Społeczna odpowiedzialność uczelni

08-01-2018

Profesor Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, podpisał w Ministerstwie Rozwoju Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Dokument parafowali przedstawiciele ponad dwudziestu dwóch uczelni spośród czterystu polskich szkół wyższych.

Zawarte są w nim takie wskazania jak, m.in., upowszechnianie idei równości, kształtowanie społecznych i obywatelskich postaw przyszłych elit sprzyjające budowaniu wspólnoty, poszerzanie programu nauczania o zagadnienia z zakresu etyki, realizowanie projektów wdrażających zasady społecznej odpowiedzialności. Nad treścią deklaracji pracowała dr Agata Rudnicka, ekspert z Wydziału Zarządzania UŁ.

Podpisanie deklaracji stanowiło kulminacyjny moment konferencji Społeczna odpowiedzialność nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu , która odbyła się 16 listopada w Ministerstwie Rozwoju. Podczas jej obrad dyskutowano, m.in., na temat oczekiwań biznesu wobec polskiej nauki i oczekiwań nauki wobec środowiska biznesowego. Podpisanie deklaracji poprzedził panel rektorów społecznie odpowiedzialnych uczelni, w którym uczestniczył prof. Antoni Różalski.

Konferencji towarzyszyło uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom XII edycji Konkursu Verba Veritatis (autorom najlepszych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich o tematyce związanej z etyką biznesu). Trafiła do nich pula nagród w wysokości trzydziestu dwóch tysięcy złotych, pakiet szkoleniowy od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pierwsze miejsce w kategorii prace doktorskie zdobyła dr Paulina Malaczewska , autorka pracy doktorskiej nt. Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki , której promotorem jest dr hab. Władysław Milo. Laureatka podkreśliła, że przede wszystkim miała duże trudności w zbieraniu informacji i danych na temat szarej strefy, a sprawa ta może dotyczyć nawet jednej trzeciej polskiej gospodarki. W swej pracy skupiła się przede wszystkim nad zbadaniem mechanizmów i czynników napędzających szarą strefę.

Uniwersytet Łódzki otrzymał nagrodę za systematyczny wkład w rozwój konkursu; wyróżniono te uczelnie, których studenci zgłosili najwięcej prac we wszystkich edycjach. Tylko siedem uczelni w Polsce zostało wyróżnionych w ten sposób. Przez dwanaście lat trwania konkursu UŁ zgłosił w sumie piętnaście prac.

Konkurs Verba Veritatis organizują Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademia Leona Koźmińskiego. Jego celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności (CSR – od ang. corporate social responsibility) oraz ładu korporacyjnego.

x x x

Podpisanie przez Uniwersytet Łódzki, jako jednej z pierwszych szkół wyższych w Polsce, Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni jest potwierdzeniem ścieżki, którą uczelnia systematycznie kroczy w obszarze CSR. Podejmuje liczne działania, takie jak: Uniwersytet Różnorodny – University-Diversity, akcja „Psia kość”, systematyczna obecność na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, inicjatywy społeczne „Domni-Bezdomni”, kwestowanie na cmentarzach celem ratowania zabytkowych nagrobków, wsparcie instytucjonalne (przedszkole i liceum UŁ, uniwersytety III wieku).

CP