Współpraca uczelni z samorządem lokalnym

08-01-2018

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zostało podpisane 23 listopada porozumienie w sprawie obustronnej współpracy w zakresie wspierania prac naukowo-badawczych dotyczących funkcjonowania Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego i jego przyszłości.


Ma ono na celu zacieśnienie współpracy sektora nauki z sektorem samorządowym. Umożliwi wymianę wyników badań i analiz oraz doświadczeń z zakresu interdyscyplinarnych badań nad miastem i problematyką aglomeracji łódzkiej, co w sposób bezpośredni przełoży się na możliwość praktycznego wykorzystania porozumienia, tj. wzmacniania i wyznaczania kierunków rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

 Porozumienie podpisują, od prawej: prof. Antoni Różalski, rektor UŁ; Hanna Zdanowska, prezes Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny; Marek Cieślak, wiceprezes SŁOM

Porozumienie podpisują, od prawej: prof. Antoni Różalski, rektor UŁ; Hanna Zdanowska, prezes Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny; Marek Cieślak, wiceprezes SŁOM

Fot. Maciej Andrzejewski

Współpraca przyczyni się do tworzenia sprzyjających warunków do powstawania wysokiej jakości wiedzy o obecnym stanie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, niezbędnej do realizacji wizji i kierunków rozwoju ŁOM, określonej w  Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), a także wsparcia Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w zakresie zarządzania obszarem funkcjonalnym i wzmocnienia konkurencyjności w odniesieniu do innych obszarów metropolitalnych.

Dzięki przeprowadzonym badaniom czy opracowanym analizom, porozumienie umożliwi efektywniejsze wykorzystanie potencjału poszczególnych samorządów wchodzących w skład SŁOM oraz wskazanie możliwości dalszego rozwoju na podstawie już istniejących zasobów.

Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego, a członkami Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich UŁ (które z ramienia uniwersytetu będzie realizowało porozumienie), pozwoli dostarczyć samorządom niezbędnej wiedzy dotyczącej potrzeb i oczekiwań mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Ze strony Uniwersytetu Łódzkiego porozumienie podpisał prof. Antoni Różalski, rektor UŁ; z ramienia Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Hanna Zdanowska, prezes SŁOM; Marek Cieślak, wiceprezes tego stowarzyszenia.

Oprac.: (sb)