkowego gmachu Rektoratu Viadriny; od lewej: prof. Krzysztof A. Kuczyński, prof. Tomasz Domański, dr Ernest Kuczyński

Fot.: Marek Kłodnicki

Na  Uniwersytecie Viadrina, położonym zarówno na granicy Polski i RFN, jak i w  samym sercu Europy, kształci obecnie ok. 6,5 tys. studentów i studentek z ponad osiemdziesięciu krajów świata. Uniwersytet ten zalicza się do najbardziej umiędzynarodowionych szkół wyższych w Niemczech. Jest on jednocześnie więcej niż tylko pomostem między sąsiadami żyjącymi po wschodniej i zachodniej stronie Odry. To nowoczesne centrum międzynarodowej nauki i badań, w którym spotykają się utalentowani  młodzi ludzie, by później dzięki zdobytej tu wiedzy i kreatywnym pomysłom przyczyniać się do rozwoju wspólnej  Europy. 

Jednym z głównych motorów akademickiej współpracy transgranicznej jest, wymienione już wyżej, Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP) – Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, powołane do życia w czerwcu 2011 r. przez prof. D. Jajeśniak-Quast, którego działalność koncentruje się wokół szeroko pojętych badań nad Polską. Do głównych celów ZIP należy także prowadzenie interdyscyplinarnych  analiz kulturowych, prawnych, ekonomicznych, politycznych – dotyczących różnych aspektów polskiej historii i współczesności – oraz prowadzenie badań i prac naukowych, organizacja tematycznych konferencji, seminariów, publicznych dyskusji czy wydawanie publikacji. Owa różnorodność, interdyscyplinarność, a także zaangażowanie w sprawy europejskie powodują, że Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien stało się głównym partnerem Katedry Badań Niemcoznawczych. Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza obu jednostek wzajemnie się uzupełnia, co stanowi doskonały fundament dla wzajemnie korzystnej współpracy.

W przekonaniu partnerów z Łodzi i Frankfurtu, wspólny program wymiany studentów oraz planowana Szkoła Letnia to nowoczesne formy współpracy na miarę XXI wieku. Są interdyscyplinarne i proponują możliwie szeroką wymianę poglądów. Po obu stronach w tę współpracę zaangażowano grono otwartych na świat ludzi, jakich nie brakuje zarówno w gościnnych progach Europa-Uniwersität Viadrina, jak też na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, który jest zarazem najbardziej międzynarodowym wydziałem Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ernest Kuczyński