Uczelniany parlament

19-01-2018

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na nadzwyczajnym posiedzeniu 16 października 2017 r .


Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 495 Senatu UŁ z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia filologia angielska.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 496 Senatu UŁ z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia filologia angielska .

Podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia opinii na temat projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przedstawionego na Kongresie Nauki Polskiej w Krakowie przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 13 listopada 2017 r.

Wysłuchał sprawozdania prorektora ds. kształcenia z rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do recenzentów z prośbą o sporządzenie pisemnych recenzji zawierających ocenę kandydatury ks. Adama Bonieckiego w związku z postępowaniem w sprawie nadania mu tytułu doktora honoris causa UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie oceny osiągnięć pracownika według zasad przyjętych w poszczególnych jednostkach ogólnouczelnianych na lata 2017–2020.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 35 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2016–2020.

Podjął uchwałę w sprawie zniesienia kierunku studiów licencjackich I stopnia studia regionalne prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 93 Senatu UŁ z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów I stopnia produkcja teatralna i organizacja widowisk na Wydziale Filologicznym oraz określenie efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 556 Senatu UŁ z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia międzynarodowe studia kulturowe .

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 557 Senatu UŁ z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów II stopnia międzynarodowe studia kulturowe .

Podjął uchwałę w sprawie przyznania medali Za chlubne studia .

Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia przez Senat UŁ podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego uczelni za rok 2017 i 2018.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym im. Wadyma Hetmana (Ukraina).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Państwowym Uniwersytetem Mongolskim (Mongolia).


W części uroczystej rektor UŁ wręczył:

awanse na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim dla: prof. dr. hab. Łukasza Boguckiego i prof. dr. hab . Gueorgui Mintcheva z Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Aldony Pobojewskiej z Wydziału Filozoficzno-Historycznego, prof. dr. hab. Sławomira Cieślaka z Wydziału Prawa i Administracji;

awanse na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Łódzkim dla: dr hab. Anny Drozd i dr hab. Sylwii Różalskiej z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, dr hab. Anny Szymańskiej z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, dr hab. Agnieszki Kłosińskiej-Nachin i dr hab . Iwony Witczak-Plisieckiej z Wydziału Filologicznego, dr. hab. Tadeusza Grabarczyka i dr hab. Anny Kowalskiej-Pietrzak z Wydziału Filozoficzno-Historycznego, dr. hab. Ziemowita Kukulskiego i dr. hab. Michała Wojewody z Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Justyny Danielewicz z Wydziału Zarządzani


Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 11 grudnia 2017 r.


Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego UŁ na rok 2017.

Podjął uchwałę w kwestii wyrażenia opinii w sprawie powołania dyrektora Centrum Transferu Technologii UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w programach kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym prowadzonych przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w programach kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym prowadzonych w Instytucie Turystyki i Rozwoju Gospodarczego w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 28 Senatu UŁ z dnia 17 września 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów pierwszego stopnia administracja wFilii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim – Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 29 Senatu UŁ z 17 września 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów drugiego stopnia Administracja w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim – Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia filologia włoska na Wydziale Filologicznym oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia filologia włoska na Wydziale Filologicznym oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 38 Senatu UŁ z 17 września 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów pierwszego stopnia logopedia z audiologią na Wydziale Filologicznym.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 466 Senatu UŁ z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów pierwszego stopnia filologia germańska na Wydziale Filologicznym.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 467 Senatu UŁ z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów drugiego stopnia filologia germańska na Wydziale Filologicznym.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 551 Senatu UŁ z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów pierwszego stopnia informatyka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 109 Senatu UŁ z 22 maja 2017 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów oraz terminarza rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

Podjął uchwałę w sprawie zmian Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a  Uniwersytetem Neapolitańskim (Włochy).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Ukraińskim Uniwersytetem Katolickim (Ukraina).

Wysłuchał informacji na temat sprawozdania z działalności Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów oraz stanowiska Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UŁ w sprawie stypendium doktoranckiego.

W części uroczystej rektor UŁ wręczył:

- awanse na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim dla:

prof. dr. hab. Andrzeja Indrzejczaka (Wydział Filozoficzno-Historyczny), prof. dr hab. Katarzyny Lisowskiej (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska).

- awansu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim dla:

- dr. hab. Janusza Brzeszczyńskiego (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny).

A.D.