Uczelniany parlament

07-06-2017

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 20 lutego 2017 r.


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do recenzentów z prośbą o sporządzenie pisemnych recenzji zawierających ocenę kandydatury Dietera Schenka w związku z postępowaniem w sprawie nadania mu tytułu doktora honoris causa UŁ .

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego za rok 2016.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wydawnictwa UŁ za rok 2016.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu wydawniczego na rok 2017.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 505 Senatu UŁ z 14 maja 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat od cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w Uniwersytecie.

Podjął uchwałę w sprawie zniesienia kierunku studiów licencjackich I stopnia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zniesienia kierunku studiów licencjackich I stopnia kulturoznawstwo prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŁ z efektami kształcenia określonymi w uchwale nr 36 Senatu UŁ z 17 września 2012 r.

Podjął uchwałę w sprawie powołania kierunku studiów I stopnia o profilu praktycznym popularyzacja i nauczanie fizyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 161 Senatu UŁ z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie przekształcenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego w Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ oraz zatwierdzenia regulaminu tych studiów.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Syczuańskim (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Gadjah Mada w Yogyakarcie (Indonezja).


W części uroczystej rektor UŁ wręczył

– awans na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim prof. dr. hab. Witoldowi Kuleszy (Wydział Prawa i Administracji);

– awanse na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:

dr hab. Karolinie Bąceli-Spychalskiej (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), dr. hab. Jackowi Białkowi (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), dr hab. Joannie Bogołębskiej (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), dr hab. Grażynie Mikołajczyk-Lerman (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), dr hab. Dorocie Pekasiewicz (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), dr hab. Piotrowi Czubli (Wydział Nauk Geograficznych), dr hab. Bożenie Matusiak (Wydział Zarządzania), dr hab. Ilonie Świątek-Barylskiej (Wydział Zarządzania).


Senatu Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 13 marca 2017 r.


Zaopiniował pozytywnie wnioski o przyznanie pracownikom UŁ odznaczeń państwowych i resortowych .

Zaopiniował pozytywnie wnioski o przyznanie nauczycielom akademickim nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego .

Zaopiniował pozytywnie wnioski o wyróżnienie pracowników UŁ Odznaką Za zasługi dla Miasta Łodzi .

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności naukowo-badawczej za rok 2016.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania ze współpracy z zagranicą za rok 2016.

Wysłuchał informacji na temat międzynarodowych programów edukacyjnych.

Zaopiniował pozytywnie wnioski o wyróżnienie pracowników Złotą Odznaką UŁ .

Zaopiniował pozytywnie wnioski o wyróżnienie pracowników UŁ Medalem UŁ w służbie społeczeństwu i nauce .

Podjął uchwałę w sprawie zmian Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

Wysłuchał informacji na temat indywidualnych obciążeń dydaktycznych (KIOD, etaty niedopensowane i etaty z godzinami ponadwymiarowymi).

Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 19 Senatu UŁ z 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. Remont i Przebudowa budynków Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 dla potrzeb Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego i Centrum Kształcenia Językowego .

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a agencją asystującą przy naborze studentów z zagranicy – The Hope (The Hope Overseas Education) z Indii.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a agencją asystującą przy naborze studentów z zagranicy – Edukacja bez Granic Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a agencją asystującą przy naborze studentów z zagranicy – Slavic Languages Centre z Ukrainy.


W części uroczystej rektor UŁ wręczył

– awanse na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Łódzkim: prof. dr. hab. Zbigniewowi Hajnowi (Wydział Prawa i Administracji), prof. dr hab. Małgorzacie Jóźwiak (Wydział Chemii), prof. dr hab. Małgorzacie Król (Wydział Prawa i Administracji);

– awanse na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Łódzkim: dr. hab. Leszkowi Butowskiemu (Wydział Nauk Geograficznych), dr hab. Bożenie Matusiak (Wydział Zarządzania), dr. hab. Krzysztofowi Pabisowi (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), dr hab. Mirosławie Słabej (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), dr hab. Ilony Świątek-Barylskiej (Wydział Zarządzania), dr hab. Agnieszce Torzewskiej (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska).Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 10 kwietnia 2017 r.


Wysłuchał informacji na temat Programu Uniwersytetu Łódzkiego Zdolny uczeń – świetny student .

Podjął uchwały w sprawie uroczystego odnowienia doktoratów: prof. dr. hab. Krzysztofa Jażdżewskiego, prof. dr hab. Grażyny Palamarczyk-Leszczyńskiej i prof. dr hab. Joanny Rytki (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) oraz prof. dr. hab. Marka Kotera (Wydział Nauk Geograficznych).

Wysłuchał sprawozdania na temat efektywności studiów doktoranckich i podsumowania ankiet na studiach doktoranckich.

Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali Universitas Lodziensis Merentibus (Za szczególne zasługi dla UŁ).

Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali Universitatis Lodziensis Amico
(Przyjaciel UŁ).

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia efektów kształcenia na Studiach Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia efektów kształcenia na Studiach Doktoranckich Nauk o Polityce na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia efektów kształcenia na Studiach Doktoranckich Języka, Literatury i Kultury na Wydziale Filologicznym.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim na rok akademicki 2017/18.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia terminarza rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim na rok akademicki 2017/2018.

Podjął uchwałę w sprawie nadania Dieterowi Schenkowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 310 Senatu UŁ z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu studiów na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie powołania promotora w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego Dieterowi Schenkowi.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów studia azjatyckie I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów produkcja teatralna i organizacja widowisk I stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Filologicznym oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów niestacjonarnych Prawo zamówień publicznych II stopnia o profilu ogólnoakademickm na Wydziale Prawa i Administracji oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów historia II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Filozoficzno-Historycznym oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 344 Senatu UŁ z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia biomonitoring na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 4 Senatu UŁ z 19 września 2016 r. w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2016/2017 kierunku studiów interdyscyplinarnych II stopnia o profilu praktycznym rewitalizacja miast prowadzonych wspólnie przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny we współpracy z Wydziałem Zarządzania, Wydziałem Nauk o Wychowaniu i Wydziałem Nauk Geograficznych UŁ oraz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ wraz z określeniem efektów kształcenia dla tego kierunku.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr  629 z 16 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim wraz z terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym (Białoruś).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych (PUJO), (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a agencją asystującą przy naborze studentów z zagranicy – Life Planner Studies and Opportunities Prv. Ltd. (Indie).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a agencją asystującą przy naborze studentów z zagranicy – Organizacja Pożytku Publicznego Asocjacja Euroklubów Winnyczyny (Ukraina – obwód winnicki).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a przedsiębiorcą asystującym przy naborze studentów z zagranicy – Wirą Mandryczenko (Ukraina – obwód odeski).

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr  633 Senatu UŁ z 16 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Senatu UŁ w roku akademickim 2016/2017.W części uroczystej rektor UŁ wręczył

– awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Łódzkim dr hab. Małgorzacie Rogalińskiej (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska).


A.D.